סימני מסחר ומוניטין

הגשת בקשות לסימני מסחר במסגרת פרוטוקול מדריד

בעתיד הקרוב, תצטרף מדינת ישראל באופן רשמי לפרוטוקול מדריד. הצטרפותה של ישראל לפרוטוקול היא בבחינת מהפכה עבור בעלי סימני מסחר בישראל, אשר יוכלו, כעת, להגיש בקשות בינלאומיות לרישום סימני מסחר באמצעות משרד הפטנטים וסימני המסחר הישראלי. זאת בניגוד למצב שהיה עד היום, לפיו נאלצו בעלי סימני מסחר או בקשות לרישום סימני מסחר ישראלים להגיש בקשות נוספות ונפרדות, באופן ישיר, בכל מדינה ומדינה בה היו מעוניינים ברישום הסימן המסחרי, מצב שהפך את האפשרות להיות בעלים של סימן מסחרי במדינות רבות ליקרה ביותר.

הזכות להגיש בקשות בינלאומיות במסגרת ההליך החדש, הקבוע בתיקון מס. 5 לפקודת סימני המסחר, התשס"ג – 2003, ושהיה אמור להיכנס לתוקפו החל מחודש יוני הקרוב, תנתן לכל אזרח ישראלי, תושב ישראל או מי שיש לו בישראל מפעל תעשייתי או מסחרי פעיל, שהגיש בקשה לרישום סימן מסחר בישראל או שהוא הבעל הרשום של סימן מסחר ישראלי.

המשרד הבינלאומי מחויב לפי הפרוטוקול להעביר את תגובתו בדבר כשרותו של הסימן לרישום תוך 18 חודשים מיום הגשת הבקשה. אם המשרד לא העביר את תגובתו עד מועד זה, ירשם הסימן.

בהתקיים תנאים מסוימים המפורטים בפקודת סימני המסחר, יראו רישום סימן מסחר בין-לאומי שהוגש במסגרת הליך פרוטוקול מדריד כאילו הוגש ונרשם באותה מדינה ישירות.

בנוסף ולפי עיקרון ההדדיות המתבקש מהצטרופותה של ישראל לפרוטוקול, ישמש משרד סימני המסחר הישראלי ככתובת לקבלת בקשות בינלאומית לרישום סימני מסחר ה"מייעדות" את ישראל, כלומר תושבי או חברות חוץ יוכלו להגיש בקשות במדינות שונות, כאשר ישראל הינה מדינת יעד .

היתרונות לרישום הבינלאומי במסגרת פרוטוקול מדריד

  1. הגשה ותשלום אחד לכל המדינות – לאחר שהתבצע רישום סימן מסחרי או לאחר שהוגשה בקשה לרישום בישראל, יש צורך בהגשה אחת בלבד שתוגש בשפה אחת ובתשלום מאוחד עבור מדינות היעד לרישום. זאת במקום להגיש בקשות שונות נפרדות בכל מדינה בשפות שונות ולשלם אגרות נפרדות בכל מדינה.
  2. הליך פשוט ונוח – זמן ההמתנה עד לרישום או מתן הסתייגות לרישום מוגבל לשמונה עשר חודשים. לאחר 18 חודשים, אם טרם נתקבלה תשובה, יירשם הסימן.
  3. ניהול פשוט של הסימן לאחר הרישום – יתרון נוסף הוא ששינויים לאחר הרישום כמו למשל שינוי בשמו או בכתובתו של הבעלים של הסימן המסחרי או חידוש הסימן יוכלו להעשות באופן מרוכז לכל המדינות המיועדות על ידי הליך אחד.

למעונינים במידע נוסף, ניתן לפנות למשרדנו, וכן לעיין בפרוטוקול ובתקנות מדריד, המופקדים לעיון הציבור אצל רשם סימני המסחר, ומפורסמים באתר האינטרנט של הרשם.