פטנטים

חוזר רשם מ.נ. 63 – תביעות אומניבוס

  1. בשונה מן המצב באירופה ובארה"ב שם כלל לא מתקבלות תביעות אומניבוס, התקבלו עד כה ברשות הפטנטים בקשות הכוללות תביעות אומניבוס הן תלויות והן בלתי תלויות.
  2. תביעות אומניבוס אינן ברורות דיין שכן גבולות ההגנה שהן מקנות אינם מוגדרים, וזאת בניגוד לדרישת תקנה 20(א)(3) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח – 1968.
  3. בנוסף, בשל העובדה שהפירוט כולל במקרים רבים היבטים שאינם כשירים לפטנט, תביעות אומניבוס בלתי תלויות עלולות ליצור מצב בו ההגנה שתינתן למבקש תורחב מעבר לגבולות האמצאה כשירת הפטנט.
  4. כמו-כן, במידה והפירוט כולל יותר מאמצאה אחת, תביעת אומניבוס בלתי תלויה תהיה נוגדת את סעיף 8 לחוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק").
  5. תביעת אומניבוס התלויה בתביעה אחרת הינה, מטבעה, מצומצמת לתכונות שנתבעו בתביעה האחרת ואף מצמצמת אותה להדגמות או לשרטוטים שבפירוט, לפי העניין.
  6. לפיכך, ממועד פרסום חוזר זה יתקבלו ברשות הפטנטים תביעות אומניבוס רק אם הן תלויות בתביעה או בתביעות אחרות.
  7. יובהר, כי בקשות שייבחנו לפי סעיף 17(ג) לחוק, אשר מערכת התביעות שלהן כוללת תביעת אומניבוס בלתי תלויה, לא יתקבלו בהתאם לסמכות הנתונה לרשם לפי סעיף 17(ד) לחוק.
  8. הוראות חוזר זה תחולנה על כל בקשה (ממספר 174,000 ואילך) אשר במועד פרסום החוזר באתר רשות הפטנטים (28.8.2008), טרם ניתנה לגביה הודעה למבקש לפי סעיף 18 לחוק.
  9. אין בהוראות חוזר זה כדי לגרוע בהוראות חוזר P(23) מיום 5.4.1992 הדן בהתאמת הפירוט למערכת התביעות המתוקנות.