חוזרי רשם הפטנטים

חוזר רשם מ.נ. 71 – זירוז של בחינת בקשות לרישום פטנט שנכנסו לשלב הלאומי

על מנת לשפר את הליך הבחינה לפי חוזר מ.נ. 14 מתפרסם בזאת החוזר כדלקמן:

  1. בקשה שנתקיימו לגביה התנאים המצטברים המפורטים להלן, רואים אותה כאילו נתקיימו לגביה הוראות סעיפים 4, 5, 8, 12, ו-13 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק"):

א. הבקשה נכנסה לשלב הלאומי בישראל (להלן: "הבקשה הישראלית") ונקבע בדו"ח הבחינה הבינלאומי, כי יש חידוש והתקדמות המצאתית באמצאה נשוא הבקשה, כי בבקשה נתבעת אמצאה אחת בלבד, כי תיאור דרכי הביצוע של האמצאה מאפשר לבעל מקצוע לבצעה וכי התביעות נובעות באופן סביר מהמתואר בפירוט;

ב. הפירוט והתביעות בבקשה הישראלית זהים לאלה שבבקשה הבינלאומית שנבחנה ברשות החיפוש או הבחינה הבינלאומית;

ג. המבקש הגיש בקשה להפעיל את החוזר וציין בבקשתו, כי מתקיימים התנאים המפורטים בחוזר זה;

ד. המבקש הגיש, במידת הצורך, את תרגום הבקשה הבינלאומית שנבחנה ברשות החיפוש או הבחינה הבינלאומית לשפה שבה הוגשה הבקשה בישראל.

  1. הרשם, הממונה על הבוחנים או סגנו, רשאים לקבוע כי לא מתקיימות לגבי הבקשה הוראות סעיף 4, 5, 8, 12 ו-13 או חלקן, אף אם היא עומדת בתנאים המפורטים לעיל, על יסוד החומר העומד לרשותם או שהומצא להם במהלך הליכי הבחינה.
  2. חוזר מ.נ. 14 מבוטל בזאת. בקשות שהוגשה לגביהן בקשה לבחינה לפי חוזר מ.נ. 14, לפני כניסתו לתוקף של חוזר זה, ייבחנו לפי הוראות חוזר מ.נ. 14.

בברכה,
ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר