סימני מסחר ומוניטין

לרשם סימני המסחר סמכות להארכת מועדים

זאת לאחר שחב´ BALTIKA BREWERIES ענתה להתנגדות שהוגשה ע" חברת אס. אנד ג´י. אינטרטרייד בע"מ ובה טענה שלרשם אין סמכות לדון בהתנגדות משום שאלו הוגשו באיחור של יום אחד.

לטענת BB החוק אינו מסמיך את הרשם להאריך מועדים בדיעבד, בדומה להלכה המקובלת במסגרת דיני הפטנטים שכן מדובר במועד מהותי, שאינו של סדר דין, ובו משתכללות זכויות. כב´ הפוסק לא הסכים עם טענות אלו והסביר כי סופיות המועד בדיני הפטנטים קבוע בחוק בעוד בסימני מסחר אינו קבוע ואף מתיר החוק לקבוע תקופה שונה משלושה חודשים.

הפוסק קבע כך למרות תיקון מס´ 5 לפקודת סימני המסחר, אשר מבטל את סמכותו זו של הרשם בצורה מפורשת וזאת משום שתיקון מס´ 5 טרם נכנס לתוקפו. כמו כן קבע הפוסק שמדובר באיחור של יום אחד אשר בוודאי נבע מטעות בחישוב התאריכים.