פטנטים

בקשה להארכת מועד להארכת תקופת ההגנה לפטנט מס´ 112081

המבקשת:

Schering-Plough Corporation

על ידי ב"כ עו"ד שלמה כהן ושות´

ה ח ל ט ה

  1. בפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשה להארכת תקופת ההגנה פטנט מס´ 112081.
  2. על פי הוראות סעיף 64טו(א) לחוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק") בקשה למתן צו ארכה יש להגיש תוך 90 יום מיום רישום התכשיר הרפואי לפי פקודת הרוקחים.

סעיף 164 לחוק מסמיך את הרשם, אם ראה טעם סביר לכך, להאריך כל מועד הקבוע בחוק (למעט מספר חריגים).

  1. המבקשת הגישה הבקשה להארכת תקופת ההגנה באיחור של שבועיים מעבר לתקופה של 90 יום שקצב המחוקק.
  2. בתמיכה לבקשה להארכת מועד צירפה המבקשת תצהיר של מר Edward H. Mazer מנהל משפטי בכיר של המבקשת לתמיכה בעובדות הנוגעות לבקשה זו.
  3. העובדות העולות מהתצהיר הן כדלקמן:

א. תעודת רישום התכשיר הרפואי ממשרד הבריאות בישראל הונפקה ביום 15.4.08.

ב. האישור הפורמלי התקבל ביום 1.5.08 אצל Schering-Plough Israel (להלן: "SPI").

ג. האישור הפורמלי נשלח למבקשת ל-Global Regulatory Affairs (להלן: "GRA") ביום 18.5.08 על ידי SPI.

ד. מסיבה בלתי ברורה אישור זה לא נקלט במערכת הנתונים המרכזית של ה- GRA באותו מועד, אלא במועד מאוחר יותר, ב- 5.6.08.

ה. בנוסף נרשם בשוגג מועד רישומו של התכשיר בישראל כ- 1.5.08 במקום המועד הנכון, 15.4.08.

ו. בראשון לכל חודש, המבקשת מקבלת מה- GRA פירוט של כל רישומי התכשירים שלהם מסביב לעולם לגבי ששת החדשים האחרונים. מאחר ו- GRA לא הכניסה למאגר הנתונים שלה את נתוני רישום התכשיר עד ליום 5.6.08, המבקשת קיבלה עדכון על דבר הרישום רק ביום 1.7.08 עם מועד רישום תכשיר שגוי 1.5.08.

ז. המבקשת, הכירה את הדרישה להגיש הבקשה תוך 90 יום ממועד רישום התכשיר בפנקס, רשמה לפניה שניתן להגיש בקשה לצו ארכה עד ליום 1.8.08. ביום 24.7.08 המבקשת שלחה לבא כוחה בישראל, ד"ר שלמה כהן ושות´, בקשה להגיש בשמה את הבקשה להארכת תקופת ההגנה בישראל בצירוף תעודת רישום התכשיר הרפואי.

ח. רק ביום 29.7.08 התגלתה למבקשת הטעות בכל הנוגע למועד רישום התכשיר בישראל, שגרמה להגשת הבקשה באיחור.

  1. מן הראוי לציין כי הפטנט 112081 הוגש לרישום בישראל ביום 20.12.94 והוא אמור לפוג בעוד למעלה משש שנים בתאריך 20.12.2014. אין אנו עוסקים כלל ועיקר בפטנט שמועד פקיעתו קרוב ואשר הציבור רחב כבר "בונה תכניות " ליום שאחרי.
  2. נראה לי כי יש טעמים סבירים לתת כמבוקש ארכה למבקשת. הן הנסיבות המיוחדות כפי שתוארו בתצהיר, הן תקופת האיחור הקצרה יחסית, הן הפעילות המיידית של המבקשת לתיקון הפגם מרגע שזה התגלה, והן התאריך המרוחק של פקיעת הפטנט מביאים אותי למסקנה כי מן הראוי לתת למבקשת את הארכה, הקצרה יחסית, המבוקשת.
  3. הבקשה להארכה מתקבלת בזה.

ד"ר מאיר נועם,

רשם הפטנטים המדגמים,

וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום ‏08 ספטמבר, 2008

‏ח אלול, תשס"ח