חוזרי רשם הפטנטים

חוזר רשם מ.נ. 72 – בקשות הנבחנות לפי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, שמתקיימים לגביהן הליכים בחו"ל

  1. סעיף 17(ה) לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק") קובע כדלקמן:

"מתקיימים הליכים לביטול הפטנט המקביל או מתקיימים הליכי התנגדות למתן הפטנט המקביל מחוץ לישראל, יודיע על כך המבקש לרשם, לא יאוחר ממועד מתן הפטנט בישראל."

  1. בחינתן של בקשות לפי סעיף 17(ג) לחוק תושהה עד לסיום הליכי הביטול או ההתנגדות המתקיימים לגבי הפטנט המקביל, עליו מבוססת הבקשה להיבחן לפי סעיף 17(ג) לחוק.
  2. ההשהייה נועדה למנוע כפל הליכים ונובעת מן התלות בין הבקשה הישראלית לבין הפטנט המקביל מכוח סעיף 17(ג) לחוק,
  3. למען הסר ספק, לא יידרש המבקש לשלם אגרת השהייה בגין תקופת ההשהייה האמורה.

בברכה,

ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר