פטנטים

רישום פטנט בישראל – איך זה קורה?

 1. הגשת בקשה לפטנט

הליך הרישום של פטנט מתחיל בהגשת בקשת פטנט. על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

 1. פרטים על המבקש – שם המבקש, ומען למסירת מסמכים בישראל.
 2. פרטים על הזכויות בהמצאה – במידה והמבקש איננו הממציא (למשל, שותף, מעביד, וכו´) – עליו לפרט כיצד נהיה לבעל הזכויות בהמצאה.
 3. פרטים על ההמצאה ("פירוט ההמצאה") – פירוט ההמצאה יכלול, בתורו, את הפרטים הבאים:

א. שם ההמצאה.
ב. תיאור ההמצאה בתוספת שרטוטים לפי הצורך.
ג. דרכי הביצוע של ההמצאה, שעל פיהן יוכל בעל המקצוע לבצעה.
ד. התביעות – פירוט ההמצאה יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את ההמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובע באופן סביר מהמתואר בפירוט. התביעות הן המגדירות את רוחב ההגנה של ההמצאה, ועל כן חשוב מאוד כי ינוסחו בידי איש מקצוע. חשוב לציין כי התביעות יפורשו בעתיד לאורו של התיאור.

 1. בנוסף לכל אלה, על המבקש מוטלת החובה לחשוף בפני רשם הפטנטים כל מסמך אשר ידוע לו עליו הנוגע להמצאה ("הידע הקודם"). אי מסירתו של מלוא המידע הידוע למבקש עלול להביא לדחיית הבקשה.
 2. אישור ההגשה והתאריך

על רשם הפטנטים מוטלת החובה החוקית לאשר למבקש בהקדם האפשרי את דבר הגשת הבקשה ואת תאריך ההגשה. התאריך הקובע ("תאריך הבכורה") של בקשת הפטנט הוא תאריך קבלת הבקשה ע"י משרד הפטנטים, וזאת אף אם היה בבקשה פגם צורני אשר תוקן במועד מאוחר יותר.

 1. תהליך בחינת הבקשה

תהליך בחינת הבקשה נמשך כשנתיים שלוש (וגם יותר). כל עוד בקשת הפטנט נמצאת בתהליך, אין לבעל הפטנט כל זכויות משפטיות. מצב זה נקרא "patent pending" ומאפשר לבעל ההמצאה לחשוף את ההמצאה ברבים לצורך שיווק וקידום עסקי. חשוב לציין כי כל פרסום, גם ע"י בעל ההמצאה עצמו לפני הגשת הבקשה פוגע בתוקף הפטנט. (כלל זה תקף ברוב המדינות בעולם למעט ארה"ב, שם יכול בעל הפטנט להגיש בקשת פטנט עד שנה מיום הפרסום).

יש לציין כי במהלך התקופה בה נבחנת הבקשה, מחויב המבקש לעדכן את הלשכה בכל שינוי ברשימת האסמכתאות או הפרסומים אשר מחובתו למסור טרם הגשת הבקשה .

במהלך בחינת הבקשה, עומדת למבקש הזכות לבטל את הבקשה.
כמו כן, במהלך בחינת הבקשה, עומדת למבקש הזכות להכניס תיקונים בפירוט ההמצאה. יחד עם זאת, תיקונים כאמור עשויים להביא לכך שהתאריך הקובע ("תאריך הבכורה") יהיה תאריך הגשת התיקונים, תחת תאריך הגשת הבקשה המקורית.

 1. קיבול הבקשה ותקופת ההתנגדויות

לאחר שבא רשם הפטנטים על סיפוקו, ומחליט כי ההמצאה הינה ראויה לרישום כפטנט, מפרסם הרשם ביומני הפטנטים את דבר קיבולה של הבקשה. "קיבול" זה הוא בשלב זה קיבול "על תנאי" בלבד, ועדיין אין בו כדי להעניק את הפטנט למבקש. הפרסום כולל את הפרטים הבאים:

 1. שם המצאה וסיווגה.
 2. שם המבקש.
 3. תאריך הבקשה.
 4. המדינה בה הוגשה הבקשה הראשונה בגין אותו פטנט.
 5. תיאור עיקר ההמצאה (הקרוי Abstract).
 6. המען בישראל למסירת הודעות למבקש.
 7. כל פרט נוסף הנראה לרשם ראוי לפרסום.

לאחר קיבול הבקשה, עומדת בפני כל אדם תקופה של 3 חודשים, במסגרתה הוא זכאי להתנגד לבקשה, מהנימוקים הבאים:

 1. קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט;
 2. ההמצאה אינה כשירת פטנט.
 3. המתנגד הוא בעל ההמצאה האמיתי.
 4. מתן הפטנט

במידה ולא הוגשה התנגדות לקיבול הפטנט או שהוגשה התנגדות ונדחתה – יעניק רשם הפטנטים פטנט על ההמצאה למבקש.

חשוב לציין כי המדינה איננה חבה באחריות משפטית כלשהי בגין פטנט שאיננו בר תוקף שניתן על ידה – אפילו אם התרשלה בבחינת הבקשה.

לאחר שבקשת הפטנט נבחנה ע"י משרד הפטנטים ואושרה, הפטנט תקף ל –20 שנה מיום רישום הבקשה. יש צורך בחידוש הרישום מדי תקופה לפי כללי המדינה בהם נרשם הפטנט.

רישום פטנט הוא טריטוריאלי, לכן הגנת הפטנט חלה רק במדינות בהן הוא נרשם. ההגנה ברוב המדינות כוללת הגנה בפני פיתוח, ייצור, וגם ייבוא של מוצרים מפרים.