חוזרי רשם הפטנטים

חוזר רשם מ.נ. 68 שימוש בתוצאות חיפוש קודם עבור בקשות בינלאומיות

אל: ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין

מאת: ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנדון: שימוש בתוצאות חיפוש קודם עבור בקשות בינלאומיות

  1. על מנת לשפר את השירות הניתן לציבור המשתמשים, יערכו בוחני רשות הפטנטים, לבקשת המבקש, בנוסף לדו"ח הבוחן, דו"ח חיפוש בשפה העברית במתכונת הדומה לדו"חות החיפוש הנערכים על ידי רשויות החיפוש הבינלאומיות, אשר יצורף לדו"ח הבוחן. שירות זה יינתן בגין כל בקשה שהוגשה לראשונה בישראל.
  2. במסגרת התיקונים לתקנות אמנת ה-PCT, אשר נכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2008, למבקש ניתנת האפשרות לבקש מרשות החיפוש הבינלאומית (ISA) בעת ביצוע החיפוש הבינלאומי, לקחת בחשבון את תוצאות החיפוש הקודם שנערכו על ידי אותה רשות, על ידי רשות חיפוש בינלאומית אחרת או על ידי כל משרד לאומי (תקנה 4.12 לתקנות ה-PCT).
  3. יודגש, כי רשות החיפוש הבינלאומית רשאית אך אינה מחויבת להתחשב בתוצאות החיפוש הקודם, אלא רק במידה וזה נערך על ידה (תקנה 41.1 לתקנות ה-PCT).
  4. במידה והמבקש מעוניין לפעול לפי האמור בתקנה 4.12 לתקנות ה- PCT, עליו להגיש למשרד המקבל, יחד עם הבקשה הבינלאומית, עותק של תוצאות החיפוש הקודם, בכל תצורה שבה הוצגו על ידי הרשות או המשרד שערכו את החיפוש (לדוגמא, בתצורה של דו"ח חיפוש, רשימה של הידע הקודם שצוטט או דו"ח בחינה).
  5. רשות החיפוש הבינלאומית רשאית לדרוש מהמבקש לספק מסמכים המפורטים בתקנה 12bis. כאשר החיפוש הקודם נערך על ידי אותו משרד הפועל כמשרד מקבל, המבקש רשאי, במקום לספק את המסמכים הנדרשים לפי תקנה (12bis(b(i (עותק של הבקשה שהוגשה לרשות הפטנטים ועליה נערך החיפוש), לבקש כי המשרד המקבלן יכין ויעביר מסמכים אלה לרשות החיפוש הבינלאומית (תקנה (12bis1(c לתקנות ה-PCT).
  6. לפיכך, במידה והחיפוש הקודם בוצע ברשות הפטנטים הפועלת כמשרד מקבל, המבקש רשאי לבקש כי מחלקת ה-PCT ברשות הפטנטים תספק לרשות החיפוש הבינלאומית את המסמכים המפורטים לעיל וכן את דו"ח החיפוש שנערך ברשות הפטנטים. בקשה כזו תצוין על גבי טופס ההגשה (REQUEST) ותבוצע על ידי מחלקת ה-PCT, תמורת תשלום אגרת הצילום הקבועה בתוספת השנייה לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ה-1968.
  7. מחלקת ה-PCT תעמוד, כתמיד, לרשות ציבור המשתמשים לצורך הבהרות וסיוע.

בברכה,
ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר.