פטנטים

הטענות בעניין Festo ישמעו שוב, לאור פסיקת בית המשפט העליון האמריקני

לאחר שבית המשפט העליון האמריקאי החזיר את עניין Festo לערכאה שמתחתיו – בית המשפט לערעורים – שמע בית משפט זה את הטיעונים בעניין Festo בשנית.

ב- 6 לפברואר 2003, הציגו הצדדים את טיעוניהם בשנית, בפני 13 שופטים, הפעם – לאור פסיקת בית המשפט העליון.

להזכיר, במאי 2002, הפך בית המשפט העליון את החלטת בית המשפט המחוזי, אשר קבע, בשעתו, כי דוקטרינת האקוויוולנטים לא תחול על תביעות אשר תוקנו במהלך התכתבות עם הרשם, ותחת זאת, תחול דוקטרינה של השתק על בעל הפטנט מלטעון כי תביעותיו רחבות יותר מנוסחן הסופי.

כאמור, בית המשפט העליון הפך החלטה זו, וכעת נידונות העובדות בעניין Festo מחדש, לאור החלטת בית המשפט העליון. ייתכן אף שבית המשפט הדן בעניין כעת, יקבע כי הערכאה אשר מתחתיו תגבה עדויות נוספות בעניין.