כללי

בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים (פברואר 2004)

ט´ כסלו, תשס"ד

4 דצמבר, 2003

אל: ציבור עורכי הפטנטים ועורכי הדין

מאת: ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנדון: בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים

הריני מתכבד להודיעכם בזאת על המועדים לבחינות בהתאם לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי-דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח- 1968, כדלקמן:

בחינה בכתב: ביום 8 בפברואר 2004, בשעה 9:00 – בחינה בהתאם לתקנה 130, ובשעה 14:00 – בחינה בהתאם לתקנה 129.
בחינות בעל-פה: בימים 18 ו- 22 בפברואר 2004, החל מהשעה 9:00.

נא הביאו את המועדים לידיעת עובדי משרדכם אשר הדבר רלוונטי לגביהם.

כמו כן, אודה באם תיידעו את המועמדים, כי בקרוב ניתן יהיה לעיין בחומר אודות הבחינות ואודות הליך ההרשמה לבחינות באתר האינטרנט של האגף, בכתובת: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/MeidaKlali/BhinotVerishuiOrchayPatentim.htm

ב ב ר כ ה ,

ד"ר מאיר נועם,

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר