כללי

הגנה על מעגלים משולבים בישראל

התפתחויות הטכנולוגיה, וחשיבותם הגדלה והולכת של מעגלים משולבים בתעשייה, הצריכה חקיקה המעניקה הגנה למעגלים משולבים.

החוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999, הסדר חקיקתי חדש יחסית, בחר בהגנה על מעגלים משולבים, הדומה מאוד להגנת זכויות היוצרים.

א. מהו מעגל משולב ומהי טופוגרפיה?

"מעגל משולב" מוגדר כמוצר המיועד לבצע פעולה אלקטרונית, אשר הקישורים בין רכיביו משולבים בתוך או על גבי שכבה או שכבות של חומר.

"טופוגרפיה" מוגדרת כמערך צורתו התלת ממדית של מעגל משולב, או מערך צורה תלת ממדית שהוכן לשם ייצור מעגל משולב. כלומר, טופוגרפיה היא למעשה הצורה של מעגל משולב.

החוק מקנה הגנה על טופוגרפיות, אך כמובן – משמעות הדבר היא כי ישנה גם הגנה על המעגל המשולב העומד בבסיס אותן טופוגרפיות.

ב. מתי תוענק הגנה על טופוגרפיה?

ב.1. טופוגרפיה של אזרח או חברה בעלת מפעל בישראל

החוק בישראל מקנה הגנה לטופוגרפיה אשר נוצרה על ידי מי שהיה בעת יצירתה של הטופוגרפיה אזרח ישראלי, תושב ישראל, או תאגיד שהיה לו מפעל בישראל לייצור טופוגרפיות או מעגלים משולבים.

כמו כן, מקנה החוק סמכות לשר המשפטים להורות בצו כי הוראות החוק יחולו על טופוגרפיות שאינן עונות לתנאים אלה, אם הדבר נקבע באמנה בין-לאומית שישראל היא צד לה.

ב.2. טופוגרפיה מקורית

החוק בישראל מקנה הגנה על טופוגרפיות שהן מקוריות בלבד. טופוגרפיה מסוימת עונה לדרישת המקוריות באם:

(א) היא פרי פיתוח עצמאי של יוצרה, ובמועד הפיתוח לא הייתה מקובלת בקרב העוסקים בתחום יצירת הטופוגרפיות.

(ב) היא כוללת שילוב של רכיבים וקישורים מקובלים בשימוש, ובלבד שהשילוב עצמו הינו פיתוח עצמאי ובמועד הפיחוח לא היה מקובל בקרב העוסקים בתחום.

ב.3. גבולות ההגנה

הגנה לא תוקנה לטופוגרפיה מקורית אחרת אשר נוצרה על סמך ניתוח והערכה של הטופוגרפיה המוגנת. כמו כן, לא תוקנה הגנה לטופוגרפיה זהה שנוצרה באופן עצמאי (בדומה לזכויות יוצרים).

ג. הבעלים הראשון של הטופוגרפיה

הבעלים הראשון של הטופוגרפיה הוא יוצר הטופוגרפיה. במידה ונוצרה הטופוגרפיה על ידי עקב שירותו ובתקופת שירותו אצל מעביד – יהיה המעביד בעליה של הטופוגרפיה. יחד עם זאת, יש לשים לב לכך שהחוק איננו כולל חובות גילוי רחבות למעביד בדומה לחוק הפטנטים, ולפיכך – ניתן לומר שלהגנה המוענקת למעביד "אין שיניים".

ד. העברת זכויות בטופוגרפיה

ניתן להעביר זכויות בטופוגרפיה, אך העברת זכויות כאמור חייב שתעשה בכתב.

ה. הזכויות שמקנה הבעלות בטופורגפיה

בעלות בטופוגרפיה מקנה לבעליה את הזכות הבלעדית להעתיקה, לגלמה במעגל משולב, לייבא למכור או להפיץ את הטופוגרפיה או את המעגל המשולב שהיא מגולמת בו.

ו. תקופת ההגנה

הגנה תוענק למשך 15 שנים ממועד יצירת הטופוגרפיה, או למשך 10 שנים ממועד הפצתה המסחרית הראשונה – לפי המוקדם.

ז. הפרת זכויות בטופוגרפיה

הפרת הזכויות בטופוגרפיה תהווה עוולה בנזיקין, והינה מקנה זכות תביעה.

רכישה של טופוגרפיה המפרה זכויות בטופוגרפיה אחרת איננה הפרת זכויות בטופוגרפיה, אם הרוכש לא ידע על כך שהטופוגרפיה מפרה זכויות. מאידך, יחויבו מפיצים של טופוגרפיות מפרות בתשלום תמלוגים סבירים לבעל הזכויות בטופוגרפיה, וזאת מרגע שקיבל הודעה מבעל אותן זכויות.

יחד עם כל זאת, הפעולות הבאות אינן הפרה של זכויות בטופוגרפיה: פעולות ביחס לחלקים בלתי מקוריים של הטופוגרפיה, העתקה למטרות פרטיות, העתקה לצורך הערכה, ניתוח, מחקר או הוראה, יצירת טופוגרפיה מקורית אחרת על סמך ניתוח והערכה של הטופוגרפיה.

ח. שימוש בזכויות לרעה ורשיונות כפיה

אין להשתמש בזכויות שמוקנות בחוק להגנת מעגלים משולבים לרעה. במידה ובעל הזכויות יוצר מונופולין, ומסרב להפיץ את הטופוגרפיות בהן יש לו זכויות במחירים מתקבלים על הדעת, רשאי שר המשפטים לתת רשיון כפיה להפצת הטופוגרפיות, בדומה להסדר בחוק הפטנטים.