פטנטים

בעלי פטנטים בביוטכנולוגיה יזכו כעת להגנה גדולה יותר על זכויותיהם בארה"ב

בעלי פטנטים בביוטכנולוגיה יזכו כעת להגנה גבוהה יותר על זכויותיהם בארה"ב, לאחר שבית המשפט הפדראלי הפך אחת מהלכותיו הקודמות.

באפריל, אישר בית המשפט לערעורים את החלטת בית המשפט בניו-יורק בעניין קודם, כי לא ניתן לעשות שימוש בדוגמא ביולוגית במקום תיאור כתוב בתביעות של פטנט.

החלטה זו צמצמה באופן משמעותי את היקפם של פטנטים בתחום הביוטכנולוגיה.

אך בפסק הדין החדש, פסק בית המשפט הפדראלי בניגוד להלכה הקודמת, וקבע כי דוגמא ביולוגית כן כשירה לשמש כתביעה בפטנט.

"אנו מכירים בכך שפסיקתנו הקודמת הייתה מוטעית" – קבע השופט Lourie.

יחד עם זאת, השאיר פסק הדין בצריך עיון את השאלה האם דוגמאות ביולוגיות הן טובות ממש כמו תיאור כתוב.

חוק הפטנטים הישראלי קובע בסעיף 12(ב) הסדר ברור בדבר חומרים ביולוגיים:

(ב) לענין סעיף קטן (א), אמצאה שענינה חומר ביולוגי או הליך
לייצור חומר ביולוגי או אמצאה הכרוכה בשימוש בחומר ביולוגי, והחומר הביולוגי הופקד במוסד הפקדה, יכול שחלק מתיאור האמצאה או מדרכי ביצועה, ייעשו על ידי הפניה להפקדה שנעשתה, הכל בדרך ובתנאים שיקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
לענין סעיף זה –
"חומר ביולוגי" – חומר ביולוגי שאינו זמין לציבור ושלא ניתן לתארו בדרך שעל פיה יוכל בעל מקצוע לבצע את האמצאה, ובלבד שהחומר הביולוגי הוא בעל יכולת שכפול או שעתוק, בין באופן עצמאי ובין בתא פונדקאי מהחי או מהצומח;
"מוסד הפקדה" – מוסד שהוכר כרשות הפקדה בינלאומית לפי סעיף 7 לאמנת בודפשט, או מוסד שהרשם הכיר בו לענין סעיף זה, והודעה על כך פורסמה ברשומות;
"אמנת בודפשט" – אמנת בודפשט בדבר הכרה בינלאומית בהפקדת חייקטים למטרת הליכי פטנטים, שנחתמה ביום 28 באפריל 1977 כפי שתוקנה ביום 26 בספטמבר 1980; האמנה מופקדת לעיון הציבור בלשכה.

לחץ לקריאת פסק הדין המלא