פטנטים

יועץ מדעי לפי חוק הפטנטים רשאי לייעץ לבית המשפט, ובית המשפט רשאי להסתמך על עצתו

על פי סעיף 189 לחוק הפטנטים, לבית המשפט סמכות למנות יועץ מדעי, שיסייע לו בגביית הראיות וייעץ לו.

לטענת המבקשת, תפקידו של היועץ המדעי הוא טכני גרידא, ומתמצא בסיוע לגביית הראיות.

בית המשפט העליון קבע כי תפקידו של היועץ המדעי הוא לא טכני בלבד, אלא כולל גם תפקיד של ייעוץ לבית המשפט.

לפיכך, אין מניעה כי בית המשפט ייחס משקל רב לחוות דעתו של היועץ המדעי, ובלבד ששיקול הדעת הסופי יוותר שלו.

(רע"א 4943/05 קמטק בע"מ נ´ אורבוטק בע"מ)