סימני מסחר ומוניטין

מחשב לכל ילד- נדחתה תביעת העמותה "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי" לשימוש ייחודי בשם "מחשב לכל ילד".

בית המשפט דחה את תביעה של העמותה "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי" כנגד העמותה "מחשב לכל ילד" שלא לעשות שימוש בשם "מחשב לכל ילד".

סימן מסחר מוכר היטב

סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מגדיר "סימן מסחר מוכר היטב". נקבע כי אפילו אם הסימן "מחשב לכל ילד" הפך לסימן מוכר היטב בציבור הרלוונטי, אין לייחס הכרה זו דווקא לפעילותה של העמותה "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי".

עוד נקבע כי הביטוי "מחשב לכל ילד" אינו ביטוי המרמז על השירות של העמותה "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי" שכן אין צורך במחשבה נוספת ו/או במידע נוסף כדי לייצור קשר בין הביטוי "מחשב לכל ילד" לבין עיסוקה של העמותה הפועלת להעניק מחשבים לילדים נזקקים.

נקבע כי המילים "מחשב", "כל", "ילד" הן מילים גנריות השגורות בפי הציבור בכלל ובוודאי בפי הציבור העוסק בתחום בו עוסקת העמותה. לפיכך, לא ניתן לרכוש מוניטין במילים אלו או צירופן באופן שימנע מהציבור לעשות שימוש בכל אחת ממילים אלו ו/או בצירופן.

נקבע כי שם תיאורי יזכה להגנה אם רכש אופי מבחין והציבור מכיר בשם כסימן המזהה את העסק או הטובין. ברם במקרה דנן נמצא שהעמותה התובעת אינה היחידה המבצעת את פרויקט "מחשב לכל ילד", וממילא אין הציבור הרלוונטי ובוודאי לא הציבור הרחב מזהה דווקא אותה עם השם "מחשב לכל ילד".

גניבת עין

סעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות קובע כי "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנס או כשירות של עוסק אחר או הנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".

כדי לזכות בתביעה בעילה של גניבת עין על העמותה להראות שהשירות אותו היא מעניקה רכש מוניטין באופן שהציבור הרלוונטי מייחס לה את השירות הגלום בפרויקט "מחשב לכל ילד" וקיים חשש שהציבור יטעה לחשוב שהשירות שנותנת העמותה "מחשב לכל ילד" הוא שירות של העמותה "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי" או קשור אליה.

מוניטין

העמותה "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי" אינה המבצעת היחידה של פרויקט "מחשב לכל ילד", ומדינת ישראל הכירה בחובתה ליתן לגורמים נוספים לבצע את הפרויקט. לפיכך, ובהיות הביטוי
"מחשב לכל ילד" ביטוי תיאורי המורכב ממילים גנריות השגורות בפי הציבור, אין לייחס מוניטין הקשור בפרויקט "מחשב לכל ילד" דווקא אליה.

עשיית עושר ולא במשפט

נקבע כי לאור העובדה שנמצא כי אין לייחס לביטוי "מחשב לכל ילד" מוניטין ואין לייחסו דווקא לעמותה "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי", אין לראות בפעילותה של העמותה "מחשב לכל ילד" משום התעשרות שלא כדין על חשבונה של התובעת.

התביעה נדחתה.

ת"א 002390/07 המפעל הלאומי לפיתוח חברתי נ´ מחשב לכל ילד, ניתן ביום 18.11.2007