פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' בית הבד 2, הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003 13:14:48

1. היעדרות בשל מחלת ילד

  עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון
  תקופת המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה:

  (א) בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן זוגו
      הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות
      העובד - עד 8 ימים בשנה;

  (ב) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של
      הילד - עד 12 ימים בשנה;

  בחוק זה, "הורה יחיד" - כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992.

1א. היעדרות בשל מחלה ממארת של ילד

   (א) עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו
       מעביד, זכאי לזקוף עד 30 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת
       של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה
       המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו
       מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו
       הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה
       הממארת של ילדו, כאמור.

   (ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות
       שזקף העובד לפי סעיף 1.

2. כללים

  שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,
  כללים בדבר -

  (1) הוכחת מחלתו של הילד;
  (2) מסירת הודעות למעביד על ידי העובד;
  (3) דרכי הוכחת היות בן זוגו של עובד, עובד עצמאי.

3. שמירת זכויות

  חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

3א. דין המדינה

  לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

4. ביצוע ותקנות

  שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל
  הנוגע לביצועו.


השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...