קניין רוחני

שינויים בחקיקה ובפרקטיקה קנדית החל מ-2 ביוני 2007

הצהרה בעת הגשת בקשה

חוקי הפטנטים בקנדה מחייבים את המבקש שאינו הממציא להגיש ראיה להיותו מורשה לקבל פטנט. כיום, מבקש חייב להגיש ראיות כגון טופסי העברת בעלות, תצהירים או הצהרות חוקיות ולשלם אגרה.

על מנת להפחית את הנטל האדמיניסטרטיבי תיקון החקיקה מייתר את החובה בהגשת ראיות ומחליף אותה בהגשת הצהרה בטופס נפרד או בבקשה. תיקון זה עקבי עם אמנת ה-PCT. ההצרה תקפה אך ורק במקרים בהם העברת הזכויות בוצעה לפני הגשת הבקשה בקנדה.

במידה והעברת הזכויות מתבצעת לאחר ההגשה, יש להגיש למשרד הפטנטים את המסמך המוציא לפועל את ההעברה בתשלום של אגרה בגובה 100CA$.

יש לייעץ ללקוח לבצע את שינוי הזכויות לפני הגשת הבקשה בקנדה על מנת לחסוך את תשלום האגרה.

Small Entity

עד שנת 1985 לא הייתה כל הגדרה בעניין גובה האגרות המשתלמות בעת ההגשה. בשנת 1985 הכירה ממשלת קנדה בהגדרה של small entity שאפשרה לעומדים בקריטריונים לשלם אגרות מופחתות עד 50%. עד שנת 2003, משרד הפטנטים הקנדי אפשר תיקון ותשלום הפרשים במידה והייתה טעות ומבקש הוגדר כ-small entity למרות שלא היה כזה.

בשנת 2003 קבע ביהמ"ש העליון כי אין למשרד הפטנטים סמכות לעשות כן. ביהמ"ש קבע כי סטאטוס המבקש נקבע מיד עם הגשת הבקשה והסטאטוס נשמר לכל אורך חיי הפטנט. החלטה זו העמידה בסכנה אלפי בקשות פטנט ועל כן נקבע כי למבקשים שנה אחת לתקן את הסטאטוס שלהם אך הדבר מצומצם מאוד.

תיקונים בחקיקה מעודדים נועדו לעודד את השימוש בסטאטוס הקטן יותר, שימוש אשר ירד פלאים לאחר החלטת ביהמ"ש. התיקונים מבהירים את הגדרת הסטאטוס וכן יוצרים מכניזם לתיקון טעויות. נקבע כי:

· סטאטוס קטן הוא למעשה ישות של עד 0 עובדים או אוניברסיטה, שאינן נשלטות ע"י מי שמעסיק יותר מ-50 עובדים.

· הסטאטוס נקבע מיד עם הגשת הבקשה

· המבקש חייב להגיש הצהרת סטאטוס קטן בבקשה או במסמך נפרד.

· תשלום אגרות לפני הדד-ליין מחייב הגשת מסמך ההצהרה לעיל בעת התשלום.

· רשם הפטנטים מוסמך להעניק למבקשים ארכה לתיקון סטאטוס שגוי.

· תשלום הפרשים יאושר רק אם המבקש מצהיר כי הסטאטוס השגוי נדרש בתום לב.

סימני מסחר

באופן כללי, לאחר בחינה של בקשה לסימן מסחר, ישנו פרסום שלה על מנת לאפשר לציבור להגיש התנגדויות. מתנגד לבקשה רשאי להגיש Statement of Opposition אשר תובא לידיעת המבקש. כו כן, כל אחד מן הצדדים רשאי לבקש לקיים דיון בעל פה.

מסירת מסמכים בתהליכי התנגדות מוגבלת בלוחות זמנים וכיוון שאלו קצרים בד"כ, הצדדים מגישים בקשות לארכה. כיוון שכך, אחת מההצעות לתיקון היא להאריך את הזמנים ולבטל את הנטל הבירוקראטי שבהגשת בקשות לארכה. התיקון יערך את הזמן להגשת תצהיר נגד לחודשיים. ראיות המתנגד תוגשנה בתוך 4 חודשים ולא חודש.

הדבר אינו מונע מן הצדדים לבקש ארכות אם הנסיבות מצדיקות מתן ארכה. תיקון זה ייכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2007.

בעניין רישום הפטנטים כיום שינוי שם או כתובת מחייב תשלום אגרה של 50CA$. התיקון מייתר תשלום אגרה וייכנס לתוקף ב-2 ביוני 2007.