דיני מחשבים

עבירות לפי חוק המחשבים

חוק המחשבים הינו שמהותו, בחלקו, פלילית, והינו מגדיר עבירות שונות הקשורות לשימוש במחשב.

סעיף 2 לחוק – שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב

"העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו;

(2) מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו."

דוגמא לשיבוש פעולתו של מחשב הינה החדרת וירוס או סוס טרויאני למחשב. הפרעה לשימוש במחשב הינה מונח רחב יותר, אשר לאור פסק הדין בעניין רפאלי, מתפרשת באופן רחב מאוד, ותכלול כמעט כל שינוי המתבצע על ידי החודר למחשב, אף אם שינוי זה לא הביא לנזק ממשי, ואף אם השינוי שיפר את פעולת המחשב.

סעיף 3 לחוק – מידע כוזב או פלט כוזב

"(א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:

(1) מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב;

(2) כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב, כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.

(ב) בסעיף זה, "מידע כוזב" ו"פלט כוזב" – מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם."

לא נראה כי בכל מקום בו עושה אדם שימוש במחשב על מנת להפיץ מידע שאינו מדויק, ייעשה שימוש בסעיף זה. ככל כנראה, תכליתו המרכזית של הסעיף היא למנוע שימוש במחשבים לשם ביצוע פעולות זיוף. על פי פסק הדין בעניין דניאל כהן, יש להחזיק את התוכנה על המחשב עצמו, ולא על דיסקט.

סעיף 4 – חדירה לחומר מחשב שלא כדין

"החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו – מאסר שלוש שנים; לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" – חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979."

זהו "סעיף ההאקרים", הנועד להתגונן בפני חדירות שונות ובלתי מורשות למחשבים (גם חדירה של עובד המורשה לעיין בקבצים מסוימים, לקבצים אחרים – תיחשב כחדירה לעניין זה).

היות והמדובר בעבירה "התנהגותית", אזי עצם החדירה מהווה עבירה, ואין צורך בהוכחת נזק, או שימוש כלשהי בחומר אליו חדרו. לאור עניין בדיר, גם חדירה למחשב באמצעות מכשיר טלפון תיחשב כעבירה לעניין זה, וכך גם חדירה למרכזיית טלפונים באמצעות טלפון (כלומר – לא רק חדירה למחשב שולחני, אלא לכל מכשיר שהוא במהותו מחשב, אך לא חדירה לדיסקט.

סעיף 5 – חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת

"העושה מעשה האסור לפי סעיף 4 כדי לעבור עבירה על פי כל דין, למעט על פי חוק זה, דינו – מאסר חמש שנים."

האקרים רבים עושים שימוש במחשבים "תמימים" על מנת לבצע דרכם פעולות שונות ואסורות. עבירה זו, לתפיסת חוק המחשבים, היא אף חמורה יותר מחדירה לחומר מחשב "סתם".

גם כאן, אין צורך כי ביצוע העבירה ה"נוספת" יצליח. די בכך שמטרת החדירה למחשב היא ביצוע עבירה כלשהי.

סעיף 6 – נגיף מחשב

"(א) העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב בלתי מסוים, כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב, מסויימים או בלתי מסוימים, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ב) המעביר לאחר או המחדיר למחשב של אחר תוכנה אשר סוגלה לגרום נזק או שיבוש כאמור בסעיף קטן (א), כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש כאמור, דינו – מאסר חמש שנים."

מטרתו של סעיף 6 הינה להתמודד עם התופעה של יצירת וירוסים וסוסים טרויאניים. הסעיף מבדיל בין יצירת הוירוס, לבין הפצתו, שהיא חמורה יותר. גם כאן, אין צורך להוכיח נזק בפועל, אלא רק ניסיון לגרום לנזק. יחד עם זאת, ברור כי מדובר ביצירת וירוס – תוכנה שמטרתה להזיק למחשבים בלתי מסוימים, ולא בחדירה או הזקה למחשב מסוים, עבירה המכוסה על ידי סעיפים 4 ו-5.