פטנטים

ארה"ב | בית המשפט העליון מתבקש לבחון את שאלת הפטנטביליות של שיטות עסקיות

לפני כשלושה חודשים, דיווחנו כאן על החלטת בית המשפט הפדראלי לערעורים לצמצם באופן דרסטי את הפטנטים על שיטות עסקיות.

החלטה זו, אותה מיהר רשם הפטנטים האמריקאי לאמץ ואף הרחיב אותה מעבר לגבולותיה האמיתיים (ה-CAFC צמצם מאוד את הפטנטים על השיטות העסקיות וה-BPAI, שהוא ערכאת הערעור על החלטות הבוחנים פירש באופן רחב מאוד את סמכותו לשלול פטנטים כאלה אפילו על פי הפסיקה החדשה), תעמוד עכשיו לנגד עיני בית המשפט העליון האמריקאי.

בית המשפט העליון בארה"ב דן בכמות מוגבלת ביותר של מקרים בשנה. כעת, מתבקש בית המשפט העליון לדון בערעור על ההחלטה בעניין בילסקי.

חשוב לציין כי ההחלטה בעניין בילסקי הפכה החלטה קודמת של בית המשפט העליון, ובכך, למעשה, הפכה ערכאה נמוכה יותר החלטה של הערכאה הגבוהה ביותר במערכת המשפטית האמריקאית. במצב זה, מתבקש כי בית המשפט העליון יאמר את דברו ויביע את עמדתו האם היה מקום להפיכת ההחלטה.

הגם שאנו מקווים מאוד שבית המשפט העליון יבחר להתערב בהחלטה ולצמצם אותה, ספק גדול אם בסביבה הפוליטית של היום בארה"ב, זו תהיה התוצאה. אנו, כתמיד, נדווח.