פטנטים

קביעה תקדימית: ניתן לרשום פטנט גם לאחר חלוף 20 שנה ממועד הגשת הבקשה

רשם הפטנטים, עו"ד משה גולדברג קבע לאחרונה בעניין Bio – Technology General Corp. נ´ Genentech Inc, 7 כי פטנט יכול שירשם גם לאחר חלוף 20 שנה מתקופת הפטנט (כך שיפקע מיד עם הרשמו), וזאת משום הצורך להקנות הגנה רטרואקטיבית מיום הבקשה ועד יום הפקיעה.

רשם הפטנטים קבע כי רישום פטנט הינו פעולה, בעלת תוקף רטרואקטיבי, הנדרשת לשם שכלול זכות הקיימת בהווה. חוק הפטנטים איננו מגביל את מועד הרישום, אלא רק את תקופת ההנאה מהפטנט. פטנט שירשם לאחר 20 שנה יפקע, אמנם, מיד, ולא ניתן יהיה לקבל בגינו צו מניעה או צו עשה – אך ניתן עדיין יהיה לתבוע פיצויים על הפרות של הפטנט שנעשו בין מועד הבקשה למועד הפקיעה.

כנגד רישום הפטנט הוגשה התנגדות, אך הרשם קבע כי קבלת טענות המתנגדת, פירושה הפיכת הליכי ההתנגדות למפלט פרוצדורלי עבור מי שמנסה לחמוק מהתוצאות האפשריות של מתן פטנט.