פטנטים

הסמכות לדון בתוקפו של פטנט – סמכות מקבילה לרשם הפטנטים ולבית המשפט

בהחלטה אשר ניתנה לאחרונה על ידי רשם בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בבש"א 10729/04 SMITHKLINE BEECHAM PLC נ´ טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, דחה הרשם בקשה לסילוק תביעה על הסף, כאשר דובר בתביעה לסעד הצהרתי כי פטנט מסוים הוא בטל.

הרשם קבע כי חוק הפטנטים לא הקנה לרשם הפטנטים סמכות ייחודית לדון בתוקפו של פטנט, ומכאן שהסמכות היא מקבילה: לרשם הפטנטים ולבית המשפט.

זאת ועוד, הרשם קבע כי קביעה זו יכול בית המשפט לעשות לא רק אגב-אורחה, אלא גם כסעד עיקרי, ובין היתר, במסגרת הליך לסעד הצהרתי.

זאת ועוד, הרשם הוסיף וקבע כי רצוי לאפשר גם לצדדים שלישיים להם יש עניין בשאלת תוקף הפטנט, להצטרף להליך ולהביע את עמדתם.