פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
חוזר רשם מ.נ. 70 בחינת בקשות למתן פטנט שניתנה לגביהן הודעת קיבול במדינת חוץ
מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 22/01/2009 23:08:29


אל: ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין
מאת
: ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר


הנדון: בחינת בקשות למתן פטנט שניתנה לגביהן הודעת קיבול במדינת חוץ


1. על מנת לשפר ולייעל את הליך הבחינה מפורסם בזאת החוזר דלקמן.
2.
בקשה שנתקיימו לגביה התנאים המפורטים להלן, רואים אותה כאילו נתקיימו לגביה הוראות סעיף 4, 5, 8,  12 , ו- 13 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק"):


א. המבקש הגיש בקשה למתן פטנט על אותה אמצאה וקיבל הודעת קיבול, במדינה ששמה מופיע ברשימה שפרסם הרשם ברשומות לפי סעיף 17 (ג) לחוק (להלן: "מדינת חוץ");


ב. התביעות והתיאור שבבקשה זהים לתביעות ולתיאור שקובלו במדינת החוץ, בכפוף לאמור בסעיף 3 להלן;


ג. המבקש הגיש העתק מהודעת הקיבול ובמידת הצורך, תרגומה לשפה שבה הוגשה הבקשה בישראל;


ד. המבקש המציא תרגום התביעות והתיאור, לשפה שבה הוגשה הבקשה בישראל.


3. בקשה הכוללת תביעות לתהליך לטיפול רפואי בגוף האדם, שהתקבלו במדינת החוץ, והוסבו, הסבה צורנית, לפי דרישת הבוחן, לתביעות שימוש בהתאם לחוזר מ.נ. 30 ניתן יהיה להחיל עליה חוזר זה, בתנאי שהיא עומדת ביתר התנאים בחוזר זה.


4. למען הסר ספק, בקשות שאינן עומדות בתנאי שבסעיף 17 (ג)( 1), שעניינו דין קדימה, ועל כן לא נבחנו לפי סעיף 17 (ג) לחוק, אך עומדות בתנאי חוזר זה, ניתן יהיה להחיל עליהן חוזר זה.

5. הרשם, הממונה על הבוחנים או סגנו, רשאים לקבוע כי לא מתקיימות לגבי הבקשה הוראות סעיף 4, 5, 8, 12 ו- 13, על יסוד החומר העומד לרשותם או שהומצא להם במהלך הליכי הבחינה.


6. חוזר מ.נ. 11 מבוטל בזאת.


בברכה,
ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחרהשימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...