קניין רוחני

בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים

2 יוני, 2004
י"ג סיון, תשס"ד

אל: ציבור עורכי הפטנטים ועורכי הדין

מאת: ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנדון: בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים

הריני מתכבד להודיעכם בזאת על המועדים לבחינות בהתאם לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי-דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח- 1968, כדלקמן:

בחינה בכתב: ביום 9 בספטמבר 2004, בשעה 9:00 – בחינה בהתאם לתקנה 130, ובשעה 14:00 – בחינה בהתאם לתקנה 129.

בחינה בעל-פה: ביום 6 בספטמבר 2004, החל מהשעה 9:00. אך ורק במידה ויהיה צורך במועד נוסף לבחינה בעל-פה, יתקיימו בחינות בעל-פה גם ביום 7 בספטמבר 2004. בכל מקרה, על הנבחנים בבחינה בעל-פה לשריין את שני התאריכים.

נא הביאו את המועדים לידיעת עובדי משרדכם אשר הדבר רלוונטי לגביהם.

כמו כן, אודה באם תיידעו את המועמדים, כי בקרוב ניתן יהיה לעיין בחומר אודות הבחינות ואודות הליך ההרשמה לבחינות באתר האינטרנט של האגף, בכתובת: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/MeidaKlali/BhinotVerishuiOrchayPatentim.htm

              ב ב ר כ ה,

ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר