חוזרי רשם הפטנטים

חוזר רשם מ.נ. 51 (תיקון) – תשובה להודעה לפי סעיף 18 לחוק הפטנטים

אל: ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין

מאת: ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנדון: תיקון חוזר מ.נ. 51 מיום 19.2.2007

תשובה להודעה לפי סעיף 18 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967

  1. סעיף 18 (א) לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק") קובע את סמכותו של הבוחן לדרוש מהמבקש להמציא "רשימת האסמכתאות שעליהן הסתמכו רשויות הפטנטים בכל מדינת-חוץ בבדיקת בקשה לפטנט על אותה אמצאה שהוגשה במדינת- החוץ בידי המבקש או מי שקדם לו בזכות הבעלות על האמצאה."

Y- ו X 2. חוזר מ.נ. 51 קובע, בין היתר, את חובת המבקש להגיש ללשכה ציטוטים שסווגו על גבי מדיה דיגיטלית.

המקובל Y- ו X 3. ישנן מדינות, כגון ארה"ב, בהן לא נעשה שימוש בסיווג הציטוטים ברשויות החיפוש הבינלאומיות, ולפיכך לא הוגשו ציטוטים אלה במדיה דיגיטלית.

  1. לפיכך, החל מפרסום חוזר זה יוגשו בתגובה לסעיף 18 לחוק כל הציטוטים כנגד החידוש או ההתקדמות ההמצאתית שבבקשה, שהוגשה במדינת- החוץ, בכלל זה ציטוטים שסווגו .CD ההגשה תיעשה על גבי מדיה דיגיטלית מסוג .Y- ו X
  2. כן תוגש, בתגובה לסעיף 18 לחוק, רשימת הבקשות שהוגשו במדינות-החוץ על אותה אמצאה.
  3. סעיפים 1 ו 2- לחוזר מ.נ. 51 מבוטלים בזאת.

בברכה,
ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר