עיצובים

פקודת הפטנטים והמדגמים

 1. השם הקצר

פקודה זו תקרא פקודת הפטנטים והמדגמים.

חלק א – הקדמה

 1. פירוש [תיקון: 1937, תש"ח, תש"ס]

בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –

"חפץ", כשמדובר בסימני אמצאה, פירושו כל חפץ של תעשיה וכל חמר, מלאכותי או טבעי, או מקצתו מלאכותי ומקצתו טבעי;

"זכות יוצרים" פירושה זכות ייחודית להשתמש במדגם לגבי כל חפץ מכל סוג שנרשם בו מדגם;

"בית משפט" פירושו בית משפט אשר לו שיפוט בדבר כפי שנקבע בהוראות פקודה זו, ומקום שלא נקבע בית משפט, פירושו בית המשפט העליון היושב כבית משפט לערעורים;

"מדגם" אין פירושו אלא קוי דמות, צורה, דוגמא או קשוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכנית;

"בית משפט מחוזי" פירושו בית המשפט המחוזי או בתי המשפט המחוזייים שנקבעו בצו מאת שר המשפטים כדי לשמש בשיפוט עפ"י פקודה זו;

"אמצאה" פירושה תוצרת חדשה, סחורה חדשה או אופן חדש של שמוש במכשיר שנתגלה או נודע או שומש מכבר, לצורך חרושת או תעשיה;

"ממציא ומבקש" כולל, בהתחשב עם הוראות פקודה זו, את בא כחו החוקי של ממציא או מבקש שמת;

"בא כוח חוקי" פירושו המוציא לפועל של צואה או מנהל עזבון שנתמנה ע"י בית המשפט, וכשאין מוציא לפועל או מנהל עזבון, פירושו האיש או האנשים האחראים, עפ"י חוק הירושה הנוהג, לפרעון חובותיו של המת;

"פטנט" פירושו כתב זכות לאמצאה;

"בעל פטנט" פירושו מי שרשום באותה שעה בפנקס הרישום כמקבל הפטנט או כבעליו;

"סוכן פטנטים" פירושו אדם, פירמה או חברה העוסקים לשם ריוח בעסק של הגשת בקשות לפטנטים וקבלתם בישראל או במקומות אחרים;

"בעל מדגם חדש או מקורי", –

(א) כיוצר המדגם מבצע את העבודה בשביל אדם אחר בשכר, פירושו האדם שהמדגם נעשה בשבילו;

(ב) מקום שאיזה אדם רכש את המדגם או את הזכות להשתמש במדגם לגבי איזה חפץ, בין באופן מיוחד לו לבדו או באופן אחר – פירושו בכל הנוגע בדבר רישת המדגם או הזכות, וכדי מידת רכישתם – האדם שרכש את המדגם או את הזכות כדלעיל;

(ג) בכל מקרה אחר, פירושו יוצר מדגם; ומקום שעברה זכות הקנין במדגם או בזכות השימוש שלו מידי הבעלים המקוריים לאדם אחר, כולל המונח אותו אדם אחר.

"ארגון הסחר העולמי" – ארגון הסחר העולמי שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;

"מדינה חברה" – מדינה שהיא צד לאמנת פריס או חברה בארגון הסחר העולמי;

"אמנת פריס" – אמנה בדבר הגנת הקנין התעשייתי שנחתמה בפריס בשנת 1883 ותיקוניה, ככל שישראל חייבת בהם 2.";

 1. פנקס רישום של פטנטים ומדגמים

(1) יש לנהל עפ"י פקודה זו פנקס פטנטים ופנקס מדגמים ופנקסים אלה יהיו שמורים בבתי המשפט בירושלים או במקום אחר שיקבע שר המשפטים בצו מזמן לזמן.

(2) פנקס הפטנטים יכיל את שמותיהם ואת כתובותיהם של בעלי הפטנטים ושל האנשים הרשומים כבעלי פטנטים בהתאם להוראות הסעיפים 25ו-54, והודעות בדבר העברתם של פטנטים, רשיונות לפטנטים, תיקונם של פטנטים וביטולם וענינים אחרים, ככל אשר יקבע.

(3) פנקס המדגמים יכיל את שמותיהם וכתובותיהם של בעלי המדגמים, הודעות העברה בדבר העברתם של מדגמים, רשיונות למדגמים, ביטול רישומם של מדגמים ובדבר ענינים אחרים, ככל אשר יקבע.

(4) שר המשפטים ימנה רושם פטנטים ומדגמים (הנקרא בפקודה זו "הרושם") ועל ידו יעזרו פקידים ולבלרים ככל אשר יקבע הרושם מזמן לזמן, בהסכמת שר המשפטים.

(5) במקום שאין הוכחה המעידה את ההפך, ישמשו פנקס הפטנטים ופנקס המדגמים ראיה לכל הענינים שפקודה זו מחייבת או מתירה רישומם באותם פנקסים.

3א. הטלת תפקידים שיפוטיים וקבלת סמכויות [תיקון: תשס"א]

(א) השר רשאי להטיל על עובד המדינה שהוא עורך דין הכשיר להיות שופט מחוזי (להלן – פוסק בקנין רוחני), למלא כל תפקיד שיפוטי שעל הרשם למלא, או שהרשם מוסמך או רשאי לעשותו לפי הוראות פקודה זו, למעט הסמכות להתקין תקנות לפי סעיף 56, ואם יוטל התפקיד על סגן רשם הפטנטים יראו אותו, לצורך מילוי תפקידו זה, פוסק בקנין רוחני.

(ב) פוסק בקנין רוחני שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן (א) ימלא את התפקיד לפי הוראות פקודה זו ומוקנות לו, לשם מילוי תפקידו, הסמכויות הנתונות לרשם בפקודה זו.

(ג) כל פעולה שנעשתה כדין בידי פוסק בקנין רוחני, שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן (א), דינה – לענין פקודה זו, כדין פעולה שנעשתה בידי הרשם.

חלק ב – פטנטים

הוראות כלליות

 1. זכות של ממציא לקבל פטנט

(1) בהתחשב עם התנאים וההוראות שבפקודה זו מכל הבחינות, הזכות לממציא האמיתי והראשון של כל אמצאה חדשה למתן פטנט, שיקנה לו את הזכות הייחודית להשתמש באותה אמצאה, לנצלה, לעשותה, לעבדה, לייצרה, לתתה ולמכרה או לתת רשיונות בעבורה.

(2) כל הפטנטים הניתנים עפ"י פקודה זו ניתנים על אחריותו של המקבל ומבלי כל ערבות או אחריות מצד הממשלה הן בנוגע לחידוש שבאמצאה או לתועלתה או לסגולותיה והן בנוגע להתאמתה אל הפירוט.

 1. בקשה למתן פטנטים [תיקון: תש"ח]

(1) כל ממציא אמיתי וראשון של אמצאה רשאי להגיש בקשה לפטנט בין לבדו ובין ביחד עם איש אחר או אנשים אחרים, ויש להגישה לרושם הפטנטים בטופס הקבוע.

(2) הבקשה צריכה להכיל הצהרה ובה יאמר כי יש לו למבקש האמצאה אשר הוא או מקום שהוגשה הבקשה ע"י אנשים אחדים – לכל הפחות אחד מן המבקשים, טוען שהוא ממציאה האמיתי והראשון וכי רוצה הוא לקבל פטנט בעדה; יש לצרף אל הבקשה פירוט.

 1. פירוט

(1) בפירוט צריך לתאר בפרוטרוט את טיב האמצאה ואופן השימוש בה, וצריך לפתוח בשם האמצאה ולסיים בהודעה ברורה בדבר האמצאה שדורשים זכויות בעבורה.

(2) יכול הרושם לדרוש להגיש לו שרטוטים מתאימים, אם יחד עם הפירוט ואם בזמן מן הזמנים לפני קבלת הפירוט, ואם האמצאה היא כימית יכול הוא לדרוש להגיש לו דוגמאות טפוסיות, וכל שרטוט שהוגש לו יחשב חלק מן הפירוט.

 1. הגנת ארעי

(1) מיד לשהוגשו הבקשה והפירוט חייב הרושם לברר אם הם בצורה הקבועה, ואם נחה דעתו בענין זה ושולמו המיסים שייקבעו, יתן למבקש קבלה בכתב המאשרת את הגשת הבקשה והפירוט.

(2) ניתנה קבלה על הגשת בקשה, הרי במשך הזמן שבין תאריך הבקשה ובין תאריך חיתומו של הפטנט, מותר להשתמש באמצאה ולפרסמה מבלי לפגוע עי"כ בפטנט היינתן לאמצאה, וקוראים להגנה זאת הגנת ארעי.

 1. בדיקת הפירוט ותיקונו [תיקון: 1937, תש"ח]

(1) הרושם רשאי בכל עת, לפני קבלת הפירוט, לדרוש מאת המבקש לעשות תקונים בבקשה או בפירוט ככל שיהיה צורך בכך, כדי שתתקיימנה על ידי כך הוראות הסעיפים 5ו-6 לפקודה זו.

(2) אם נראה לרושם כי האמצאה שהמבקש תובע נתבעה או תוארה:

(א) בכל פירוט שהוגש קודם לכן או בכל פטנט שנרשם קודם לכן, או

(ב) בכל פירוט או פטנט אשר להגנתם או לרישומם הוגשה בקשה הנותנת לכל אדם אחר זכות בכורה לפטנט או לרישום על פני המבקש בתוקף הוראות סעיף 52 מפקודה זו (בין שפירוטו של המבקש כבר נתקבל ובין שלא נתקבל, ובין שניתן לו כבר פטנט בעד המצאתו, ובין שלא ניתן לו פטנט כזה),

יודיע הרושם את הדבר למבקש, ורשאי הוא לדרוש מאתו להכניס כל תיקון שיהא צורך בו, בתנאי שבשום פנים לא יהא הדבר מחובתו של הרושם, לערוך חקירה כדי לברר אם אמנם נתבעה או תוארה או נרשמה האמצעה הנתבעת כך.

(3) מקום שלא תוקנו בקשה או פירוט, הרי תאריכה של הבקשה יהא כתאריך התיקון, אם יורה הרשום כך.

(4) אם נוכח הרושם כי האמצאה הנתבעת על ידי המבקש כבר נתבעה או תוארה:

(א) בכל פירוט שהוגש קודם לכן או בכל פטנט שנרשם קודם לכן, או

(ב) בכל פירוט או פטנט אשר להגנתם או לרישומם הוגשה בקשה הנותנת לכל אדם אחר זכות בכורה לפטנט או לרישום על פני המבקש, בתוקף הוראות סעיף 52 מפקודה זו (בין שפירוטו של המבקש כבר נתקבל ובין שלא נתקבל, ובין שניתן לו כבר פטנט בעד המצאתו, ובין שלא ניתן לו פטנט כזה),

הרי, חוץ אם תסולק ההתנגדות ע"י תיקונו של הפירוט כדי הנחת דעתו, יחליט הרושם אם בפירוטו של המבקש שיפורסם בצורת מודעה לקהל יש להסתמך, בתנאי שאם הוכח לרושם כי האמצאה הנתבעת נתבעה כולה ובמיוחד בכל פירוט שכבר הוגש קודם לכן, יסרב הרושם לקבל את הפירוט לאותה אמצאה.

(5) הרושם יסרב לקבל כל בקשה ופירוט לאמצאה שהשמוש בהם יהא לדעתו מתנגד החוק, או למוסר או לסדרי הצבור.

 1. בקשה לפטנטים בעלי ערך צבאי

אם סבור הרושם כי האמצאה המתוארה בבקשה ובפירוט נוגעת למכשירי מלחמה או לכלי מלחמה או שהיא בעלת ערך צבאי, עליו להעביר את הבקשה אל שר המשפטים ולאחר שיערוך שר המשפטים אותה חקירה אשר יראה צורך בה, יוכל, –

(א) לצוות שלא ינתן פטנט, אם סבור הוא כי טובת הצבור מחייבת לבלי לתת פטנט;

(ב) לצוות לקבל את הבקשה, אלא לתת את הפטנט באותם התנאים, בדבר נתינת רשיונות לממשלה או בדבר זכות הקניה ע"י הממשלה, ככל אשר ימצא לנכון.

 1. פרסום הודעה על קבלת פירוט

(1) קבל הרושם פירוט, יודיע למבקש את דבר הקבלה.

(2) משנתקבל הפירוט, בין בנתקבל ע"י הרושם ובין שנתקבל לאחר ערעור על החלטת הרושם בהתאם לסעיף 51, יפרסם הרושם את דבר קבלת הפירוט, והבקשה והפירוט בצירוף השרטוטים, אם יש שרטוטים, יהיו גלויים לבקורת הקהל.

(3) לאחר קבלת הפירוט ועד לחיתום הפטנט על הפירוט או כעבור מועד החיתום, יהיו למבקש אותן הזכויות וההנחות שהיו לו אילו נחתם הפטנט על האמצאה ביום קבלת הפירוט: בתנאי שלא יהא מבקש זכאי להגיש משפט על הפרת פטנט עד שלא ניתן לו פטנט על האמצאה.

 1. התנגדות למתן פטנט

(1) בתוך שני חדשים מיום התפרסם דבר קבלת הפירוט, יכול כל אדם להודיע לרושם את התנגדותו למתן הפטנט מפני אחד הנימוקים דלקמן –

(א) שהשיג המבקש את האמצאה ממנו או מאחד האנשים שהוא בא-כוחו החוקי;

(ב) שתבעו את האמצאה בפירוט שהוגש לשם קבלת פטנט ישראלי ואשר תאריכו הוא או יהא קודם לתאריך הפטנט שמתנגדים לנתינתו;

(ג) שפטנט לאמצאה הנתבעת כבר נרשם ע"י המתנגד בהתאם למודעה הרשמית מס´ 136 מיום 30 בספטמבר, 1919;

(ד) שנתפרסמה האמצאה ברבים מתוך שהופיעה באחד המסמכים שיצאו לאור בישראל לפני הבקשה;

(ה) שהמתנגד הוא בעל פטנט עותומני לאמצאה הנתבעת וכי הפטנט ראוי לרישום בהתאם להוראות סעיף 55, וכי הוגשה בקשה לאותו רישום;

(ו) שטיב האמצאה או האופן שבו תבוצע אינם מבוארים ומתוארים בפירוט די הצורך;

(ז) אם היתה זו בקשה המוגשת עפ"י סעיף 52 – שהפירוט מתאר או תובע אמצאה אחרת ולא את זו שבקשו עליה הגנה במדינה נכריה, וכי אותה האמצאה היא נושא לבקשה שהוגשה ע"י המתנגד בימים שבין הגשת הבקשה במדינה נכריה ובין הגשת הבקשה בישראל.

(2) הגיש אדם הודעת התנגדות ימסור הרושם את ההודעה למבקש, וכעבור שני חדשים ולאחר שישמע את טענותיהם של בעל הבקשה ומתנגדו, אם רוצים הם להשמיע את טענותיהם, יחליט הרושם בדבר.

 1. מתן הפטנט וחיתומו

(1) לא הוגשה התנגדות, או הוגשה התנגדות והוחלט לתת פטנט, הרי לאחר תשלום המס הקבוע ינתן פטנט למבקש או – אם היתה הבקשה משותפת לאנשים אחדים – למבקשים, והרושם יצוה לחתום את הפטנט בחותם משרד הרישום של הפטנטים.

(2) חיתום הפטנט ייעשה בהקדם האפשרי, אבל לא לאחר שמונה עשר חדש מיום הבקשה: בתנאי שאם נתעכב החיתום מפאת ערעור או התנגדות אפשר לחתום את הפטנט בזמן שיצוה בית המשפט המחוזי או הרושם, ככל אשר יפול דבר.

(3) מת מבקש לפני חיתום הפטנט, וניתן הפטנט לבא כחו החוקי, אפשר לחתום את הפטנט בכל עת בתוך שנים עשר חדש לאחר מות המבקש.

(4) אם אי אפשר, מאיזו סבה שהיא, לחתום את הפטנט במועד הקצוב בסעיף זה, אפשר להאריך את המועד לאחר תשלום המס שיקבע לכך ולאחר שיקיימו את התנאים הקבועים.

 1. תאריכו של פטנט

תאריכו וחיתומו של פטנט יהיו בתאריך הבקשה חוץ אם הותנה בפירוש אחרת בפקודה זו: בתנאי שאין להגיש משפט בשל הפרה שנעשתה לפני קבלת הפירוט.

 1. תקפו, היקפו, וטופסו של פטנט

(1) פטנט שנחתם בחותם משרד הרישום של הפטנטים יהיה בר תוקף בכל רחבי ישראל: בתנאי שיכול בעל פטנט ליחד את הפטנט שלו לאחד המקומות או החבלים של ישראל ויהא לו אותו תוקף כאילו ניתן הפטנט בעיקרו על מנת שלא יחול אלא על אותו המקום או החבל בלבד.

(2) כל פטנט יהא ערוך בטופס הקבוע ולא יהא ניתן אלא לאמצאה אחת בלבד, אלא שיכול הפירוט לכלול בו יותר מתביעה אחת, ואם הוגש משפט, לא יוכל איש לבוא ולהדגיש התנגדות לפטנט מחמת שהפטנט ניתן ליותר מלאמצאה אחת.

 1. תקופת הפטנט

(1) המועד הקצוב לכל פטנט שיש לו תוקף יהא שש עשרה שנה מתאריך הפטנט, חוץ אם נאמר בפירוש אחרת בפקודה זו.

(2) כחו של פטנט יפוג, אם לא ישלם בעליו את המס הדרוש תוך הזמן הקבוע לכך: בתנאי שעל פי בקשת המבקש ולאחר תשלום המס הנוסף הדרוש, יאריך הרושם את הזמן כמבוקש בבקשה אך לא למעלה משלשה חדשים.

(3) הוגש משפט על הפרת פטנט שנעשתה לאחר שבעל הפטנט סירב לשלם את המס תוך המועד הקבוע ובטרם ניתנה לו ארכה לתשלום המס, יכול בית המשפט אשר לפניו מובא המשפט לסרב לפסוק לו דמי נזק בשל אותה הפרה, אם ימצא לראוי לעשות כן.

 1. פטנט לתוספת אמצאה

(1) מי שבקש או קבל פטנט לאמצאה וחזר ובקש פטנט נוסף על שכלול או שנוי שעשה באמצעותו, יכול הוא, אם ימצא לראוי, לבקש בבקשתו לפטנט נוסף, כי המועד הקצוב לפטנט הנוסף יהא כמועד הפטנט המקורי, או למשך הזמן שנותר עד לסיום מועד הפטנט המקורי.

(2) אם הגיש אדם בקשה שיש בה משאלה כזאת, אפשר ליתן לו פטנט (הקרוי בפקודה זו "פטנט לתוספת אמצאה") למשך המועד האמור לעיל.

(3) פטנט לתוספת אמצאה יהא כחו יפה כל זמן שיפה כחו של פטנט האמצאה המקורית ולא יותר מכן, ואין משלמין שום מס בעד חידוש פטנט לתוספת אמצאה: בתנאי שאם בוטל הפטנט לאמצאה המקורית, הרי אם יצוה כך בית המשפט או הרושם יהא הפטנט לתוספת אמצאה כפטנט בפני עצמו, והמסים שצריך לפרעם וימי הפרעון של המסים יקבעו עפ"י התאריך שלו, ואולם זמן תקפו לא יעלה על הזמן שנותר לפטנט של האמצאה המקורית.

(4) מתן פטנט לתוספת אמצאה יחשב עדות מכרעת כי האמצאה היא דבר הראוי לפטנט לתוספת אמצאה, ואין לחלוק על תקפו של הפטנט מתוך נימוק שהאמצאה צריכה היתה להיות ענין לפטנט בפני עצמו.

 1. החזרת פטנטים שעבר זמנם

(1) פטנט שבוטל מחמת שבעליו לא שלם את המסים הקבועים במועד הקבוע, יוכל בעל הפטנט להגיש לרושם בקשה באופן הקבוע ולבקש ממנו שיתן צו להשיב לו את הפטנט.

(2) כל בקשה כזאת צריכה להכיל הודעה בדבר הסבות שגרמו לאי פרעון המסים הדרושים.

(3) אם נראה מתוך ההודעה ההיא שאי-הפרעון לא נעשה בכונה וכי היה איזה איחור יתר בהגשת הבקשה, יפרסם הרושם את הבקשה באופן הקבוע, וכל אדם יוכל למסור תוך זמן קבוע הודעת התנגדות למשרד הרישום של הפטנטים.

(4) ניתנה הודעה כזאת, חייב הרושם להודיע את הדבר למבקש.

(5) ככלות המועד הקבוע ידון הרושם בענין ויתן צו להחזיר את הפטנט או לדחות את הבקשה.

 1. תקוני פירוט

(1) יכול מבקש או בעל פטנט להגיש בכל עת ובכל שעה בקשה בכתב למשרד רישום הפטנטים בה יבקש רשות לתקן את הפירוט, לרבות השרטוטים שהם חלק הימנו, בדרך ויתור, תקון או ביאור, ויפרש את מהותו של התקון המוצע ואת הטעמים שהמריצוהו לכך.

(2) את הבקשה להכנסת התקונים המוצעים ואת טיב התקונים יפרסמו באפן הקבוע, ובתוך חדש ימים מיום שנתפרסמה הבקשה לראשונה יוכל כל איש למסור למשרד רישום הפטנטים הודעת התנגדות לתקונים.

(3) נמסרה הודעה כזאת, יודיע הרושם את דבר ההתנגדות למגיש הבקשה וידון בענין ויחליט בו.

(4) לא נמסרה הודעת התנגדות או נמסרה הודעת התנגדות ולא הופיע המתנגד, יחליט הרושם אן יש להתיר את התקונים, ובאיזו תנאים.

(5) לא יתירו שום תקון שעל פיו יהא בפירוט משום תביעה לאמצאה רחבה יותר בעיקרה או שונה בעיקרה מן האמצאה שתבעוה בפירוטשלפני התקון.

(6) רשום לתקן תהא עדות מכרעת על זכותו של הצד להכניס את התקון המותר, פרט למקרה תרמית, והתקון יפורסם לפי האופן הקבוע ויחשב כחלק מן הפירוט: בתנאי שתהא הזכות לבית המשפט, בבואו לפרש את הפירוטים המתוקנים, להסתמך על הפירוט שנתקבל ונתפרסם.

(7) סעיף זה לא יחול משהוגש משפט על הפרת הפטנט או כל זמן שמשפט נגד בטול הפטנט תלוי ועומד בפני בית המשפט.

 1. תיקוני פירוט ע"י המשפט

בכל משפט המוגש על הפרת פטנט או משפט שהובא לפני בית משפט לבטול פטנט, יוכל בית המשפט לתת צו בו ירשה את בעל הפטנט לתקן את הפירוט שלו, כפי שבית המשפט ימצא לראוי לקבוע, ולפי התנאים שיקבע ביחס לתשלום הוצאות המשפט, לפרסום או לענינים אחרים:

בתנאי שלא ירשה שום תקון אשר על פיו יהא בפירוט המתוקן משום תביעה לאמצאה שונה בעקרה מהאמצאה שנדרשה בפירוט לפני שהוכנסו בו התקונים ואם הוגשה בקשה לתת צו כזה צריך להודיע את דבר הבקשה לרושם, ותהא לו לרושם הזכות להופיע לפני בית המשפט ולטעון, ואם יצוה בית המשפט יהא חייב להופיע לפניו.

 1. הגבלה על גביית דמי נזק

מקום שהתירו לתקן פירוט לפי פקודה זו והוגש משפט על השמוש באמצאה לפני מתן ההחלטה המתירה את התיקון, לא יפסוק בית המשפט כל דמי נזק אלא אם הוכיח בעל הפטנט להנחת דעתו של בית המשפט כי תביעתו המקורית נערכה בתום לב ובמדה מספקת של מומחיות וידיעה.

20א. הצגת אמצאה אינה פוגעת בזכות על הפטנט [תיקון: 1937]

הצגתה של אמצאה בתערוכה תעשיתית או בין לאומית, או פרסומו של תאור של אמצאה בזמן שהתערוכה מתקיימת בו, או המוש באמצאה לצורך התערוכה במקום שבו מתקיימת התערוכה או השמוש באמצאה בימי התערוכה על ידי כל אדם במקום אחר, בלא שהממציא יסכים או ישתתף בכך, או קריאת הרצאה על ידי הממציא בפני אגודה מדעית או פרסומה של ההרצאה בקובץ הפרוטוקולים של האגודה, לא יפגעו בזכותו של הממציא לבקש ולקבל פטנט בעד האמצאה או בתקפו של כל פטנט שניתן על יסוד הבקשה, בתנאי כי: –

(א) המציג, בטרם יציג את האמצאה, או האיש הקורא את ההרצאה או המרשה את הפרסום, יתן לרושם את המודעה הקבועה על כוונתו לעשות כן, וכן

(ב) הבקשה לפטנט תוגש לפני יום פתיחת התערוכה או יום קריאת ההרצאה או פרסומה או תוך ששה חדשים מיום זה.

 1. רשיונות חובה וביטול פטנטים [תיקון: תשכ"א]

(1) יכול אדם הנוגע בדבר להגיש בקשה לרושם ובה יטען שלא סופקו דרישותיו הצודקות של הצבור בקשר עם האמצאה שניתן עליה פטנט ויבקש שיתנו רשיון חובה, ולא – לבטל את הפטנט.

(2) על הרושם לעיין בבקשה ואם לא יבואו הצדדים לכלל הסכם ביניהם לבין עצמם, ונתברר לו שיש לה לבקשה על מה שתסמוך, יהא זה מחובתו להביא את הבקשה לפני בית המשפט המחוזי.

(3) הובאה בקשה כזאת ע"י הרושם לפני בית המשפט והוכח כדי הנחת דעתו של בית המשפט שלא סופקו דרישותיו הצודקות של הצבור בקשר עם האמצאה שניתן עליה פטנט, יכול בית המשפט לצוות על בעל הפטנט לתת רשיונות באותם התנאים שיצדקו בעיני בית המשפט, ואם סבור בית המשפט שלא יהא במתן רשיונות משום סיפוק דרישותיו ההוגנות של הצבור, יכול הוא לתת צו לבטל את הפטנט:. ובלבד –

(1) שאין להביא לפני בית המשפט בקשה לרשיון חובה לפני תום שלוש שנים מיום חיתום הפטנט;

(2) שלא יינתן צו לביטול פטנט לפני תום שתי שנים מיום מתן רשיון החובה הראשון לשימוש באמצאה שעליה ניתן הפטנט;

(3) שלא יינתן רשיון חובה או צו לביטול פטנט אם נתן בעל הפטנט נימוקים סבירים מדוע לא סופקו דרישותיו הסבירות של הציבור.;

(4) כשדנים בבקשה עפ"י סעיף זה רואין את בעל הפטנט וכל איש התובע זכויות בפטנט, בין כבעל רשיון יחידי ובין באופן אחר, כצדדים במשפט, וליועץ המשפטי לממשלת ישראל הזכות להשמיע את טענותיו.

(5) לצורך סעיף זה תחשבנה דרישותיו הצודקות של הצבור כדרישות שלא סופקו –

(א) אם אין בעל הפטנט מעבד די הצורך חפץ שיש לו פטנט עליו, ואינו מספקו במידה הדרושה ובתנאים נאותים ומחמת כך סובלת שלא כדין אחת המלאכות או אחת התעשיות בישראל, או שנוצרת תקלה על דרך ביסוס מלאכה חדשה או חרושת חדשה בישראל או שאין מספקין די הצורך את הביקוש לחפץ שיש עליו פטנט או לחפץ המיוצר ע"י התהליך שניתן לו פטנט;

(ב) אם סובלת אחת המלאכות או התעשיות בישראל שלא כדין מחמת התנאים שהעמיד בעל הפטנט לקנית החפץ שיש לו פטנט עליו או לשמוש בו או לניצולו של תהליך-הפטנט.

(ג) אם בעל הפטנט אינו מייצר בישראל את המוצר, שעליו או על ההליכים לייצורו ניתן לו פטנט, והוא מסרב ליתן, בתנאים סבירים, רשיון ליצרן מקומי לייצר את המוצר או להשתמש בתהליך.

(6) צו בית המשפט המצווה לתת רשיון שנערך עפ"י סעיף זה יהא כחו יפה כאילו נכלל ברשיון כהלכה בין הצדדים שבמשפט.

 1. בטול פטנטים

(1) פטנט ניתן לביטול ע"י הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי.

(2) בקשה לביטול פטנט יכול להגישה –

(א) היועץ המשפטי לממשלת ישראל, או

(ב) כל אדם הטוען –

(I) שהפטנט נתקבל מתוך מעשי תרמית מצד בעל הפטנט לגבי זכויותיו של המבקש או לגבי זכויותיו של אדם אחר שהוא תובע בשמו או מכוחו;

(II) שהוא או כל איש שהוא טוען מטעמו או בשמו היה הממציא האמיתי של כל אמצאה הנכללת בתביעת בעל הפטנט; או

(III) שכל איש שהוא טוען בעדו או בשמו טובת הנאה בכל מסחר, עסק, או תעשיה, ייצר או ניצל או מכר בפומבי בישראל, עוד לפני יום הפטנט, דבר שבעל הפטנט טוען שהוא המציאו.

הליכים משפטיים

 1. משפט בשיתוף חבר יועץ

(1) במשפט שהוגש על הפרת פטנט או בטולו יוכל בית המשפט, אם ימצא לנכון, לבקש את עזרתו של חבר יועץ המומחה לדבר.

(2) אם ישולם שכר לחבר יועץ עפ"י הסעיף הזה, יקבע השכר ע"י בית המשפט ויפרע כפי שייקבע.

 1. צו מניעה

הוגש משפט על הפרת פטנט תהא זכות לתובע לקבל סעד בדרך צו מניעה ודמי נזק;

בתנאי שלא יהא בעל הפטנט רשאי לתבוע מאת הנתבע כל פיצוי על הפרת פטנט שניתן אחרי התחלת הפקודה זו אם הוכיח הנתבע שבשעת ההפרה לא ידע ממציאותו של פטנט כזה.

רישום
פטנטים שניתנו הממלכה המאוחדת.

25.

בוטל

שונות

 1. הוראות בדבר פטנט שנתפרסם קודם זמנו

פטנט לא יחשב מחוסר תוקף מחמת זה בלבד שהאמצאה שהוא משמש לה או חלק הימנה נתפרסמו לפני תאריך הפטנט, ובלבד שיוכיח בעל הפטנט לבית המשפט שהפרסום היה שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו וכי החומר שנתפרסם הושג או נתקבל ממנו, ואם נודע לו דבר הפרסום לפני שהגיש את הבקשה לפטנט עליו גם להוכיח שמשנודע לו דבר הפרסום בקש וקבל בכל הזריזות הראויה הגנה לאמצאתו.

 1. פטנט כשהבקשה מוגשת על ידי נציגו החוקי של הממציא שמת

(1) מי שטוען שהוא ממציא אמצאה ומת בלא להגיש בקשה למתן פטנט לאמצאה יכול בא כחו החוקי להגיש בקשה ואפשר ליתן לו פטנט.

(2) כל בקשה כזאת צריכה להכיל הצהרה מאת בא הכוח החוקי האומרת כי הוא מאמין שהמת היה הממציא האמיתי והראשון של האמצאה.

 1. פטנט אבד או נשמד

פטנט שאבד או נשמד או שלא הראו אותו מסבה המניחה את דעת הרושם, יכול הרושם בכל עת לטבוע חותם על העתקה שניה מן הפטנט.

 1. פרסום הבקשה ופירוט ברשומות

יכול הרושם לפרסם בכל עת ברשומות או בעתון אחר שיקבע לכך תיאור ופרטים של כל אמצאה שניתן עליה פטנט ופרסום כזה יהא על חשבון בעל הפטנט.

חלק ג´: מדגמים

 1. בקשה לרישום מדגמים

(1) הגיש אדם בקשה בטופס ובצורה הקבועים וטען בה כי הוא בעליו של כל מדגם חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל, יכול הרושם לרשום את המדגם עפ"י חלק זה.

(2) מותר לרשום אותו מדגם בסוגים אחדים, ואם יש ספק על אודות הסוג שיש בו את המדגם יחליט הרושם בענין.

(3) יכול הרושם, אם ימצא לנכון, לסרב לרשום מדגם שהוגש אליו לרישום, וחובה עליו לסרב לרשום מדגם אם סבור הוא כי יש בשמושו משום סתירה לחוק, למוסר או לסדרי הצבור.

(4) בקשה שמחמת אשמתו או רשלנותו של המבקש לא הושלמה עד כדי כך שתהא אפשרות לרשמה במועד הקבוע רואין אותה כאילו הסתלקו הימנה.

(5) אם נרשם מדגם יהא תאריך רישומו כתאריך הבקשה לרישום.

 1. רישום מדגם בסוגים חדשים

מדגם שנרשם בסוג אחד או בסוגים אחדים של סחורות ובעליו עורך בקשה לרשום אותו בעוד סוג אחר או סוגים אחרים, אין מסרבין לבקשתו ואין פוסלין את הרישום –

(א) על שום שהמדגם אינו חדש או אינו מקורי, מחמת זה בלבד שכבר נרשם קודם לכן; או

(ב) על שום שהמדגם נתפרסם קודם לכן בישראל, מחמת זה בלבד שייחדוהו לסחורה מסוג שנרשם בו המדגם קודם לכך:

בתנאי שלא יהא בו ברישום המאוחר כדי להאריך את תקופת זכות היוצרים למדגם למעלה מן התקופה הנובעת מן הרישום הקודם.

 1. תעודת רישום

(1) עם רישומו של מדגם יתן הרושם לבעליו תעודת רישום.

(2) אם אבדה התעודה המקורית או בכל מקרה אחר שימצא הרושם לראוי, יכול הוא ליתן נעתקה אחת או כמה העתקות מאותה התעודה.

 1. זכות היוצרים לאחר הרישום [תיקון: תש"ס]

(1) עם רישומו של מדגם תהא לבעליו הרשום זכות היוצרים עליו למשך חמש שנים מיום הרישום, בהתחשב עם הוראות הפקודה הזאת.

(2) אם נתבקש הרושם במועד הקבוע ובאופן הקבוע, לפני כלות חמש-השנים הללו, להאריך את מועד זכות היוצרים ושולם המס הקבוע, יאריך הרושם את תקופת זכות היוצרים לחמש שנים נוספות מיום תום חמש השנים הראשונות.

(3) אם נתבקש הרושם במועד הקבוע ובאופן הקבוע, לפני כלות התקופה השניה של חמש שנים, להאריך את מועד זכות היוצרים, יכול הרושם, בהתחשב עם כל תקנה עפ"י הפקודה הזאת ומששולם המס הקבוע, להאריך את מועד זכות היוצרים לתקופה שלישית של חמש שנים החל מיום כלות התקופה השניה של חמש שנים.

(4) על אף הוראות סעיפים קטנים (2)ו(3), לא ביקש בעל מדגם להאריך את מועד זכות היוצרים ולא שילם את האגרה, במועד הקבוע כאמור בסעיפים קטנים (2)או (3), רשאי הוא, בתוך תקופה של שישה חודשים שתחילתה בתום התקופה הראשונה או השניה של חמש השנים, לפי הענין לבקש להאריך את מועד זבות היוצרים, כפוף לתשלום אגרה נוספת על האגרה הקבועה לפי סעיפים קטנים אלה.

 1. מה דרוש לעשות לפני שמוסרין סחורה שנמכרה [תיקון: תשי"ב]

בוטל

 1. עיון במדגמים רשומים

(1) במשך כל אותה התקופה שבה קיימת זכות יוצרים במדגם או במשך תקופה קצרה מזו שתיקבע לכך. ובלבד לא תהא פחות משנתיים מיום רישומו של המדגם, לא יהא המדגם פתוח לעיון אלא לבעליו או למי שהורשה בשמו בכתב או למי שהורשה ע"י הרושם או ע"י בית המשפט; בתנאי שאם סרב הרושם לרשום מדגם מחמת שהוא מזדהה עם המדגם שנרשם קודם לכן, רשאי מבקש הרישום לעיין במדגם הרשום כך.

(2) משכלתה תקופת זכות היוצרים או תקופה קצרה מזו כאמור לעיל, יהא המדגם פתוח לעיון, וכל אדם רשאי ליטול העתקות הימנו בשלמו את המס הקבוע.

(3) עפ"י סעיף זה אפשר לקבוע תקופות שונות לסוגי סחורה שונים.

 1. ביטול רישום של מדגם [תיקון: תשי"ב]

כל אדם מעונין רשאי לפנות לרשם בכל עת בבקשה לבטל רישום של מדגם בטענה שהמדגם פורסם בישראל לפני תאריך רישומו.

 1. גניבת דעת במדגם רשום

(1) כל עוד קיימת זכות יוצרים באיזה מדגם אסור לשום אדם,-

(א) ליחד לצרכי מכירה, את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג סחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רשיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו ליחד את המדגם כאמור לעיל; או

(ב) לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי יחדו לאותה סחורה מדגם או כל חקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות ואם חיקוי בולט, שלא בהסכמת בעליו הרשום.

(2) כל העובר על הסעיף הזה יהא צפוי לשלם לבעל הרשום של המדגם סכום שלא יעלה על חמישים לירות כדמי נזק קצובים בעד כל עברה ועברה, ואם העדיף בעל המדגם להביא משפט לגבית דמי נזק בשל אותה עברה ולמען קבל צו מניעה לשם מניעת הישנות העברה, יהא צפוי העבריין לשלם את דמי הנזק שיפסוק בית המשפט ולהיות כפוף לצו מניעה שיוציא בית המשפט; בתנאי שהסכום הכולל שמותר לגבותו כדמי נזק קצובים בעד מדגם אחד לא יעלה על מאה לירות.

 1. רישום סימני אמצאה שנרשמו בממלכה המאוחדת [תיקון: 1937, תש"ח]

בוטל

חלק ד´: הוראות כלליות

 1. זכותה של הממשלה להשתמש בפטנטים

לפטנט יהא תוקף כלפי ממשלת פלסטינה (א"י) כתוקף שיש לו כלפי כל אדם אחר: בתנאי שכל מחלקה ממשלתית תהא רשאית להשתמש בכל פטנט בתנאים שיוסכם עליהם בין בעל הפטנט ובין המחלקה בהסכמת ראש בית האוצר של ממשלת ישראל, ואם לא באו אלה לכלל הסכם, יקבעו התנאים על ידי זקן השופטים או ע"י בורר שיתמנה על ידו.

 1. בקורת פנקסים והעתקת קטעים מהם

כל פנקס המתנהל עפ"י פקודה זו יהא פתוח לקהל לבקורת בכל שעה נוחה, בהתחשב עם הוראות הפקודה הזאת, והעתקות מקוימות מכל רישום בפנקס כזה, כשהן טבועות בחותם משרד רישום הפטנטים תנתנה לכל דורש לאחר תשלום המס הקבוע.

 1. איסור פרסום של פירוט, שרטוטים, וכו´

(1) אם הסתלק אדם מבקשה לפטנט או אם נפסלה איזו בקשה לפטנט הרי כל הפירוטים והשרטוטים שצורפו לבקשה או הוגשו בקשר עמה, יהא אסור לרושם להעמידם לבקורת הצבור או לפרסמם חוץ אם נאמר בפירוש אחרת בפקודה זו.

(2) אם הסתלק אדם מבקשה למדגם או אם דחו בקשה כזאת, אסור לו לרושם להעמיד לבקורת הצבור או לפרסם בכל עת שהיא את הבקשה וכל שרטוט, צלום, העתקה, תבנית או דוגמא שהוגשו בקשר עם הבקשה.

 1. סמכותו של הרושם לתקן טעויות סופר

עפ"י בקשה בצירוף התשלום הקבוע, יכול הרושם,

(א) לתקן כל טעות סופר שנפלה בבקשה לפטנט או בקשר עם הבקשה או בכל פטנט או בכל פירוט;

(ב) לבטל את רישומו של מדגם, אם כלו ואם לגבי סחורה מסוימת שבקשר עמה נרשם מדגם;

(ג) לתקן כל טעות סופר בציורו של מדגם או בשמו וכתבתו של בעל פטנט או של בעל אמצאה או בכל ענין אחר שנרשם בפנקס הפטנטים או בפנקס סימני האמצאה.

 1. רישום העברות ומסירות בפנקסים

(1) נעשה אדם זכאי בפטנט או בזכות יוצרים למדגם רשום או בכל טובת הנאה בהם, אם בדרך העברה או בדרך מסירה או בדרך רשיון או בדרך כל פעולה חוקית אחרת, עליו לפנות אל הרושם בקשה לרשום את זכותו ומשהוכחה הזכות להנחת דעתו של הרושם, ירשום אותו הרושם כבעליו של אותו פטנט או מדגם ויצוה לרשום בפנקס את דבר המסמך הנוגע לזכותו או היוצר את טובת ההנאה שלו.

(2) מי שרשום כבעל פטנט או כבעל מדגםתהא לו, בהתחשב עם הוצאות הפקודה הזאת ובהתחשב עם כל זכות הנתונה לאדם אחר כפי שנראה מתוך הפנקס, הסמכות להעביר לחלוטין את הפטנט או את המדגם שלו, ליתן רשיונות בנוגע אליהם או לטפל בהם בדרך אחרת, וליתן קבלות בנות תוקף בעד כל תמורה שקבל בשל אותה העברה, אותו רשיון או אותו טיפול.

(3) פרט לבקשות שהוגשו עפ"י סעיף 44, הרי כל מסמך או שטר שלא נרשמו בפנקס בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים (1)ו-(2) לא יקובלו בשום בית משפט כעדות המוכיחה זכות קנין על פטנט או זכות יוצרים למדגם או כל טובת הנאה בהם, אלא אם ציוה בית המשפט אחרת.

 1. תיקון הפנקסים ע"י בית המשפט

(1) על פי בקשתו של כל אדם המוצא את עצמו מקופח מחמת שלא ככלו איזו רשימה בפנקס הפטנטים או הסימנים, או מחמת שהשמיטו ממנו איזו רשימה, או מחמת שכללו רשימה בלא נימוק מספיק, או מחמת שאיזו רשימה נשארה בפנקס שלא כדין או מחמת איזו טעות או פגם באחת הרשימות שבאחד הפנקסים הללו, יכול בית המשפט המחוזי ליתן צו להכניס אותה רשימה בפנקס או למחוק אותה ממנו או לשנותה, ככל אשר ימצא לנכון.

(2) במו"מ משפטי עפ"י סעיף זה יכול בית המשפט להחליט בכל שאלה שיהא צורך להחליט עליה בקשר עם תיקונו של פנקס.

(3) ההודעה הקבועה על דבר כל בקשה עפ"י סעיף זה תמסר לרושם ותהא לו לרושם הזכות להופיע במשפט ולהשמיע את טענותיו בענין זה, ויהא חייב להופיע במשפט אם נצטווה בכך ע"י בית המשפט.

(4) כל צו בית משפט המתקן פנקס יצוה למסור לרושם הודעה על התקון באופן קבוע, ומשקבל הרושם הודעה כזאת יתקן את הפנקס לפיה.

 1. השימוש בסמכות ההכרעה ע"י הרושם

אם ניתנה לרושם סמכות הכרעה עפ"י פקודה זו, לא ישתמש באותה סמכות לרעתו של מבקש פטנט או של מבקש רישום פטנט שניתן בממלכה המאוחדת או לרעתו של מבקש רישום פטנט עותומני עפ"י סעיף 54 או של מבקש תיקון בפירוט או של מבקש רישום מדגם, אם לא נתן לו למבקש אפשרות להשמיע את טענותיו.

 1. הוצאות משפט

בכל מו"מ משפטי המובא לפני הרושם עפ"י פקודה זו תהא לו לרושם הסמכות לצוות לפסוק לאחד הצדדים במשפט את ההוצאות שימצאן הוגנות ולהורות מי מן הצדדים ישלם את ההוצאות וכיצד תשולמנה.

 1. עדות בפני הרשום

(1) בהתחשב עם תקנות שיתקינו עפ"י הפקודה הזאת, הרי בכל מו"מ משפטי בפני הרושם עפ"י פקודה זו תהא עדות ניתנת בהצהרה בשבועה, באין הוראות האומרות את ההיפך, אלא שמקום שמוצא הרושם כי מן הראוי לגבות עדות בעל פה במקום עדות בכתב או נוסף עליה או להרשות לכל מוסר עדות להחקר חקירה שכנגד, רשאי הוא לעשות כן.

(2) מקום שגבו חלק מן עדות בעל פה תהיינה לרושם כל הסמכויות של שופט שלום בנידון כפית עדים להופיע ובנידון כל ענינים כיוצא בהם.

 1. תעודה מאת הרושם תשמש עדות

תעודה בדבר איזו רשימה שמותר לו לרושם לרשמה או בדבר ענין או דבר שמותר לו לעשותו, ונראה מגופה של התעודה כי היא חתומה ע"י הרושם, תשמש הוכחה על רישומה של אותה רשימה ועל תכנה ועל עשיתו או על אי עשיתו של הדבר או הענין, אלא אם כן הוכח ההיפך מזה.

 1. הצהרה של קטן, שוטה וכו´

אם היה פסול להגיש הצהרה או לעשות איזה דבר שהוא מורשה או חייב לעשותו עפ"י פקודה זו מחמת שלא הגיע לשנות בגרות או מחמת שהוא שוטה או מחמת כל פסלות אחרת רשאי אפוטרטפסו או אדם אחר המורשה מטעם החוק להגיש בשמו אותה הצהרה, או הצהרה שתהא מתאימה לענין עד כמה שהמסבות תרשינה, ולעשות אותו דבר בשמו של האדם הנתון לפסלות.

 1. פנקס סוכני פטנטים

(1) לא ישמש אדם כסוכן פטנטים ולא יתאר עצמו ולא יציג עצמו בכך אלא אם כן הוא רשום כסוכן פטנטים בפנקס סוכני הפטנטים.

(2) כל העובר על הוראות סעיף זה יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום עשרים פונט.

(3) שום דבר האמור בזה אין לפרשו כאילו הוא מונע אנשים שיש להם רשיונות לעסוק כעורכי דין בישראל מלרשום מסמכים במשרד הרישום של הפטנטים וסימני האמצאה או להופיע מטעם כל אדם בכל מו"מ משפטי או בבירור כל בקשה.

(4) פנקס סוכני הפטנטים יתנהל ע"י הרושם, ותהא לו לרושם הזכות להטיל מס בעד כל רישום, ככל אשר ייקבע.

 1. ערעורים [תיקון: 1938]

(1) משפט על הפרת פטנטים וזכות יוצרים וסימני אמצאה יהיו בגדר שיפוטו של בית המשפט המחוזי.

(2) ערעורים על החלטות הרושם באחד הענינים הבאים יובאו לפני בית המשפט המחוזי –

(א) סירוב לקבל פירוט של פטנט;

(ב) סירוב ליתן תעודת רישום של פטנט שניתן בממלכה המאוחדת (סעיף 25);

(ג) סירוב לרשום פטנט עותומני (סעיף 54);

(ד) החלטה בנידון התנגדות למתן פטנט;

(ה) דחיית בקשה להחזרת פטנט לקדמותו;

(ו) צווים בנוגע לתקונו של פירוט או לתקונם של פטנטים;

(ז) סירוב לרשום מדגם;

(ח) צו על יסוד בקשה לבטולו של רישום מדגם.

(3) כל ערעור כזה יוגש ע"י הודעת ערעור שתמסר למשרד בית המשפט תוך חדש ימים מתאריך החלטתו של הרושם.

 1. דין קדימה [תיקון: 1937, תש"ח, תשי"ב, תש"ס]

(א) הגיש בעל מדגם בקשה לרישום מדגם על מדגם שכבר הגיש, הוא או מי שקדם לו בזכות הבעלות, בקשה לרישומו במדינה חברה אחת או יותר (להלן – בקשה קודמת), והבקשה הקודמת הוגשה בשם אזרח או תושב במדינה כאמור, רשאי הוא לדרוש כי לענין סעיפים 1)30)ו-36 יראו את תאריך הבקשה הקודמת הראשונה כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה). אם נתמלאו כל אלה.

(1) הבקשה בישראל הוגשה בתוך שישה חודשים לאחר הגשת הבקשה הקודמת הראשונה;

(2) דין הקדימה נדרש בישראל בתוך חודשיים לאחר הגשת הבקשה בישראל;

(3) הוגשו לרשם במועד שקבע שר המשפטים, העתק הבקשה הקודמת והשרטוטים שנלוו אליו, מאושרים בידי רשות מוסמכת במדינה החברה שאליה הוגשה הבקשה הקודמת;

(4) המדגם המתואר בבקשה הקודמת והמדגם שהמבקש מבקש לרשום בישראל – דומים בעיקרם.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על בקשה לרישום מדגם המבוססת על בקשה קודמת לרישום דגם תועלת.

52א. הוראות מיוחדות ביחס לספינות אוירונים ולמרכבות יבשה [תיקון: 1937, תש"ח, תשי"ב]

(1) בהתחשב עם הוראות סעיף זה אין לראות את זכותו של בעל פטנט כזות שהופרה: –

(א) מחמת השמוש באניה נכרית באמצאה שיש עליה פטנט בגופה של הספינה או במכונות או במכשירים או בשאר אבזרים שלה, אם שוהה הספינה שהות עראי או בדרך מקרה במימי החוף הכלולים בגדר שפוט של ישראל, ואין משתמשים באמצאה אלא לצרכיה הממשיים של הספינה גרידא; –

(ב) מחמת השמוש באמצאה שיש עליה פטנט בבנין אוירות נכרי או מרכבת יבשה נוכרית או בשיטות העבודה שלהם, או באבזריהם, אם לא באו האוירון או המרכבה לישראל אלא באופן זמני או בדרך המקרה בלבד.

(2) סעיף זה לא יחול אלא על ספינות, אוירונים וכלי רכב של ארצות נכריות –

(א) שהן חברות לאמנה כמשמעותה בסעיף 52 ; או

(ב) שלגביהן קבע שר המשפטים, בצו שפורסם ברשומות, שלפי חוקיהן ניתנות זכויות דומות לספינות, לאוירונים ולכלי רכב ישראליים המגיעים לארצות אלה או למים טריטוריאליים שלהן.

(3) לצורך הסעיף הזה ספינות ואוירונים דינם כדין ספינות ואוירונים של הארץ אשר בה הם רשומים, ומרכבות יבשת דינן כדין מרכבות של הארץ בה נוהגים בעליהם לשבת.

52ב. הוראות מוציאות מן הכלל ביחס לצווים שניתנו קודם ליום עשרים וששה בפברואו, 1935 [תיקון: 1937]

כל הצוויים מעת שר המשפטים במועצה שניתנו קודם ליום עשרים וששה בפברואר, 1935, יהא להם תוקף כאילו ניתנו עפ"י סעיף 52 או עפ"י סעיף 52א מפקודה זו; וכל הסתמכות בכל צו מצוויים אלה על סעיף 51 מפקודת הפטנטים וסימני ההמצאה, 1924, רואין אותה כהסתמכות על סעיף 52 או סעיף 52א מפקודה זו.

 1. פטנטים וסימנים שנרשמו על פי המודעה הרשמית 136 לשנת 1919

פטנט או מדגם שהיו בתאריך תחילת פקודה זו רשומים עפ"י המודעה הרשמית מס´ 136, מיום 30 בספטמבר, 1919, יהא להם, למיום פקודה שו ואילך, אותו תוקף כאילו נתנו או נרשמו עפ"י פקודה זו ובכל הענינים יהיו כפופים להוראות פקודה זו:

בתנאי שהתקופה שבה יהא תוקף למתן אותו פטנט או לרישומו של אותו מדגם לא תעלה על התקופה שבה היה תוקף למתן או לרישום עפ"י חוק הארץ שבה ניתן הפטנט מעיקרא או נרשם הסימן מעיקרא.

 1. פטנטים עותומנים

למרות הוראות פקודה זו, הרי בעליו של פטנט עותומני שניתן עפ"י חור הפטנטים העותומני לפני יום 1 בינואר 1918, רשאי, תוך שנים עשר חדש מתאריך תחילת פקודה זו, לרשום אותו פטנט במשרד הרישום של הפטנטים לאחר שיקיים את הוראות המודעה הרשמית מס´ 136 מיום 30 בספטמבר 1919, וכך פטנט שנרשם כך רואין אותו כאילו הוא בר תוקף ממש כאילו נרשם עפ"י המודעה הרשמית לפני היום שבו קבלה פקודה זו תוקף.

 1. עבירות [תיקון: 1938]

(1) כל הרושם רישמה כוזבת בפנקס המתנהל עפ"י פקודה זו או גורם לרשימתה וכל הכותב או גורם לכתיבת כתב המכוון בשקר להיות העתק של רשימה באותו פנקס, וכל המגיש כתב כזה כעדות כשהוא יודע כי אותה רשימה או אותו כתב הם כוזבים, יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר שנה אחת או לקנס בסכום מאה פונט.

(2) כל הטוען בשקר כי חפץ הנמכר על ידו הוא חפץ שיש עליו פטנט או המתאר בשקר כל מדגם שיחדוהו לחפץ שנמכר על ידו כמדגם שנרשם, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום עשרה פונט.

(3) כל המוכר חפץ שטבועה עליו או חקוקה עליו או שייחדו לו בדרך אחרת המלה "פטנט" או "רשום" או מלה אחרת האומרת או שמשתמע מתוכה כי החפץ הוא חפץ-פטנט או כי המדגם שייחדו לו נרשם, דינו לצורך סעיף זה כאדם הטוען כי החפץ הוא חפץ-פטנט או כי המדגם שייחדו לחפץ הוא סימן רשום.

(4) כל הכותב על איזה חפץ, לאחר שפקע כוחו של זכות יוצרים למדגם, את המלה "רשום", או כל מלה או מלים שמשתמע מתוכן כי עדיין קיימת זכות יוצרים להמדגם, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום עשרים וחמשה פונט.

(5) בית המשפט המוסמך לדון בעברה עפ"י סעיף זה יהא בית המשפט המחוזי אשר במקום שבו נעשתה העברה או כל מעשה המהווה חלק הימנה, או בית המשפט המחוזי אשר במקום בו מתגורר הנאשם או אחד הנאשמים או מנהל בו עסקים.

(6) שום דבר האמרו בזה לא ימנע אדם המוצא את עצמו מקופח או שניזוק בשל מעשה זה חל עליו מלהגיש תביעה משפטית לקבלת תקנה בדרך צו לא תעשה ודמי נזק (או דמי נזק) בשל אותו היזק, בין שאותו אדם מסר ידיעות או נקט בפעולות, המביאות או מכוונות להביא לידי הגשת משפט פלילי נגד אדם שאפשר להביאו במשפט פלילי עפ"י סעיף זה בשל כל מעשה אשר בגללו הוגשה אותה תביעה משפטית, ובין שלא מסר אותן ידיעות או לא נקט באותן פעולות.

 1. תקנות [תיקון: 1938, תש"ס]

(1) יכול הרושם באישורו של שר המשפטים ובהתחשב עם הוראות פקודה זו, להתקין אותן תקנות ולעשות אותם מעשים שיראה צורך בהם לשם הענינים דלקמן –

(א) להסדרת פעולות הרישום עפ"י פקודה זו;

(ב) לסיוגן של סחורות לצרכי סימני אמצאה;

(ג) לעשיתן או לדרשיתן של העתקות (דופליקטים) מפירוטים, משרטוטים ומשאר מסמכים;

(ד) להסדרת פרסומן ומכירתן של העתקות מפירוטים, משרטוטים ומשאר מסמכים באותם המחירים ובאותו אופן שיישרו בעיניו;

(ה) להסדרת הכנתם, הדפסתם, פרסומם ומכירתם של מפתחות (אינדקסים) וקיצורם של פירוטים ושל שאר מסמכים במשרד הרישום של פנטים ונעיון בהם;

(ו) להסדרת הנהלתו של פנקס סוכני פטנטים עפ"י פקודה זו;

(ז) לקביעת המסים שישולמו בעד מתן פטנט ובעד רישום מדגם וחידושו ובעד בקשות לכך ענינים אחרים בקשר עם פטנטים ומדגמים עפ"י פקודה זו.

(2) תקנות שהתקינון עפ"י סעיף זה יפרסמון בעתון הרשמי.