פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' בית הבד 2, הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
חוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד-1984
15/10/2002 06:37:30

פרק א´: פרשנות
1. הגדרות [תיקון תשנ"ו]

בחוק זה -

"מבצע" - אדם המבצע במשחק, בשירה, בנגינה, במחול או בדרך אחרת יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית ;

"משדר" - מי שמקיים, על פי הסמכה כדין, שידורי רדיו או טלויזיה ;

"ביצוע" - ביצוע של יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית, על ידי מבצע ;

"טביעה" - שימור של ביצוע או של שידור באמצעי כלשהו באופן המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את הביצוע או את השידור;

"שידור" - העברה או הפצה, בין קוית, בין אלחוטית ובין בכל דרך אחרת, של צלילים או מראות, או שילוב של צלילים ומראות, לציבור ;

"שידור-משנה" - שידור שבו אדם משדר שידור של אדם אחר, והנעשה בו-זמנית עם השידור של האחר ;

"שעתוק" - הכנת העתק של טביעה או של חלק ניכר ממנה.
פרק ב´: זכויות מבצעים ומשדרים
2. זכויות המבצע [תיקון: תשנ"ו]

למבצע תהיה הזכות שהמעשים המפורטים להלן לא ייעשו אלא בהסכמתו :

(1) טביעה ;

(2) שעתוק, אלא אם כן נתקיימו שני אלה :

(א) הטביעה נעשתה בהסכמת הבצע ;

(ב) השעתוק נעשה לשם אותה מטרה שלמענה ניתנה הסכמת המבצע ;

(3) שידור של ביצוע, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה :

(א) הביצוע משודר על ידי רשות השידור, הטלוויזיה הלימודית או גלי צה"ל, הוא נעשה על פי טביעה או שעתוק שלה שנעשו בהסכמת המבצע, וקיים הסכם בין המשדר ובין המטביע בדבר זכות השימוש בביצוע ;

(ב) השידור הוא שידור-משנה שהמשדר המקורי הסכים לו ;

(4) מכירה, השאלה, השכרה, הפצה , יבוא או החזקה - לצרכי מסחר, של טביעה או של שעתוק שלה, כשהטביעה או השעתוק נעשו ללא הסכמת המבצע.3. נותן הסכמה

הסכמה לענין סעיף 2 תינתן :

(1) כשהמבצע הוא סולן או יחיד שאיננו חלק מקבוצה - בידי המבצע או נציג שהוא הרשה בכתב ;

(2) כשהמבצע הוא קבוצה - בידי נציג שחברי הקבוצה הרשו בכתב, ובאין נציג כזה - בידי רוב חברי הקבוצה.3א תמלוג על השמעה והצגה [תיקון תשנ"ו]

(א) מבצע זכאי לתמלוג ראוי על השמעה או הצגה של ביצועו.

(ב) תמלוגים לפי סעיף קטן (א) ישולמו לאירגון תמלוגים המייצג את המספר הגדול ביותר של מבצעים ובעלי זכויות מבצעים (להלן -אירגון התמלוגים היציג).

(ג) אירגון התמלוגים היציג יעביר את התמלוגים גם למבצעים ולבעלי זכויות מבצעים שאינם חברים בו, באופן שיקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.4. פטורים מהסכמה

הוראות סעיף 2 לא יחולו אם המעשים האמורים בו הם בגדר הפצה או שימוש הוגן, לשם לימוד עצמי או הוראה שלא למטרת רווח, או לשם מחקר, ביקורת, סקירה, או תמצית עתונאית.4א. זכות מוסרית [תיקון: תשנ"ו]

(א) למבצע זכות ששמו ייקרא על כל ביצוע שנעשה על ידיו ועל כל טביעה או שיעתוק שלו, בהיקף ובמידה המקובלים לאותו ענין.

(ב) המבצע זכאי שלא ייעשה בביצוע שבו נטל חלק או בטביעה או בשעתוק של ביצוע כאמור, כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לביצוע העלולים לפגוע בכבודו או בשמו של המבצע.

(ג) פגיעה בזכות לפי סעיף זה היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] 2, יחולו עליה.4א. זכויות המשדר [תיקון: תשנ"ו]

למשדר תהיה הזכות שהמעשים המפורטים להלן לא ייעשו אלא בהסכמתו:

(1) טביעה של שידוריו;

(2) שעתוק טביעות של שידוריו;

(3) שידור של טביעה או שעתוק של טביעה, של שידוריו;

(4) מכירה, השכרה, הפצה, יבוא או החזקה לצרכי מסחר של טביעה או שעתוק של טביעה, של שידוריו;

(5) שידור משנה של שידוריו למעט:

(א) שידור משנה המבוצע בדרך של העברה או הפצה קווית כדין;

(ב) שידור משנה המבוצע בדרך משולבת של הפצה קווית ואלחוטית, של שידורים שהמשדר חייב להעבירם מכוח זכיון לפי חוק הבזק, התשמ"ב-1982 3;

(ג) שידור משנה בדרך אלחוטית, המבוצע בשל חובה המוטלת על המשדר לפי דין אחר.4ב. הגנה [תיקון תשנ"ו]

הוראות סעיף 4א לא יחולו על שידור הנעשה תוך הפרה של זכות יוצרים או זכות מבצעים.4ג. פטור מהסכמה [תיקון תשנ"ו]

הוראות סעיף 4א(1) ו(2) לא יחולו אם המעשים האמורים נעשו לשימוש פרטי או לשימוש הוגן.בסעיף זה, "שימוש הוגן" - שימוש ראוי לשם לימוד עצמי או לשם הוראה שלא בתמורה, או לשם מחקר או ביקורת.4ד. תחולת הוראות [תיקון תשנ"ו, תש"ס]

בפרקים ג´ ו-ד´, למעט בסעיפים 10,11 ו-12, בכל מקום שבו נאמר "מבצע" ו"ביצוע" - גם "משדר" ו"שידור" במשמע.
פרק ג´: תרופות ועונשין
5. תרופות אזרחיות

למבצע שזכותו לפי חוק זה הופרה יהיו כל התרופות האזרחיות המוקנות לפי כל דין לבעל זכות יוצרים שזכותו הופרה, בשינויים המחוייבים.6. עונשין

(א) המפר ביודעין זכויות של מבצע לפי חוק זה, דינו - מאסר ששה חדשים, או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 4.

(ב) מי שמתיימר לתת הסכמה לענין סעיף 2 מבלי שהיה מורשה לכך או תוך חריגה מההרשאה, או מי שפועל על יסוד הסכמה כאמור ביודעו שניתנה ללא הרשאה או תוך חריגה מההרשאה, דינו - קנס.7. אחריות לעבירה

(א) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, שותף - למעט שותף מוגבל - או עובד בכיר האחראי לאותו תחום, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

(ב) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי עובד במהלך עיסוקו של מעבידו, או בידי מורשה כשהוא פועל בתחום תפקידיו, ייאשם בעבירה גם מעבידו או מרשהו זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.8. צו תפיסה או איסור הפצה

נוסף על כל סעד אחר, רשאי בית המשפט לצוות על תפיסה או על איסור הפצה של טביעה או של שעתוקים שלה; ציווה בית המשפט על תפיסה, יורה מה ייעשה בטביעה או בשעתוקים שנתפסו.9. תחולת צו תפיסה על מי שאינו צד

(א) צו תפיסה שניתן לפי סעיף 8 כוחו יפה כלפי כל אדם ששמו שצויין בצו, שברשותו נמצאים טביעה או שעתוקים לשם מכירה, השכרה, הפצה או החסנה, גם אם אותו אדם לא היה צד למשפט (להלן - מי שאינו צד).

(ב) בית המשפט רשאי להתנות צו תפיסה כלפי מי שאינו צד במתן ערובה להנחת דעתו ; נוכח בית המשפט, לבקשת מי שאינו צד, כי בקשת הצו לא היתה סבירה, רשאי הוא - לאחר שנתן לצדדים הנוגעים בדבר להשמיע את דבריהם - להורות על חילוט הערובה, כולה או מקצתה, לטובת האדם שכלפיו הוצא הצו, לשם פיצוי הנזק שנגרם לו בביצוע הצו.

(ג) צו תפיסה שבוצע נגד מי שאינו צד, בטל בתום שלושים ימים מיום שבוצע, זולת אם הוגשה נגדו לפני כן תביעה פלילית או אזרחית בשל ההפרה אשר שימשה עילה להוצאת הצו, או שהוא בוטל לפי סעיף קטן (ה).

(ד) צו תפיסה שלא בוצע, בטל בתום תשעים ימים מיום שניתן.

(ה) מי שבוצע נגדו צו תפיסה לפי סעיף קטן (ג), רשאי תוך שלושים ימים מיום הביצוע לבקש מבית המשפט שנתן את הצו לבטלו או לשנותו ; בית המשפט מוסמך להאריך מועד זה, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות המקרה.
פרק ד´: הוראות שונות
10. התקופה לזכויות מבצעים [תיקון: תש"ס]

הוראות חוק זה לא יחולו על ביצוע לאחר חמישים שנים מתום השנה שבה בוצע הביצוע המקורי.10א. התקופה לזכויות משדרים [תיקון: תש"ס]

הוראות חוק זה לא יחולו על שידור לאחר עשרים וחמש שנים מתום השנה שבה נעשה השידור המקורי.11. מבצע שהוא עובד

היה המבצע מועסק כעובד והביצוע נעשה תוך כדי שירותו אצל מעבידו ועקב אותו שירות יהיו הזכויות שהוקנו לפי חוק זה למבצע בידי המעביד בחמש עשרה השנים הראשונות מתוך התקופה האמורה בסעיף 10, ובידי המבצע - ביתרת התקופה, זולת אם נקבע אחרת בהסכם.12. מבצע שהוא שוטר או חייל

(א) בביצוע שנעשה תוך כדי שירותו של המבצע במשטרה או בצבא ועקב אותו שירות, יחולו הוראות סעיף 11 כאילו היתה המדינה המעביד של המבצע, אם הוא אחד מאלה :

(1) שוטר ;

(2) אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא ;

(3) אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא - אם הפקת הביצוע נעשתה בידי הצבא.

(ב) נעשה ביצוע תוך כדי שירותו של המבצע בשירות מילואים ועקב אותו שירות, רשאית המדינה לשדרו ולטבעו ללא הסכמת המבצע.

(ג) בסעיף זה -

(1) "אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא" ו"אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא", כמשמעותם בהגדרת "חייל" שבסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 5 ;

(2) "שירות מילואים" - כמשמעותו בחוק שירות בטחון, התשי"ט-1959 [נוסח משולב] 6.13. ביצוע מחוץ לישראל

(א) חוק זה לא יחול על ביצוע שבוצע מחוץ לישראל.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר המשפטים להורות בצו כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, יחולו על ביצועים שבוצעו מחוץ לישראל, אם הדבר נקבע באמנה בין-לאומית שישראל צד לה.14. ביצוע שלפני תחילת החוק

חוק זה לא יחול על ביצוע שנעשה לפני תחילתו.15. שמירת דינים

חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.16. חופש התניה

אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע או לגרוע מתנאים על פי הסכם שנכרת לפני תחילתו או אחריו.17. דין המדינה

חוק זה יחול על המדינה.18. תחילה

תחילתו של חוק זה בתום שלושים ימים מיום פרסומו.


השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...