פטנטים

פטנטים | נטל השכנוע | נדחתה התנגדותה של חברת אוניפארם בע"מ לרישום פטנט של Eli Lilly and Company

נקבע כי נטל השכנוע בהליכי התנגדות לרישום פטנט מוטל על מבקש הרישום. יחד עם זאת, במקרים מסוימים נטל הבאת הראיות עובר לשכמו של המתנגד, בייחוד כאשר המתנגד טוען כי קיומם של פרסומים קודמים שוללים את דרישת ההתקדמות ההמצאתית.

ההמצאה נשוא הבקשה פטנט הוגדרה על ידי Eli Lilly and Company כחומר חדש גבישי שהינו חומר פעיל בעל פעילות פרמצבטית. בהתנגדותה של חברת אוניפארם בע"מ לרישום הפטנט נטען כי החומר נשוא הבקשה פורסם בשני פרסומים קודמים.

נקבע כי במקרה דנן, Eli Lilly and Company מילאו את חובת ההוכחה באשר ליסוד השלילי והוכיחו כי הפרסומים הקודמים אינם מהווים את עיקר ההמצאה נשוא הבקשה וכי מדובר בהתקדמות המצאתית כדרישת סעיף 3 לחוק הפטנטים. על כן, עבר נטל השכנוע למתנגדת לרישום, חברת אוניפארם בע"מ, להוכיח כי קיומם של פרסומים קודמים שוללים את ההתקדמות ההמצאתית בפטנט נשוא הבקשה.

ערעורה של חברת אוניפארם בע"מ נדחה.

עש (ת´א) 1086/04 אוניפארם בע´מ נ´ Eli Lilly and Company