זכויות יוצרים

צו מניעה זמני נגד גל"צ אוסר על התחנה לשדר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים

בהחלטה דרמטית, הוציא בית המשפט העליון צו מניעה זמני, האוסר על תחנות הרדיו גל"צ וגלגל"צ לשדר או לבצע בפומבי בכל דרך אחרת, יצירות מתוך הרפרטואר המוגן של אגודת אקו"ם, המייצגת רבים מאמני ישראל.

בהחלטה בעניין רעא 6141/02 אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל נ´ תחנת השידור גלי צה"ל ואח´, שהתקבלה ב- 3 לינואר 2003, קבעה כב´ השופטת דורנר:

"ליוצר זכות קניין ביצירתו, וזכות זו, .. הינה, כידוע, זכות יסוד במשפטנו. מטיבה של הזכות, בכפיפות למגבלות שבחוק ובהסכמים שבעל הזכות הנו צד להם, שהיא מקנה לבעליה את הכושר לעשות בקניינו כראות עיניו, ובכלל זה להעמידו לשימושו של אחר בתנאים שייראו לבעל הזכות, או לשלול שימוש כזה אם נעשה הוא בניגוד לדעתו של בעל הזכות."

כב´ השופטת קובעת במפורש, כי זכותו של היוצר הינה לדרוש את המחיר הנראה בעיניו עבור יצירתו.

עוד קבעה כב´ השופטת כי זכותו של היוצר לדרוש צו מניעה, וזכות זו איננה באה במקום, אלא בנוסף לסעד הפיצויים.

יחד עם זאת, ציינה כב´ השופטת, כי שימוש בלתי ראוי ושאיננו תם לב בזכות היוצרים עשוי להביא לצמצום או אף לשלילת ההגנה שמקנה הדין לבעל הזכות.

עוד הוסיפה כב´ השופטת כי שאלת היקף ההגנה על זכות היוצרים מתחדדת, כאשר המדובר בארגונים לניהול משותף של זכויות, דוגמת אקו"ם. כנגד ארגונים אלה עלתה לא אחת הטענה כי עצם קיומם מנוגד לדיני ההגבלים העסקיים. יחד עם זאת, על מנת לבסס טענה זו יש להוכיח, ראשית, כי לארגונים אלה מאפיינים של הגבל עסקי, ושנית, כי דיני ההגבלים העסקיים חלים על גופים אלה ואוסרים על קיומם. סוגיות אלה שנויות במחלוקת משפטית, וביהמ"ש לא הכריע בהן במסגרת בקשת צו המניעה.

היות והמדובר בבקשה לצו מניעה זמני, בה יש להכריע לפי מאזן הנוחות, יידונו שאלות אלה במסגרת ההליך העיקרי.

בעקבות מתן צו המניעה, פרסמו מספר אמנים מכתב פומבי התומך בהחלטה.