פטנטים

חוזר רשם מ.נ. 62 – המועד להגשת בקשות חלוקה

05 יוני 2008 , ב´ סיון תשס"ח

חוזר רשם מ.נ. 62

אל: ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין

מאת: ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנדון: המועד להגשת בקשות חלוקה

  1. כיום במקרה של ריבוי אמצאות בבקשה אחת, בעת העלאת השגה לפי סעיף 8 לחוק

הפטנטים, תשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק"), בחלק מדו"חות הבוחן מופנית תשומת לבו

של המבקש להוראות סעיף 24 (ב) לחוק, הקובע כדלקמן:

"נכללו בבקשה יותר מאמצאה אחת, רשאי הרשם, כל עוד לא קיבל את

הבקשה, להורות למבקש לחלק את בקשתו."

  1. על פי תקנה 51 (א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח

1968 (להלן: "התקנות") בקשת חלוקה תוגש "לא יאוחר מארבעה חודשים מיום –

שהודיע המבקש על חלוקת הבקשה או מיום שהורה הרשם לחלקה."

  1. למרות הוראות אלה אין הקפדה על הגשת בקשות החלוקה במועד הקבוע בתקנות.
  2. כמו-כן, כיום אין אחידות בהוראת הרשות למבקש לפעול לפי סעיף 24 (ב). לפיכך, החל

ממועד פרסום חוזר זה, תשונה מדיניות הרשות וזו תורה להגיש בקשת חלוקה כל אימת

שהועלתה השגה לפי סעיף 8 לחוק.

  1. בנוסף, מתבקש ציבור המבקשים, להקפיד על הגשת בקשות החלוקה במועד הקבוע

בתקנות. אם ברצון המבקשים לדחות את מועד הגשת בקשות החלוקה, עליהם להגיש

בקשה להארכת מועד בהתאם לסעיף 164 לחוק.

  1. למען הסר ספק, במידה והתעוררה מחלוקת בין המבקש לבין הבוחן בשאלת אחידות

האמצאה, המועד להגשת בקשת החלוקה יחול ארבעה חודשים מיום שהחליט הבוחן

סופית בשאלה זו.

  1. כן מתבקש ציבור המבקשים לציין במכתב התשובה להשגת הבוחן לפי סעיף 8 לחוק, את

מספרה של בקשת החלוקה, אם הוגשה, או את בקשתו להאריך המועד להגשתה, או כי

אין בכוונתו להגיש בקשת חלוקה כלל.

בברכה,

ד"ר מאיר נועם,

רשם הפטנטים, המדגמים

וסימני המסחר