סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר בבנלוקס – הליך חשוב לקראת הרחבה בינלאומית

כללי

אחת מאפשרויות ההגנה על סימני מסחר באופן בינלאומי הוא שימוש בהליך המסדיר את הגשת סימני המסחר וסימני השירות באזור בנלוקס, כמבוא לבקשה מאוחרת במסגרת פרוטוקול או אמנת מדריד (המאפשרים קבלת הגנה במדינות רבות בעולם, ולאחרונה, גם בארה"ב). שטח בנלוקס הנו טריטוריה אחת לעניין סימני מסחר וכולל את בלגיה, הולנד ולוקסמבורג.

ההליך רלוונטי, כיום, לחברה ישראלית שיש לה חברת בת באחת ממדינות בנלוקס. חברה כזו תוכל להגיש בקשה בבנולוקס, ועל סמך בקשה זו לבצע הרחבה לכל אחת מהמדינות החברות בפרוטוקול ו/או באמנת מדריד. בעתיד, מדינת ישראל אמורה להצטרף לפרוטוקול מדריד, דבר אשר יאפשר לכל חברה ישראלית להגיש בקשה מקומית ישראלית ועל בסיסה להגיש הרחבה לכל אחת מהמדינות החברות בפרוטוקול ו/או באמנת מדריד, אך בשלב זה, הגשת בקשה בבנלוקס והרחבתה לאחר מכן, הם פתרון טוב לחברות הפועלות באזור זה.

רישום סימן מסחר בבנלוקס הוא נוח יחסית. לרשם סימני המסחר בבנלוקס אין סמכות לסרב לרישום סימן, למעט בעילה של העדר ערך מבחין, ובעילה שהסימן מנוגד למוסר או לתקנת הציבור.

רישום שם החברה

ככלל, רישום שם החברה כסימן מסחרי הוא רצוי, ובפרט כשישנה כוונה לבצע פעילות עסקית של ממש באזור בנלוקס. הדין במדינות בנלוקס השונות מעניק הגנה לשמות חברה רק מקום בו שמות אלה הם ידועים. לעומת זאת, סימן מסחרי יעניק הגנה לשם גם אם לא נעשה בו שימוש באזור מסוים.

התהליך

התהליך לרישום סימן מסחרי בבנלוקס מתחלק לשניים: החיפוש הרשמי וההפקדה (הגשת הבקשה). ככלל, ניתן להגיש את הבקשה לחיפוש ואת ההפקדה באותו מועד, אך ניתן לדחות את ההפקדה למשך תקופה של עד שלושה חודשים לאחר קבלת דו"ח החיפוש. יחד עם זאת, הגנה תוענק למבקש הסימן רק מתאריך ההפקדה.

דו"ח החיפוש הרשמי המתקבל מהרשם כולל רשימה של סימני מסחר דומים אשר חלקם עשויים ליצור קושי ברישום סימן המסחר, כאשר כבר בשלב זה ניתן להעריך את הסיכוי לקבל את הסימן המסחרי.

כמו כן, בטרם ביצוע החיפוש הרשמי ניתן לבצע חיפוש מקדמי אשר איננו רשמי, אך ניתן להתרשם ממנו היטב, ועלותו נמוכה יותר מהחיפוש הרשמי. החיפוש המקדמי משמש, בדרך כלל, כאינדיקציה טובה האם כדאי להמשיך ולהתחייב לעלויות של פרוצדורת סימני המסחר.

ככלל, ניתן לבקש חיפוש דחוף ולקבל את תוצאותיו בתוך מספר ימים, כאשר במקרה כזה גם הבדיקה מתבצעת על אתר, ולרוב מתפרסם הסימן המסחרי זמן קצר לאחר קבלת תוצאות החיפוש. בהעדר התנגדויות לבקשה, יתקבל מספר רישום לאחר בערך כחודש מתום חלון הזמן להתנגדויות. במקרים דחופים יותר, תיתכן אף בחינה מהירה יותר (בתוך 10 ימים), ולעתים, במקרים חריגים – אפילו בתוך 24 שעות. על בסיס רישום זה, בית המשפט יכול לאסור על שימוש בסימן ע"י צדדים שלישיים. במקרים כאלה, בהם התקבלה הבקשה בהליך דחוף, פרסומה והתקופה להגשת התנגדויות יחלו לאחר רישום הסימן.

התנגדויות

מאז ה- 1.1.2004, החלה לפעול בבנלוקס פרוצדורה חדשה של התנגדויות לרישום. כרגע ניתן להתנגד רק לרישום בסיווגים (classes) 2, 20 ו-27. האגרות הנדרשות לתשלום לצורך הגשת התנגדות הן גבוהות ביותר, ועל כן, הסיכוי כי תוגש התנגדות כנגד סימן מסחר שהוגש לרישום בבנלוקס הוא יחסית נמוך, ומאידך – רצוי להימנע מלהגיש התנגדות, אלא אם כן סיכויי ההתנגדות טובים.

תקופת תוקף הסימן

סימן מסחר אשר נרשם בבנלוקס תקף למשך 10 שנים מיום היישום. חידוש הרישום הוא לתקופות נוספות של 10 שנים.

חידוש

את בקשות החידוש ניתן להגיש עד 6 חודשים בטרם פקיעת תוקפו של הרישום. כמו כן, מוענקת תקופת חסד של 6 חודשים נוספים במהלכה ניתן לחדש את הסימן המסחרי לאחר מועד פקיעתו, אך במצב כזה, מחויב המבקש בתשלום קנס. לבעלים של סימן אשר פקע עקב אי חידושו הזכות להגיש התנגדויות לסימנים דומים במשך שלוש שנים לאחר פקיעת הסימן, אך אין רואים בזכות זו כמחדשת או מכסה על פקיעת התוקף.

סיווג

הסיווג הבינלאומי של טובין ושירותים תקף. בקשה יכולה להיכלל בכמה סיווגים של טובים או שירותים אך יש לשלם אגרה נוספת על כל סיווג מהסיווג הרביעי והלאה.

שימוש

הזכויות בסימן המסחרי הרשום בבנלוקס פוקעות אם במהלך חמש השנים הראשונות של הרישום לא מתבצע שימוש רגיל בסימן. יחד עם זאת, על אף פקיעת הזכויות, נדרש צו של בית המשפט על מנת לבטל את הרישום עצמו. במידה וחוזרים להשתמש בסימן ניתן לקבל בחזרה את הזכויות.

משמעו של שימוש רגיל הנו שימוש למטרה שלשמה נרשם. ניתן לעשות בסימן שימושים שונים במקצת מעת לעת, אך ככלל, רצוי להשתמש בסימן שימוש רגיל באופן סדיר על מנת לשמרו. כמו כן, השימוש הנדרש הוא שימוש של ממש, ועל בעל הסימן להיות מסוגל להוכיח אותו, ועל כן אנו ממליצים על שמירת חשבוניות ומסמכים אחרים (לדוגמא תוויות, אריזות, פרסומות וכדומה) המוכיחים שימוש, למשך תקופה של שש שנים לפחות.