חוזרי רשם הפטנטים

חוזר רשם מ.נ. 67 פרסום יומני סימני המסחר והפטנטים באתר רשומות

  1. על פי סעיף 23 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב – 1972 ותקנה 33 לתקנות סימני המסחר, 1940 , מתפרסמות הבקשות המתקבלות לרישום סימני מסחר ברשומות ("יומן סימני המסחר"). עד כה פורסם יומן סימני המסחר ברשומות בדפוס והופץ באמצעות ההוצאה לאור של משרד הביטחון.
  2. לפי סעיפים 16 ו- 26 לחוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967 מתפרסמות הבקשות לפטנט ברשומות ("יומן הפטנטים"). מזה שלוש שנים נוהגת רשות הפטנטים לפרסם את יומן הפטנטים באתר האינטרנט שלה בכתובת בנוסף הוצא ./http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/Yoman היומן במדיה דיגיטלית (דיסק) והופץ למנויים באמצעות ההוצאה לאור של משרד הביטחון.
  3. לפי בדיקה שביצענו נותרו מנויים בודדים בלבד המעוניינים לקבל לידיהם גרסה מודפסת ו/או במדיה דיגיטלית של יומני הפטנטים וסימני המסחר. בנוסף החל מה-1 בינואר 2009 יופסק שירות ההפצה של משרד הביטחון.
  4. לפיכך, החל מפרסום יומן 1/2009 רואה רשות הפטנטים בפרסום ברשומות באינטרנט פרסום ברשומות כמשמעותו בדינים הרלוונטיים והפצת היומנים למנויים תופסק ממועד זה. משתמשים שיזדקקו להדרכה באינטרנט יוכלו לקבלה באמצעות פניה למתמחה, מר בן קרטוז´ינסקי בטלפון 02-5651662.
  5. יודגש, כי התקופה הקבועה בפקודה ובחוק להגשת התנגדויות תימנה מן המועד הנקוב ביומנים כיום פרסומם. במקביל תישלח הודעה על הפרסום היומנים לרשימת התפוצה של רשות הפטנטים והודעה דומה תפורסם גם באתר הרשות.
  6. אנו צופים כי פרסום היומנים ברשומות באינטרנט ייעל את עבודת הרשות ויאפשר גישה נוחה לציבור המשתמשים.

בברכה,
ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר