אני הח"מ __ ת.ז. _ מ_________ מצהיר ומתחייב, כלפי ת.ז. ____ (להלן "הממציא") כי כלפי כל מידע שימסר בנושא ____________________ (להלן "ההמצאה" או "הרעיון") אקיים את האמור להלן:

  1. א. "המידע הסודי": כל רעיון, מידע, ידע, סוד מסחרי, שיטות יצור, פיתוח ותכנון, תרשימים, שרטוטים, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים השייכים לממציא, הנוגעים לו ו/או להמצאתו ו/או הקשורים לו ו/או להמצאתו, באופן ישיר או עקיף, אשר יגיעו לידיעתנו, בין שהם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות אחרת ובין שאינם מוגנים כאמור.

ב. על אף האמור בס"ק א´ מוסכם כי התחייבותי לא תחול לגבי מידע שהינו בגדר נחלת הכלל ו/או יהפוך לנחלת הכלל במהלך תוקפה של התחייבות זו.

  1. ברור וידוע לי, כי הרעיון הינו פרי פיתוחו הבלעדי וקניינו הרוחני של הממציא, וכי המידע הסודי, או כל חלק ממנו, גם הוא נחשב לקניינו הבלעדי של הממציא. אני מכיר בערך המיוחד ובחשיבות של ההגנה על המידע הסודי, ומסכים, כי המידע הסודי ישמש אותי אך ורק לצורך בדיקת אפשרות לשיתוף פעולה עם הממציא ולצורך ניהול משא ומתן איתו (להלן "השימוש המורשה").
  2. פרט לשימוש כאמור בסעיף 2 לעיל, לא אשתמש במידע הסודי לשום מטרה שהיא, אשמור על המידע הסודי בסודיות מלאה, לא אגלה אותו, לא אאפשר להשתמש בו, לא אאפשר לגלותו, לא אאפשר גישה אליו ו/או לא אמסור אותו לשום אדם ו/או גוף, וכן לא אעתיק ו/או אשנה את המידע הסודי, והכל בין בעצמי ובין באמצעות גוף אחר בשליטתי ו/או בחזקתי.
  3. אשמור בסוד את המידע הסודי לפחות באותה מידת זהירות ומשמר שבהם שומר עליו הממציא, תוך נקיטת אמצעי אבטחה ממשיים למניעת גילויו.
  4. אני מתחייב לדאוג לכך שכל אחד מן האנשים העובדים אצלי או מועסקים על ידי, אשר תהיה לו גישה בדרך כלשהי לרעיון, יתחייב בכתב קודם למתן אפשרות הגישה לרעיון כאמור, להגנת סודיות הרעיון בתנאים כמפורט במסמך זה.
  5. התחייבותי הנ"ל תהיה תקפה, בין שהמידע הסודי הגיע לידיעתי כתוצאה ממסירתו של הממציא אותו אלי, ובין אם הגיע לידיעתנו ממקור אחר כלשהו.
  6. אני מתחייב להשמיד או למסור לממציא כל רישום (מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, בין בסרט מגנטי, בין בדיסקט, תקליטור ובין בכל צורה אחרת), מסמך, מוצר ו/או העתק שלהם, שיוצרו או נמסרו לצורך השימוש המורשה, וזאת עם דרישתו של הממציא ובהתאם לדרישתו כאמור.
  7. אני מתחייב, מבלי לפגוע בכל סעד אחר הניתן על פי כל דין, לפצות את הממציא בסכום קבוע ומוערך מראש של _ ש"ח במקרה של הפרת התנאים כאמור בהתחייבות זו.
  8. לבתי במשפט המוסמכים בתל אביב תהיה הסמכות לדון בכל תביעה הקשורה להתחייבות זו או הנובעת ממנה.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: _ שם: _________ חתימה: __________