פטנטים

חוק הפטנטים

חוק הפטנטים נועד להגן על קנייניו של ממציא ומפתח המצאות באופן המעוגן בחוק, ולמעשה מעניק את הזכויות על פיתוח היצירה לבעליה. מסמך זה המופק על ידי המדינה נקרא פטנט. חשוב לדעת כי על פי חוק הפטנטים קיימת זכות ראשונים עבור האדם או הגוף הראשון שרשמו את הפטנט, וגם אם ממציא נוסף הגה רעיון זהה בכוחות עצמו עוד לפני כן, לא יהיה זכאי לרשמו כפטנט. חוק הפטנטים בישראל הוסדר בשנת 1967 ומאז עבר מספר שינויים. לכן, לפני שמתחילים בהליך הבקשה לרישום פטנט יש להכיר היטב את חוק הפטנטים הישראלי על משמעויותיו והשלכותיו.

עיקרי חוק הפטנטים בישראל

חוק הפטנטים בישראל הינו מסמך מפורט הכולל קרוב למאתיים סעיפים, מחולק לארבעה עשר פרקים, ועוסק בכול ההיבטים הקשורים להגדרת פטנט, הליכי רישומו, הזכויות בגינו ואמצעי ההגנה על זכויות אלו בחוק. להן סקירה מתומצתת של נושאים עיקריים בהם עוסק החוק:

הגדרות – הסעיף הראשון בחוק הפטנטים עוסק בהגדרת ביטויים ותפקידים הקשורים לתחום הפטנטים, כדוגמת בוחן, בעל המצאה לעומת בעל פטנט, מדינות איגוד, עורך פטנטים, פנקס ורשם.

כשירות לפטנט – זהו סעיף המגדיר מי זכאי להגיש בקשת פטנט, מהי המצאה הכשירה לפטנט, מהי המצאה חדשה, מהי התקדמות המצאתית, אילו פרסומים אינם פוגעים בזכות בעלי ההמצאה, וגם קובע כי פטנט ניתן עבור המצאה אחת בלבד ודן בזכות הקדימה. בנוסף, מצוינים סייגים שונים למתן פטנטים, כגון אי רישום של בעלי חיים וצמחים חדשים מלבד אורגניזמים מיקרו-ביולוגיים.

• תיאור של הליכי מתן פטנט הכוללים בין היתר הגשת בקשה, אישור הגשה, פרסום דבר ההגשה, פרסום פתיחת תיק לעיון הציבור, אמצעים נוספים לבחינת בקשה, מוסדות המסייעים בבחינה, אמצעי אכיפה, דחיית הבחינה, הודעות על ליקויים, דיון מחדש על סירוב בקשה, ביטול בקשת פטנט, סכסוך בין מבקשים, בקשות בינלאומיות, ורישום הפטנט באין התנגדות.

• אפשרות לשינוי וביטול פטנטים.

• בעלות על פטנטים.

• סמכויות המדינה בנושאי פטנטים.

• הגבלת זכויותיו של בעל פטנט או ביטול זכויותיו בגין טובתו של הציבור.

• המצאות שנוצרו במהלך ובהשפעת עבודתו של הממציא כשכיר.

• תנאי זכאות בחוק לעיסוק כרשם פטנטים.

• זכויות וחובות של רשות ורשם הפטנטים.

• עמדת החוק במקרים של הפרת פטנט.

• שפיטה ועונשין בתביעות פטנטים.

• הזכות לשינוי ולהוספת תקנות בחוק הפטנטים.

שינויים אחרונים בחוק הפטנטים בישראל

ביולי אלפיים ושתיים עשרה הוכנסו מספר תיקונים ושינויים מהותיים לחוק הפטנטים הישראלי, הכוללים בין היתר:

• פרסום מוקדם של בקשות פטנט והצגתן גם ברשת האינטרנט, באתר של רשות הפטנטים.
• אפשרות לבדיקת הבקשה לפטנט גם על ידי בחינת פרסומים של צד שלישי.
• בקשה מנומקת להאצת בחינת הבקשה על ידי המגיש או על ידי צד שלישי.
• הוראות המקנות לבתי המשפט אפשרות לפסיקת פיצויים בגין תביעות הפרת פטנטים למפרע, מרגע פרסום מוקדם של הפטנט.