פטנטים

הוראות מעבר להפעלת חוזר מ.נ. 62 – המועד להגשת בקשות חלוקה

5 יוני 2008

י"ב סיון תשס"ח

הודעת הבהרה

אל: ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין

מאת: ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנדון: הוראות מעבר להפעלת חוזר מ.נ. 62 – המועד להגשת בקשות חלוקה

בעקבות חוסר בהירות בעניין הפעלת סעיף 24 (ב) לחוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק")

הוצא חוזר הרשם מ.נ. 62 (להלן: "החוזר") המבהיר מהו המועד להגשת בקשת חלוקה שעה

שהועלתה על ידי הבוחן השגה לפי סעיף 8 לחוק.

בטרם הוצא החוזר היה חוסר אחידות בהפעלת סעיף 24 (ב) לחוק ועל כן חלק מהמבקשים לא

פעלו על פיו.

על מנת ליתן למבקשים אפשרות להיערך להפעלת החוזר הנני מודיע בזאת על הוראות המעבר

כדלקמן:

החוזר לא יופעל על בקשות לפטנט שבגינן הועלתה על ידי הבוחן השגה לפי סעיף 8 לחוק בטרם

הוצא חוזר, והמבקש לא הגיש בקשת חלוקה. המבקש יוכל להגיש בקשת חלוקה עד פרסום קיבול

הבקשה.

למען הסר ספק, יובהר כי החוזר לא יופעל גם על בקשות אשר בדו"ח הבוחן הופנתה במפורש

תשומת לב המבקש להוראות סעיף 24 (ב) לחוק.

בברכה,

ד"ר מאיר נועם,

רשם הפטנטים, המדגמים

וסימני המסחר