חוזרי רשם הפטנטים

חוזר רשם מ.נ. 64 תביעת רצפים כשלעצמם

‏06 אוקטובר 2008

‏ז´ תשרי תשס"ח

חוזר רשם מ.נ. 64

אל: ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין

מאת: ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנדון: תביעת רצפים כשלעצמם

  1. קיימת אי אחידות בפרקטיקה של רשות הפטנטים בנוגע לקבילות תביעות המתייחסות לרצפים ביולוגיים כשלעצמם.
  2. במדינות המפותחות המובילות, לרבות משרדי הפטנטים של ארה"ב, EPO ויפן, מתקבלות תביעות מסוג זה, כאשר מופיעה פעילות הרצף בפירוט, ללא חובה להגדיר את הפעילות בתביעה כהגבלה על היקף ההגנה. רשות הפטנטים מעוניינת להתאים עצמה למקובל במדינות המפותחות, תוך עמידה בתנאי סעיף 3 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק"), הקובע כי על האמצאה להיות "מועילה".
  3. עם זאת, יש לציין כי ברשות הפטנטים אין מאגר פנימי של רצפים שנכללו בבקשות לפטנט ובפטנטים שהוגשו בישראל.
  4. לפיכך נסכים לקבל רצפים כשלעצמם וזאת בתנאים הבאים:

א. בפירוט תתואר הפעילות של הרצף הביולוגי כנדרש בסעיף 3 לחוק. במידה ויידרש על ידי הבוחן, המבקש יפנה למקום בו מצוינת פעילות הרצף.

ב. נקבל את הרצף per se ולא כחלק מקטע גדול יותר (לדוגמא, יש לעשות שימוש בתביעות במלה "consisting" ולא במלים "comprising", "containing", "covering", "having" או "including"), במידה ולא מצוינת בתביעה פעילות הרצף.

ג. קטעים, נגזרות והומולוגים של הרצף הנתבע יתקבלו רק כאשר הם מתייחסים לפעילות זהה לזו של הרצף הנתבע ולא בהתייחסות לרצף עצמו. תביעות כאלה לקטעים, נגזרות והומולוגים יחשבו כשייכים לאותה אמצאה כמו התביעה המנוסחת בס"ק ב´ לעיל (להלן: "תביעת הרצף") וזאת בתנאי שלא הועלתה על ידי הבוחן השגה של חוסר אחידות האמצאה כנגד תביעת הרצף.

  1. על מנת לאפשר את בחינת הבקשות התובעות רצף לפי הכללים דלעיל, המבקש יגיש את רשימת הרצפים בקובץ מסוג TXT בלבד, וזאת כדי להקל על ביצוע החיפוש במאגרי המידע העומדים לרשות בוחני הפטנטים. יש להגיש את הרצפים בהתאם לסטנדרט ST.25 של WIPO.
  2. הנוהל יוחל על בקשות חדשות וכן על בקשות שטרם ניתנה בהן הודעת קיבול במועד פרסום חוזר זה באתר רשות הפטנטים www.patents.gov.il. בברכה,

ד"ר מאיר נועם,

רשם הפטנטים, המדגמים

וסימני המסחר