Patent Ordlista

Källa: PRV

A

Anordning

Ett uttryck som används när man skriver patentkrav. Anordning är en patentkravskategori som beskriver bland annat apparat, verktyg, maskin, anläggning och material, samt framställda föremål eller produkter, så som kemiska produkter, läkemedel och bruksföremål.

Ansökningsavgift

När en ansökan lämnas in för att registrera ett patent, varumärke eller en design är ansökningsavgiften den avgift sökanden måste betala för att få ärendet granskat och bedömt. Avgiften betalas oavsett om ansökan blir godkänd eller inte, eftersom avgiften avser själva handläggningen av ärendet.

Ansökningshandling

Ansökningshandling är ett dokument där det framgår vilken typ av ansökan det gäller, exempelvis patent- varumärke eller design. Olika krav gäller för vilka uppgifter som ska ingå i ansökningshandlingen beroende på vilket område ansökan gäller. Du kan läsa vidare på hemsidan exakt vilka uppgifter som ska vara med i din ansökan. Gemensamt för ansökningarna är att sökanden och den som skapat rättigheten inte behöver vara samma person. Sökanden kan vara en eller flera personer eller företag. Om sökanden vill ge fullmakt till ett ombud för att sköta ansökningsförfarandet hos PRV ska ombudets namn och adress framgå och fullmakten ges in.

Ansvarig utgivare (periodisk skrift)

Den som vill ge ut en tidskrift måste ha en ansvarig utgivare registrerad enligt tryckfrihetsförordningens regler. Det är ägarens ansvar att utse och lämna uppgifter till PRV om vem som är utgivare. En ansvarig utgivare ska alltid vara en fysisk person. Ägaren och den ansvarige utgivaren kan, men behöver inte, vara samma person. Den ansvarige utgivaren är ensam ansvarig för det som står i en tryckt skrift och utgivarskapet utövas under straffansvar.

Användning

Ett uttryck som används när man skriver patentkrav. Användning är en patentkravskategori där bland annat användning av ett medel (ämne, material, blandning, bruksföremål, apparat etc.) och användning av ett förfarande ingår.

Användningstvång

Det finns ett användningstvång stadgat för varumärken, det är inget verkligt tvång utan det är en regel som säger att ett registrerat varumärke i princip måste användas i näringsverksamhet för att ensamrätten ska få behållas. Har ett varumärke inte använts under fem år kan registreringen hävas. Hävningsförfarandet sker inte per automatik utan det krävs att en tredje part ansöker eller väcker talan om hävning. Användningen av varumärket måste utgöra ett verkligt bruk av varumärket för att användningstvånget ska vara uppfyllt. Användningstvång kallas också bruksplikt.

Avgift

Avgift är det belopp som en produkt eller tjänst kostar eller kostnaden för myndighetsutövning i till exempel ansöknings- och registreringsärenden.

Avslag

Att få avslag innebär att din ansökan inte har blivit beviljad. Ett avslag går att överklaga, se Överklagan.

B

Benämning

Benämning är ungefär samma sak som beteckning. För patent är benämningen uppfinningens titel. Fantasiuttryck får inte användas.

Beskrivning

För patent är en beskrivning en redogörelse för uppfinningen, vilket problem den löser och hur den löser det.

Bevilja

Lämna sitt godkännande till.

Bättre rätt

Bättre rätt betyder att en annan person än sökanden anser sig vara den riktige innehavaren av en rättighet. För patent innebär det att en annan person än sökanden anser sig vara den riktige uppfinnaren, dvs. ha bättre rätt till uppfinningen. Det kan också vara så att en person anser sig ha inarbetat ett varumärke och därför har bättre rätt till varumärket än sökanden. Den som anser sig ha bättre rätt till en rättighet än sökanden kan under ansökningsförfarandet begära att PRV ska överföra ansökan på honom eller henne. För att PRV ska överföra ansökan krävs att den som påstår sig har bättre rätt visar det, det vill säga det ska vara styrkt att så är fallet.

Bruksplikt

Annat ord för användningstvång.

C

© Symbol för "copyright", se beskrivning nedan.

Copyright

Någons rätt att bestämma om och i vilken omfattning ett verk får kopieras och göras tillgängligt för allmänheten.

D

Datorprogram

Enbart programvara kan inte patentskyddas, då är det upphovsrätt som gäller. När det gäller datorrelaterade uppfinningar kan du få patent på ett datorprograms koppling till en teknisk lösning, alltså den funktion, metod eller process som blir resultatet av programmets körning i datorn.

Design

Med design menas en produkts utseende. När vi talar om ett designskydd (även kallat mönsterskydd) är det alltså frågan om ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. En produkt definierar vi som industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, förpackningar, utstyrslar, grafiska symboler eller typsnitt, dock inte datorprogram. Grafiska symboler kan till exempel vara en design på en webbplats eller en dataikon. Vi på PRV använder idag ordet design när vi beskriver och informerar om detta område på vår webbplats. Andra ord som brukar användas när man beskriver området är formgivning och mönster (vilket fortfarande används i lagtexterna). Oavsett vilket ord som används står de idag för samma sak.

Designera

Man anger i Europapatentansökningar och i internationella patentansökningar (PCT) i vilka länder man vill ha möjlighet att få patentet registrerat. Samma sak gäller för internationella varumärkesansökningar samt för mönster.

Designregistrering

Registrering av [industriell] design är synonymt med registrering av mönster.

Domännamn

Adress på internet, till exempel www.prv.se

E

Ensamrätt

När din patent-, design-, eller varumärkesansökan har godkänts får du en ensamrätt. Det innebär att ingen annan har rätt att till exempel sälja eller tillverka det som du har skyddat.

EPC

European Patent Convention, är en överenskommelse mellan drygt trettio europeiska länder. EPC ger dig möjlighet att söka patent vid det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO). EPO granskar och prövar din patentansökan och kan bevilja patent i medlemsländerna, du behöver alltså inte vända dig till varje land för sig och lämna in en ansökan.

EPO

Europeiska patentverket (European Patent Office), har kontor i Berlin, Haag, Wien och München. EPO handlägger europeiska patentansökningar.

EUIPO

European Union Intellectual Property Office, är EU:s myndighet för varumärkes- och designskydd belägen i Alicante, Spanien. EUIPO ansvar för administrering och handläggning av gemenskapsvarumärken och gemenskapsformgivningar, vilka ger skydd för varumärket eller designen i hela EU. Sverige är part i EUIPO som medlemsstat i EU. PRV finns representerade på flera nivåer genom regelbundna styrelsemöten och juridiska och tekniska samverkansgrupper. EUIPO driver också Observatoriet som arbetar mot varumärkesförfalskning och piratkopiering.

EU-patent

Ett föreslaget nytt patent även kallat Gemenskapspatent som ska gälla i hela EU

European Patent Convention

Se EPC.

Europapatentkonventionen

Se EPC.

Europeiska Patentverket

Se EPO.

F

Fackman

Person med en specialists kompetens på ett visst område. I patentsammanhang används ordet fackman om en hypotetisk person som är expert på sitt område, behärskar alla språk, har kunskap om allt som publicerats och har en normal kapacitet att utföra viss efterforskning och experimentering, däri inbegripet att göra närliggande konstruktioner. Denne hypotetiske fackman används som en norm för att avgöra om en uppfinning har uppfinningshöjd eller ej. Om skillnaden i förhållande till tidigare känd teknik är så liten att det kan anses nära till hands för en fackman, då saknar uppfinningen uppfinningshöjd och patent kan inte meddelas.

Figurmärken

Figurmärken är varumärken som består av en figur eller av en figur och ett ord i kombination. Ett ordmärke som utformats på ett särskilt sätt eller med ett särskilt typsnitt räknas som ett figurmärke och kan vara antingen i färg eller i svartvitt.

Firmateckningsrätt

Firmatecknare är den eller de personer som har utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Att teckna firma innebär att underteckna en rättshandling med bindande verkan. Vem som utses till eller ska anses vara firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen om ekonomiska föreningar (1987:667).

För registrerade juridiska personer framgår i regel firmateckningsrätten av ett registerutdrag från svenskt eller utländskt firmaregister. För andra föreningar, förbund, stiftelser, kommunala och statliga organisationer eller dylikt framgår i regel firmateckningsrätten genom styrelsebeslut, stadgar, delegationsordningar med mera.

Formskydd

Formskydd är det svenska benämningen på EU:s mönsterskydd eller designskydd. PRV använder oftast begreppet designskydd men formskydd har samma betydelse.

Frist

En tid inom vilken man måste svara på en skrivelse från PRV, t.ex. ett föreläggande.

Fullmakt

Fullmakt innebär rätt att företräda annan. Den som lämnar fullmakt kallas för huvudman eller fullmaktsgivare och den som får fullmakt kallas fullmaktstagare. Om du använder ett ombud i din kontakt med oss så behöver ombudet en fullmakt som visar att det har fått rätt att företräda dig.

Fysisk person

Är en juridisk term för en människa, en individ. En fysisk person är en privatperson till skillnad från en juridisk person.

Föreläggande

Får du ett föreläggande innebär det att det finns vissa brister och/ eller hinder mot din ansökan. Du får information om detta i ett brev som du ska svara på med kompletterande uppgifter. Formellt föreläggande skickas till sökanden om det finns någon formell brist som t.ex. att ansökan inte är betald eller att ansökningshandlingen inte är undertecknad. Vid patent kan du få ett tekniskt föreläggande, det innebär att PRV vid nyhetsgranskningen av din patentansökan har hittat hinder för patent. I det tekniska föreläggandet tar patentingenjören upp både de tekniska och formella brister ansökan innehåller. När det gäller varumärkesansökan kan du få ett föreläggande om att det finns materiella hinder för att registrera ditt varumärke, till exempel på grund av att det anses förväxlingsbart eller vilseledande. Tänk på att alla hinder inte är definitiva och att du får föreläggandet för att du ska ha möjlighet att avlägsna eventuella hinder. Det är mycket viktigt att du svarar i tid annars riskerar du att din ansökan avskrivs.

Förfallet

Ett utgivningsbevis för periodisk skrift kan förfalla om det inte förnyas inom tio år från registreringen. Om beviset förfaller upphör det att gälla och när PRV har fattat ett beslut om att beviset är förfallet upphör det också att vara en periodisk skrift. Titeln på skriften är dock skyddad i två år från förfallodagen på det sättet att ingen kan få en lätt förväxlingsbar titel registrerad utan medgivande från ägaren till det förfallna beviset.

Förfarande

Ett uttryck som används när man skriver patentkrav. Förfarande är en patentkravskategori som betyder bland annat tillvägagångssätt för tillverkning eller framställning av en produkt, men även monteringsförfaranden och undersöknings- eller mätmetoder liksom metoder för manövrering eller signalering.

Förhandsgranskning

Genom en förhandsgranskning får du snabbt ett svar på om någon annan redan har ett identiskt eller liknande kännetecken men även om en form/design finns sedan tidigare. Man kan då undvika att begå intrång i andras rättigheter.

Förnyelse, periodisk skrift

Ett utgivningsbevis för periodisk skrift gäller i tio år. Sedan måste det förnyas för att fortsätta gälla.

Förnyelser

Även kallat Årsavgifter. Avgift som måste betalas med vissa intervaller för att ett patent, ett mönster eller ett varumärke skall vara giltigt. För patent gäller varje år, för mönster vart femte år och för varumärke vart tionde år. Undantag finns.

Förundersökning

Förundersökning är en undersökning man kan göra för att skaffa sig kunskap om vilka rättigheter som redan finns och vad de skyddar. På så sätt kan man undvika att begå intrång i andras rättigheter. Undersökningen vad gäller patent ger besked om teknikens ståndpunkt och för varumärke och design vad som finns registrerat. När det gäller registrering av design – kom ihåg att du själv måste förvissa dig om att den sökta designen inte inkräktar på en befintlig registrering, är för enkel eller att designen redan finns tillgänglig på marknaden.

Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis krävs för att bli registrerad som ansvarig utgivare för en periodisk skrift och intygar att den tänkta utgivaren inte har förvaltare. Beviset får inte var äldre än tre månader och utfärdas av överförmyndarnämnden i den kommun där utgivaren är folkbokförd.

Förväxlingsbarhet, varumärke

Ett varumärke kan inte registreras om det är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i sin näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då du gör din ansökan om registrering. Ett varumärke får inte heller vara förväxlingsbart med en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke. Enligt varumärkeslagen är kännetecken förväxlingsbara om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

G

Gemenskapspatent

Se EU-patent.

Gemenskapsvarumärke

Ett varumärke med giltighet för hela EU-området. Myndigheten som handlägger ansökningarna heter European Union Intellectual Property Office, (EUIPO).

Genèveavtalet / Haagöverenskommelsen

Se Haagsystemet.

Geografisk ursprungsbeteckning

Geografisk ursprungsbeteckning avser produkter som har ett mycket nära samband med den region vars namn de bär och beteckningen garanterar vissa egenskaper och kvalitéer hos produkten. Hela framställningen av produkten ska ske på det begränsade området vars namn produkten bär. Produktens kvalitet eller egenskaper bör helt eller väsentligt bero på den geografiska omgivningen på produktens ursprungsplats. Icke geografiskt namn på produkt kan registreras, om de enligt tradition har anknytning till visst område. ”Champagne” är en skyddad ursprungsbeteckning och exempelvis ett mousserande vin får inte kallas för champagne ifall det inte verkligen kommer ifrån den franska regionen Champagne och uppfyller vissa specifika krav. Det finns flera skyddsformer inom EU, exempelvis Skyddad Geografisk Beteckning som ger skydd åt ”skånsk spettekaka” och Garanterad traditionell Specialitet som skyddar ”hushållsost”. Livsmedelsverket är ansvarig myndighet i Sverige för geografiska ursprungsbeteckningar.

Giltighetstid för patent

Ett patents giltighet kan vara upp till 20 år, om man betalar årsavgifterna. För vissa läkemedel och växtskyddsmedel går det att få ytterligare fem års skydd.

”Grace period”

Om du har offentliggjort din design innan du ansöker om ett designskydd har du 12 månader på dig att registrera din design hos oss. Detta kallar vi för en nyhetsfrist eller ”grace period”. Det kan därför vara viktigt att du säkerställer bevisning för tidpunkten när din design offentliggjordes. Du bör även observera att det inte är alla länder utanför EU som tillämpar denna nyhetsfrist. Observera att för patent gäller inte samma regler, se Nyhet.

Granskning

När en ansökan har kommit in till PRV granskas den. Granskningen utförs på olika sätt beroende på vilket område ansökan gäller.

Ansökan om patent granskas i både formellt och tekniskt hänseende. Den tekniska granskningen är till för att fastställa om uppfinningen är ny och patenterbar. Kraven på nyhet och uppfinningshöjd medför omfattande granskning av nya och gamla patent, patentansökningar och teknisk litteratur, både i Sverige och internationellt.

På varumärkesansökningar görs först en formell granskning, då kontrolleras att den innehåller de uppgifter som behövs för att vi ska kunna behandla den. Sedan görs en materiell granskning där kontrolleras varumärkets särskiljningsförmåga och om det är förväxlingsbart med andra varumärken. Vi kontrollerar även att varumärket inte är ägnat att vilseleda allmänheten, inte strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning.

Vår granskning av ansökningar för designskydd omfattar nästan enbart formella hinder.

Du kan göra en egen förundersökning för att se vilka möjligheter du har att erhålla skydd för ditt varumärke, design eller din uppfinning.

Grundhandling

Den patentansökan med beskrivning, patentkrav och eventuella ritningar som först inkom till PRV skriven på svenska. Man får inte i efterhand tillföra ansökan något som inte finns med i grundhandlingen.

H

Haagsystemet

Det s.k. Haagsystemet är ett internationellt registreringssystem för design. Haagsystemet bygger på Haagöverenskommelsen från 1925 och Genèveavtalet från 1999. Systemet administreras av WIPO och möjliggör för svenska medborgare och företag att med bara en ansökan få skydd för sin design i över 65 länder. Sverige har inte anslutit sig till Haagsystemet men eftersom att Sverige är medlem i EU kan svenska medborgare använda systemet. Detta innebär alltså att en sökande inte kan använda systemet till att få skydd i Sverige, inte heller kan en svensk sökande via PRV lämna in en ansökan för att få en internationell registrering.

Hemlighållande

Din design blir offentlig när du har lämnat in din ansökan. Du kan begära att bildmaterialet eller modellen som visar din design ska hållas hemligt en viss tid. Det kan vara av betydelse om du inte vill att din produkt ska bli offentliggjord innan den kommer ut på marknaden.

Hänvisning

Ett dokument som PRV skickar som bilaga till ett föreläggande. Dokumentet är relaterat till uppfinningen.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) är den högsta instansen bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. PRV:s beslut i ärenden om namn och periodisk skrift kan efter prövningstillstånd via förvaltningsrätten och kammarrätten slutligen komma att hamna i HFD. PRV:s övriga beslut överklagas till Patent- och marknadsdomstolen och sedan vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen och Högsta domstolen

Högsta domstolen

Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) avgöranden kan, om det finns ett prejudikatintresse överklagas till Högsta Domstolen (HD), som dock måste bevilja prövningstillstånd för att ta upp ärendet.

I

Immaterialrätt

Den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, så som uppfinningar (patent), varumärken, design eller texten i en bok (upphovsrätt) med mera.

Industriellt rättsskydd

Skyddet för patent, varumärken och design går under den gemensamma beteckningen det industriella rättsskyddet. PRV administrerar och registrerar dessa skyddsformer i Sverige.

Industriellt tillämpbar

Ett patenterbarhetskriterium som säger att uppfinningen ska kunna tillverkas eller utföras inom ”industri” i ordets vidaste bemärkelse.

Inlämningsdag

Är den dag då du lämnar in din ansökan i till exempel Sverige. Väljer du att söka skydd i fler länder senare kan du, inom en viss tid, begära prioritet och får då räkna samma dag som inlämningsdag även i de andra länderna, trots att du lämnar in den senare där.

Innovation

Resultatet av en individs idé i en kreativ process lett till förverkligande.

Instruktioner

Instruktioner finns för varje arbetsmoment och förklarar detaljerat hur varje arbetsmoment ska utföras på PRV. Instruktionerna hänvisar till författningar och riktlinjer som ligger till grund för varje enskilt arbetsmoment.

Intrång

När någon medvetet eller omedvetet olovandes använder sig av någon annans rättighet.

Invändning

När en registrering har meddelats och kungjorts har allmänheten rätt att göra invändning mot skyddet inom viss tidsfrist. Exempel på invändningar som kan förekomma är att en uppfinning inte uppfyller kravet på uppfinningshöjd, ett varumärke redan är inarbetat av någon annan eller en design är för lik en produkt som redan är känd.  Innehavaren ges alltid chans att yttra sig innan PRV avgör om invändningen var befogad. PRV måste alltid fatta beslut om invändning gjorts. De beslut som PRV kan välja mellan är att skyddet ska kvarstå i oförändrad eller ändrad omfattning eller att skyddet skall hävas. Invändningsfristen är 9 månader för patent, 3 månader för varumärke och 2 månader för design.

J

Juridisk person

En juridisk person är en juridisk term för antingen en fysisk person eller en sammanslutning, till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och få skulder.

K

Kollektivmärken

Ett kollektivmärke kan utgöras av vilken typ av varumärke som helst och är i sig ingen märkestyp. Kollektivmärket kan ägas av en sammanslutning av näringsidkare och kan användas av medlemmarna i sammanslutningen så länge de följer kollektivmärkesbestämmelserna. Det finns också kollektivmärken som har en garanti- och kontrollfunktion. Ett exempel är International Wool Societys kännetecken som garanterar ullvaror. Deras symbol får bara användas för ullvaror som uppfyller de kvalitetskrav som märkesinnehavaren ställer.

Kommunala vapen

Kommunala vapen är ett begrepp för märken som kommuner använder som sina kännetecken. PRV administrerar registreringen av svenska kommunala vapen.

Kungörelse, periodisk skrift

Påminnelser om att utgivningsbevis ska förnyas och beslut om att utgivningsbevis har förfallit kungörs elektroniskt genom att de offentliggörs på prv.se i vår e-tjänst för utgivningsbevis.

Kunnige användaren

Uttrycket används inom mönster/designområdet. Motsvarar patenträttens fackman och fungerar som norm för att bedöma om skillnadskravet är uppfyllt och ett registrerat mönster på så sätt har tillräcklig särprägel.

L

Licens

Ordet licens är från början latin och betyder ”tillåtet” eller ”den som ger tillåtelse”. Ordet används för att beskriva ett särskilt tillstånd för licensinnehavaren att göra sådant som normalt är förbjudet. Genom ett licensavtal kan du ge utvalda personer eller företag rätt att utnyttja din uppfinning, design eller ditt varumärke mot betalning. Du kan upplåta rätt att utnyttja din rättighet helt eller delvis. Licensen kan gälla ett visst land eller bara delar av ett visst geografiskt område.

Lissabonöverenskommelsen (geografiska ursprungsbeteckningar)

Lissabonöverenskommelsen reglerar skydd för ursprungsbeteckningar och ingicks 1958. Det var första systemet för registrering och reglering av geografiska ursprungsbeteckningar. Sverige har inte tillträtt överenskommelsen men EU:s regler om ursprungsbeteckningar bygger på bland annat Lissabonöverenskommelsen och dessa har verkan i Sverige.

Ljudmärken

En typ av varumärke, där ljud fungerar som kännetecken. Ett ljudmärke är ett ljud eller en melodi med särpräglad igenkänningseffekt. För att du ska kunna skydda ett ljud ska det gå att återge det grafiskt, till exempel med en notskrift. Ett exempel på ett ljudvarumärke är Hemglass ljudslinga.

Lätt förväxlingsbart

En periodisk skrift kan inte få utgivningsbevis om det finns en lätt förväxlingsbar titel med utgivningsbevis i PRV:s register.

M

Madridprotokollet

Madridprotokollet är ett avtal mellan ett antal länder om internationell registrering av varumärken. Regelverket styr handläggningen och processen för internationella varumärken, och gäller i länder som är medlemmar i Madridunionen.

Mönsterskydd

Med mönster menas en produkts utseende. I dagligt tal används ofta ordet design istället för mönster. När vi talar om mönster- eller designskydd är det alltså frågan om ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. En produkt definierar vi som industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, förpackningar, utstyrslar, grafiska symboler eller typsnitt, dock inte datorprogram. Grafiska symboler kan till exempel vara en design på en webbplats eller en dataikon. Vi på PRV använder idag ordet design när vi beskriver och informerar om detta område på vår webbplats. Andra ord som brukar användas när man beskriver området är formgivning och mönster (vilket fortfarande används i lagtexterna). Oavsett vilket ord som används står de idag för samma sak.

N

Nyhet, design

För att din design ska kunna skyddas måste den vara ny och ha särprägel. Nyhetskravet är lägre för design än för patent. En design är ny om ingen annan identisk design gjorts allmänt tillgänglig före ansökningsdagen. En design anses identisk med en annan design om det endast föreligger skillnader på oväsentliga punkter. Vad som anses allmänt tillgängligt se, ”Offentliggörande, design”.

Nyhet, patent

För patent är nyhet ett patenterbarhetskriterium som säger att uppfinningen ska vara ny i jämförelse med det som redan är känt. Det innebär att den inte får vara känd innan du lämnar in din patentansökan. Det spelar ingen roll på vilket sätt eller var i världen den har blivit känd. Tänk på att uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som använt eller publicerat den.

O

Offentliggörande, design

Som huvudregel får mönstret inte vara offentliggjort sedan tidigare för att en registrerad design ska stå sig vid en invändning eller vid prövning av nyhetshindret i allmän domstol. Designen anses tillgängligt för allmänheten om det till exempel har offentliggjorts i samband med registrering eller använts i yrkesmässig verksamhet. Det finns några undantag från regeln. Bland annat kan formgivaren, även om han eller hon låtit offentliggöra mönstret, inom ett år därefter ansöka om skydd. Denna nyhetsfrist brukar kallas "grace period". Det anses inte heller offentliggjort om designen har visats under en tyst- eller uttalad överenskommelse om att hålla designen hemlig.

Offentliggörande, patent

En patentansökan blir tillgänglig för allmänheten 18 månader efter ansökningsdagen eller, om prioritet begärts, den äldsta prioritetsdagen. Om din ansökan har blivit beviljad inom 18 månader blir innehållet istället offentligt i och med att patentet meddelas. Om du vill kan du begära att vi väntar med beviljandet, och därmed publiceringen, tills de 18 månaderna har gått.

Officiella beteckningar

Officiella beteckningar är en samlingsterm för bland annat statsvapen, statsflaggor, mellanstatliga organisationers emblem och symboler, en statlig kontroll- eller garantibeteckning eller någon annan beteckning som refererar till svenska staten (till exempel Stats- eller Riks-). PRV är tillståndsmyndighet för officiella beteckningar vilket innebär att det är till oss du vänder dig om du i näringsverksamhet vill använda en officiell beteckning.

Ombud

När du ska göra en patent-, design- eller varumärkesansökan kan du välja att använda dig av ett ombud. Ombuden är oftast specialiserade advokatbyråer som, mot betalning, hjälper dig att skriva din ansökan. Med hjälp av ett ombud ökar dina chanser att få till en bra ansökan.

Ordmärken

Den vanligaste typen av varumärken är ordmärken. Dessa varumärken kan bestå av ett eller flera ord, som till exempel JAPP eller MARCO POLO. Varumärkena kan även bestå av siffer- eller bokstavskombinationer som till exempel SVT eller 3RT.

P

Pantsättning

Genom att pantsätta ditt patent eller ditt varumärke kan du använda det som säkerhet för ett lån. Om pantsättningsavtalet har registrerats hos PRV kan ingen annan än långivaren göra anspråk på panträtten.

Pariskonventionen

Pariskonventionen för industriellt rättsskydd skrevs under i Paris 1883 och omfattar idag omkring 160 länder, däribland Sverige. Konventionen omfattar skydd för patent, varumärken och design (och även mot illojal konkurrens). Huvudprincipen är nationell behandling vilket innebär att medlemsländerna är förpliktade att ge den som tillhör ett annat medlemsland lika omfattade rättsskydd som sina egna medborgare. Konventionen innefattar också en företrädesrätt, kallad prioritet. Rätten till prioritet innebär att den som har lämnat in en ansökan om patent, mönster- eller varumärkesregistrering i ett land som är anslutet till Pariskonventionen har rätt att inom viss tidsfrist lämna in en likalydande ansökan i ett annat land och begära prioritet från den tidigare ansökan och alltså tillgodoräkna sig det tidigare ingivningsdatumet. Ett tidigare ingivningsdatum ger dig företräde framför andra som eventuellt ansöker om exempelvis patent på samma eller liknande uppfinning. Tidsfristen är tolv månader för patent, sex månader för varumärken och design. Pariskonventionen administreras av WIPO.

Patent

Patent är den immaterialrätt som ger skydd för uppfinningar, det vill säga tekniska lösningar på problem. Patent ska inte förväxlas med andra immaterialrätter, som exempelvis upphovsrätt eller varumärkesrätt. Ett patent ger dig en tidsbegränsad ensamrätt att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt. Det innebär att ingen annan har rätt att använda den vid till exempel tillverkning eller försäljning.

Patentansökan

En patentansökan består av en ansökningshandling med bilagor (beskrivning, patentkrav och sammandrag), som man lämnar in för att söka patent.

Patentbyrå

En patentbyrå är en ombudsfirma som specialiserat sig på immaterialrätt. Hos en patentbyrå kan du betala för att t.ex. få hjälp med att skriva din patentansökan.

Patent Cooperation Treaty

Patent Cooperation Treaty (PCT) administreras av ett FN-organ, World Intellectual Property Organization (WIPO), som ligger i Genève. PCT innebär att sökanden genom att lämna in en enda patentansökan på ett enda språk anses ha ingett den i samtliga PCT:s medlemsländer. PCT innebär dessutom att prövningen av ansökningar koncentreras till några få patentverk med särskilt goda resurser, däribland PRV.

Patentexpert

En patentexpert på PRV är en särskilt erfaren och kunnig patentingenjör som har genomgått patentexpertutbildning inom myndigheten. Patentexperten ansvarar tillsammans med sin chef för handläggningskvaliteten. Vissa beslut, till exempel avslag och invändningsbeslut fattas av en beslutande patentexpert. En ingenjör kan alltid konsultera sin patentexpert under ansökans tekniska handläggning.

Patentkrav

Den del av patentansökningen som definierar uppfinningens skyddsomfång. Ett patentkrav består av en inledande del där teknikens ståndpunkt redovisas och en kännetecknande del som anger det nya hos uppfinningen. Patentkravet i sin helhet definierar skyddsomfånget. Patentkraven kan antingen vara självständiga eller osjälvständiga. Ett självständigt patentkrav ska innehålla alla de bestämningar som krävs för att utföra uppfinningen med ledning av beskrivningen. Ett osjälvständigt patentkrav avser en särskild utföringsform av uppfinningen, och ska läsas ihop med ett självständigt patentkrav.

Patenterbarhetskriterier

De tre villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få patent på sin uppfinning: nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

Nyhet:

Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare när du lämnar in ansökan. Det spelar ingen roll hur, av vem eller var i världen den har gjorts känd. Uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

Uppfinningshöjd:

Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Lösningen får inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde. Det innebär att nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål inte nödvändigtvis är patenterbara.

Industriellt tillämpbar:

En uppfinning måste, för att vara patenterbar, kunna tillgodogöras industriellt. Med detta menas att uppfinningen ska vara reproducerbar och kunna tillverkas eller utföras inom ”industri” i ordets vidaste bemärkelse. Detta omfattar utöver industri i traditionell mening också annan verksamhet, såsom exempelvis transportväsende, jordbruk, jakt, offentlig förvaltning och sjukvård. Det innebär också att en uppfinning som påstås fungera på ett sätt som strider mot naturlagarna, t ex en evighetsmaskin, inte är patenterbar.

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket, PRV, har som mål att vara det naturliga centret för immaterialrätt i Sverige. Vi är en statlig förvaltningsmyndighet som ger skydd för tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för periodiska skrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden. Till oss kan du vända dig med frågor om all immaterialrätt, inklusive upphovsrätt.

Patent- och marknadsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen, PMD, är en avdelning av Stockholms tingsrätt som prövar PRV:s beslut. PMD:s avgöranden går i sin tur att överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen.

PCT

Se Patent Cooperation Treaty.

PMD

Se Patent- och marknadsdomstolen.

PMÖD

Se Patent- och marknadsöverdomstolen.

Periodisk skrift

En periodisk skrift kan vara en tidskrift, en tidning eller annan tryckt skrift. Skriften ska vara avsedd att ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan eller faktiskt ges ut minst fyra gånger per år. Skriften ska även ges ut under en bestämd titel.

Personnamn

Det finns tre typer av personnamn: förnamn, efternamn och mellannamn. Vissa personnamnsbyten gör du vid PRV, andra vid Skatteverket.

Prioritet, design

Om du har ansökt om designskydd för din design i ett första land kan du söka vidare i andra länder genom att hänvisa till prioritet från din ansökan i det första landet. En ansökan i ett annat land bedöms i så fall ha blivit gjord samtidigt som den ansökan som inlämnades i det första landet. Det kan ha betydelse till exempel om någon annan lämnar in en ansökan med en liknande design ungefär samtidigt som du. För att begäran om prioritet ska godkännas måste ansökan i annat land göras inom sex månader från det den första ansökan avseende designen gjordes.

Prioritet, patent

När man söker patentskydd, kan man begära prioritet från en tidigare, första ansökan. För att prioritet ska kunna beviljas i en patentansökan måste den senare ansökan lämnas in inom 1 år från den första ansökans ingivningsdag. Prioriteten innebär att vid bedömning av nyhet anses din senaste ansökan vara gjord samtidigt som den första ansökan. Du kan då få företräde framför någon annan som eventuellt lämnar in en ansökan på samma eller liknande uppfinning.

Prioritet, varumärke

Om du har ansökt om registrering av samma märke i ett annat land kan du begära prioritet. Det betyder att du får räkna den dag du lämnade in den första ansökan som inlämningsdag även för din svenska ansökan. Det kan ha betydelse för om ditt varumärke kan registreras eller inte, till exempel om någon har lämnat in en ansökan om ett liknande märke samtidigt eller strax innan dig. Din första ansökan får inte vara äldre än sex månader.

Processer

PRV arbetar processorienterat. Genom relevanta och tydliga processer säkerställs att alla steg i handläggningen och all övrig kommunikation med kund sker på ett korrekt sätt. Därför arbetar PRV ständigt med att utveckla processerna i verksamheten.

PRV

Se Patent- och registreringsverket.

R

® Registrerat

®-symbolen används för att visa att ett visst varumärke är inregistrerat som varumärke. Användandet saknar i sig rättslig betydelse i Sverige. Dock strider det mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är inregistrerat.

Reproducerbarhet

Reproducerbarhet betyder att resultatet ska bli detsamma varje gång uppfinningen utövas.

S

Sammandrag

Ett sammandrag är en del av patentansökan. Den innehåller en text som kortfattat beskriver uppfinningens tekniska innehåll. Sammandraget ska innehålla problemet som uppfinningen är tänkt att lösa och uppfinningens huvudsakliga användning. Sammandraget får vara högst 150 ord. Det räknas inte till grundhandlingarna utan fungerar som information om innehållet i ansökan. Det är sammandraget, tillsammans med en figur, som publiceras i Svensk Patenttidning när din ansökan blir offentlig.

Svensk Patenttidning

Svensk Patenttidning är en tidning där kungörelser om patent och patentansökningar publiceras. De patent som publiceras i tidningen är sådana som gäller Sverige, inklusive europeiska patent. Tidningen finns både digitalt och i pappersformat. Du hittar den här på vår webbplats samt i vårt bibliotek.

Svensk Varumärkestidning

Här publiceras alla nyregistrerade varumärken samt ändringar och rättelser. Tidningen finns tillgänglig på vår webbplats.

Sökande

Den som lämnar in ansökan och äger rättigheten. Det behöver inte vara sanna person som faktiskt har formgivit eller uppfunnit det som ska skyddas.

Särprägel

För att din design ska kunna skyddas måste den vara ny och ha särprägel. En design anses som särpräglad om helhetsintrycket skiljer sig från vad som tidigare är känt. Du kan inte skydda en design som är så enkel och banal att den bör vara tillgänglig för alla att använda. Det kan till exempel vara enkla geometriska former eller enkla rand- och rutmönster. Det är som regel inte tillräckligt att bara göra om en gammal design genom att exempelvis ändra färg på det eller använda ett nytt material. Designen måste vara resultatet av någon form av skapande verksamhet.

Särskiljningsförmåga, varumärke

Särskiljningsförmåga är en förutsättning för att vi ska kunna registrera ditt varumärke. Särskiljningsförmåga innebär att ditt varumärke ska uppfattas som ett kännetecken för ett visst kommersiellt ursprung – vanligen ett visst företag. Det är därför inte möjligt att få ensamrätt till ord som beskriver dina varor/tjänster eller dess egenskaper. Alla som säljer kaffe måste till exempel ha möjlighet att använda ord som mörkrostat och bryggmalet i sin marknadsföring. Ett varumärke som däremot bara antyder vilka varor/tjänster som tillhandahålls kan möjligen anses ha särskiljningsförmåga. Undantag finns.

T

Teknikens ståndpunkt

All hittills känd teknik inom det aktuella teknikområdet. Vid patentbarhetsbedömningar utgår man från teknikens ståndpunkt för att kunna avgöra om uppfinningen motsvarar kraven om nyhet och uppfinningshöjd.

Teknisk effekt

Teknisk effekt innebär att uppfinningen ska fungera och att den ska lösa ett problem på ett tekniskt sätt. Effekten behöver däremot inte vara ny eller bättre än hos tidigare lösningar.

Teknisk karaktär

Teknisk karaktär betyder att uppfinningen ska innebära ett lagbundet utnyttjande av naturens materia och energi. Den ska avse något påtagligt, som en produkt eller en process, och exempelvis inte bara en teori.

TF

Se Tryckfrihetsförordningen.

Tilläggsskydd

Patent som gäller läkemedel och växtskyddsmedel kan få en förlängd skyddstid med fem år. Detta skydd kallas för tilläggsskydd och finns för att kompensera patenthavaren för den långa tid som förflutit mellan patentets ansökningsdag och den dag produkten godkänns för att säljas till konsumenter.

™ Varumärke

™ används för att visa omvärlden att till exempel ett visst ord eller en viss figur används som kännetecken för en viss näringsidkare. Användning av ™ saknar dock rättslig betydelse i Sverige.

Tryckt skrift

En tidning eller liknande måste vara en tryckt skrift för att kunna ses som en periodisk skrift. En tryckt skrift måste vara utgiven. Brott som begås genom tryckta skrifter måste finnas uppräknade i tryckfrihetsförordningen för att någon ska kunna ställas till svars för dem. Det är straffbart att i en tryckt skrift begå bland annat följande gärningar: Förtal, hets mot folkgrupp och förolämpning.

Tryckfrihetsbrott

Ansvaret för det som skrivs i en periodisk skrift med utgivningsbevis vilar på den till PRV anmälda utgivaren. De brott som finns uppräknade i tryckfrihetsförordningen är de enda som den ansvariga utgivaren kan begå genom innehållet i tidningen. Det är straffbart att i en tryckt skrift begå bland annat följande gärningar: Förtal, hets mot folkgrupp och förolämpning.

Tryckfrihetsförordningen

En av Sveriges fyra grundlagar är tryckfrihetsförordningen (TF). Där finns bland annat regler om utgivningsbevis för periodiska skrifter. Yttranden som du gör i en periodisk skrift med utgivningsbevis omfattas inte av bestämmelserna i brottsbalken, utan det finns särskilda regler för att det ska vara lättare att fritt våga uttrycka sina åsikter. Författaren behöver inte själv ansvara för det som han/hon har skrivit, utan det finns en ansvarig utgivare som får stå till svars för det som skrivs i tidningen. Grundlagen gäller främst skrifter som framställts genom tryckpress. Men även andra skrifter, som mångfaldigats genom fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande och som har utgivningsbevis, är skyddade av lagen. Detsamma gäller om en skrift, som mångfaldigats genom fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande, har en beteckning som visar att den är mångfaldigad, vem som har mångfaldigat den samt ort och år för mångfaldigandet. Även bilder kan räknas som skrifter.

U

Uppfinningshöjd

Ett patenterbarhetskriterium som säger att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från vad som finns på marknaden. Det ska inte vara uppenbart för en fackman att komma fram till uppfinningen med hjälp av känd teknik.

Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar konstnärliga och litterära verk såsom böcker, musikaliska kompositioner, teaterpjäser och filmer. Även fotografiska verk, bildkonst, byggnadskonst, konsthantverk, datorprogram m.m. skyddas genom upphovsrättslagen.

Utgivning, periodisk skrift

En skrift anses utgiven när den är utlämnad till försäljning eller för spridning på annat sätt i Sverige.

Utgivningsbevis

Ett utgivningsbevis för periodisk skrift utfärdas på ansökan av PRV. Beviset får inte utfärdas om titeln är lätt förväxlingsbar med en annan titel som det finns utgivningsbevis för. När utgivningsbevis registrerats innebär det att det inte finns hinder enligt tryckfrihetsförordningen att ge ut den periodiska skriften.

Utgivningsplan

Utgivningsplanen för en periodisk skrift ska vara minst fyra nummer per år.

Utgivningsort

En periodisk skrifts utgivningsort ska anges i ansökan om utgivningsbevis. Med utgivningsort menas normalt den postort där huvudredaktionen befinner sig. Utgivningsorten är avgörande för var tryckfrihetsmål ska tas upp i domstol.

Utstyrselmärken

I vissa fall kan själva varan eller dess förpackning fungera som ett varukännetecken. Sådana varumärken kallas utstyrselmärken. Exempel på utstyrselmärken är parfym- eller likörflaskor.

V

Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett varumärke kan exempelvis vara ett eller flera ord eller en grafisk symbol som kännetecknar varan eller tjänsten. Varumärket kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt såsom bokstäver, siffror och figurer. Även själva varan eller varans förpackning kan fungera som ett varumärke. En fantasifull parfymflaska är ett sådant exempel. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken. Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra varor eller tjänster.

Varu- och tjänsteklassning

Varumärken registreras i olika varu- och tjänsteklasser. När du fyller i din ansökan måste du dels ange vilka varor/tjänster du vill använda ditt märke för eftersom dessa kommer att ligga till grund för ditt skydd, dels vilken eller vilka klasser dina varor/tjänster hör till – en varu- och tjänsteförteckning. Till exempel registreras möbler i klass 20 och datakonsulttjänster i klass 42.

Verkligt bruk

Användningen av ett varumärke måste nå upp till kravet på verkligt bruk för att inte riskera att hävas på grund av regeln om användningstvång. Bedömningen om kravet på verkligt bruk har uppnåtts grundar sig på en helhetsbedömning där hänsyn tas till marknad, produkttyp, kunderna och företaget i sig. En förutsättning är att användningen inte företagits enbart i syfte att upprätthålla varumärkesregistreringen. Ett gemenskapsregistrerat varumärke behöver inte användas i hela EU, utan det räcker med att varumärket har använts i syfte att upprätthålla eller skapa marknadsandelar inom EU för dess varor eller tjänster som omfattas av varumärket. Exempelvis, ett EU-varumärke för köttbullar som endast nyttjas i Sverige kan uppnå kravet på verkligt bruk enkom genom användningen i Sverige. Det är en bedömningsfråga från fall till fall om kravet på verkligt bruk har uppnåtts.

Världspatent

Något sådant finns inte och har aldrig funnits. Det är alltså inte möjligt att lämna in en patentansökan hos en myndighet som sedan ger ett patentskydd som gäller i hela världen. Om du har lämnat in en nationell ansökan eller en PCT-ansökan hos PRV kan din ansökan dock vara prioritetsgrundande för nya ansökningar runt om i världen.

W

WIPO

Världsorganisationen för immaterialrätt, World Intellectual Property Organization (WIPO). FN-organet WIPO är baserat i Genève och arbetar med att främja skyddet för immaterialrättslig egendom. WIPO administrerar en rad immaterialrättsliga konventioner.

Å

Årsavgifter

Se Förnyelser.

Återkallelse av utgivningsbevis

Ett utgivningsbevis kan återkallas på begäran av ägaren, på PRV:s eget initiativ eller på begäran av någon annan. Om beviset återkallas kan det i vissa fall ligga kvar som ett hinder för registrering av lätt förväxlingsbara titlar under två år, om inte medgivande finns från ägaren till det återkallade utgivningsbeviset. Om en annan person än ägaren till en titel begär att PRV återkallar ett utgivningsbevis får ägaren och den ansvarige utgivaren möjlighet att komma in med synpunkter innan vi beslutar om utgivningsbeviset ska återkallas eller inte.

Ö

Öppet utnyttjande

En uppfinning som på något sätt har nyttjats utanför ett slutet sällskap innan den är patentsökt har förlorat sin nyhet och kan därmed inte blir föremål för patent. Det gäller oavsett om den nyttjats av uppfinnaren/sökanden själv.

Överförmyndarnämnd

I varje kommun finns en överförmyndarnämnd, som bland annat har ett register över de personer som är folkbokförda i kommunen och har förvaltare. En ansvarig utgivare för periodisk skrift får inte ha förvaltare och måste därför lämna in ett bevis till PRV som kallas förvaltarfrihetsbevis. Beviset utfärdas av överförmyndarnämnden i den kommun där utgivaren är folkbokförd och får inte vara äldre än tre månader.

Överklagan

Om du inte är nöjd med PRV:s beslut kan du överklaga det till Patent- och marknadsdomstolen, PMD. Ditt överklagande ska ställas till Patent- och marknadsdomstolen men skickas till oss på PRV. Vi granskar beslutet igen och tar ställning till dina argument. Om vi står fast vid vårt beslut går ditt överklagande vidare till PMD. Deras beslut kan i sin tur överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, om prövningstillstånd ges. PMÖD:s domar kan slutligen överprövas av Högsta domstolen, men även där bara om prövningstillstånd beviljas.

Källa: PRV