קניין רוחני

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס´ 36), התשס"ד-2003

הצעת חוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית

נספח מ-30/א´

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס´ 36), התשס"ד-2003

תיקון סעיף 40

1.

בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 40, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4)

תביעה בעניני קנין רוחני, הכרוכה בתביעה בעניני קנין רוחני שהיא בסמכות בית המשפט המחוזי לפי פסקה (1), אף אם סכום התביעה או שווי נושא התביעה אינו עולה על הסכום כאמור בסעיף 51(א)(2); בפסקה זו, "תביעה בעניני קנין רוחני" – תביעה אזרחית לפי אחד או יותר מהחוקים המפורטים להלן:

(א) חוק זכות יוצרים, 1911;

(ב) פקודת זכות יוצרים;

(ג) פקודת הפטנטים והמדגמים;

(ד) חוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים, התשכ"ה-1965;

(ה) חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967;

(ו) פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972;

(ז) חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973;

(ח) חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984;

(ט) חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999."

תחילה והוראות מעבר

2.

(א)

תחילתו של סעיף 40 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה 30 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

(ב)

תביעה בעניני קנין רוחני כהגדרתה בסעיף 40(4) לחוק העיקרי, התלויה ועומדת בפני בית משפט שלום ביום התחילה, ואשר תביעה בעניני קנין רוחני כאמור הכרוכה בה תלויה ועומדת בבית משפט מחוזי ביום האמור, רשאי בית משפט השלום, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, להעבירה לבית המשפט המחוזי הדן בענין; בית משפט מחוזי שאליו הועברה תביעה כאמור רשאי להמשיך ולדון בה מן השלב שאליו הגיע בית משפט השלום והוא לא יעבירנה עוד.