סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר| הפרת סימן מסחר| שימוש בסימן מסחר לא רשום ללא רישיון

בית המשפט המחוזי בחיפה: שימוש בסימן מסחר לא רשום ללא רשיון רשום- מהווה הפרת סימן מסחר.

בהחלטה שניתנה לאחרונה, קבע בית המשפט המחוזי בחיפה שבעלת סימן מסחר, בין אם רשום או לאו, מקנה זכויות בסימן לבעלים נוספים ברשיון בלבד. כל עוד לא הוענק רשיון כזה, ולא הובאו ראיות לתמיכה בטענה שהוענקו זכויות כאלו, לא ינתנו כל זכויות בסימן אלא לבעלי הסימן.

המבקשת, אורט ישראל, בעלת סימן מסחר לא רשום "אורט", הגישה תביעה כנגד המשיבה, ארגון אורט העולמי, בטענה כי האחרונה, בעת שימושה בסימן מסחר "אורט", מנסה להבנות ממוניטין המבקשת.

פסק-הדין, שניתן מפי כבוד סגן הנשיא, השופט גדעון גינת, נסב סביב מחלוקת בין הצדדים באשר לזכות לשימוש בישראל בסימן מסחר שאינו רשום בשם אורט/Ort, במסגרת פעילות של גיוס תרומות ועשיית שימוש בכספי התרומות למען פעילויות ציבוריות כאלו ואחרות.

השופט גינת נדרש להכריע בשאלה האם יחסים מיוחדים או חוזיים שנרקמים בין צדדים לדיון טומנים בחובם הסכמה מכללא למתן זכויות והקניית מוניטין בסימן השנוי במחלוקת מבעל סימן המסחר לצד שכנגד.

השופט גינת קבע כי לא הובאה בפניו תשתית ראייתית התומכת בטענת ארגון אורט העולמי כי אכן נרקמו יחסים מיוחדים אשר ביכולתם להעניק זכויות בסימן (כפי שהוכח בע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה נ´ תנובה). במחלוקת דנן, לא הוצג כל מסמך כתוב המקנה רשות לשימוש בסימן אורט או בזכות קניין רוחני אחרת מטעם המשיבה לאחרים, אורט ישראל היא גוף משפטי עצמאי שאינו נתון לשליטת ארגון אורט העולמי ועל-כן, פעילותה של אורט ישראל בארץ תוך שימוש בסימן המסחר מקנה לה את המוניטין שנצבר באותו הקשר.

השופט גינת פסק כי הכלל בפקודת סימני המסחר, המקנה זכויות לבעלים רשום של סימן מסחר ולמי שאינו הבעלים הרשום ע"י רישומו של רשיון בסימן המסחר, חל גם על סימן שאינו רשום. כמובן, ששימוש בסימן מסחר ע"י מי שאיננו בעליו הרשום של הסימן או מקבל הרשיון, הוא בגדר הפרה. מכאן הסיק השופט גינת, כי משלא הוענק לארגון אורט העולמי רשיון שכזה, המוניטין שנצבר עקב שימוש בסימן מוקנה לאורט ישראל באופן בלבדי. עוד הוסיף, כי פעולת ארגון אורט העולמי עולה כדי עוולת גניבת עין שבחוק עוולות מסחריות, על אף שמדובר בסימן שאינו רשום.

כהערת-אגב הביע השופט גינת צער רב על בזבוז מאמצים ומשאבים שהוקדשו לניהול ההליך המשפטי, הלוא הם כספי תרומות שיועדו לפעילותה החברתית של אורט. רצוי היה, בטרם הפניית המחלוקת לכותלי בית-המשפט, לנסות ולהגיע לפשרה.

בקשת אורט ישראל נתקבלה ונאסר על ארגון אורט העולמי לעשות שימוש בסימן אורט/Ort בישראל, לרבות בכל הקשור בהקמה, בהפעלה או בניהול של מוסדות חינוך ותוכניות חינוך ברחבי ישראל, במישרין או בעקיפין.