סימני מסחר ומוניטין

סימני מסחר | כשרות רישום סימן מסחר, דמיון מטעה | ROLEX PRINCE

כשרות רישום סימן מסחר ROLEX PRINCE

המבקשת, ROLEX SA, פנתה למחלקת סימני מסחר בבקשה לרישום סימן מסחר במילים ROLEX PRINCE. מדובר בסימן המשלב את סימן הבית של המבקשת עם סימן מוצר הזהה לסימן הרשום PRINCE, המהווה טובין מאותו הגדר.

לאור סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר המבטל כשרות סימן לרישום לגבי טובין מאותו הגדר, סירבה מחלקת סימני מסחר לבקשת הרישום ביום 31 במאי 2006.

הפוסק בענייני קניין רוחני, כב´ סגן רשם הפטנטים, מר נח שלו שלומוביץ, דן בשאלת כשירותו לרישום של סימן המשלב סימן בית וסימן מוצר רשום שאיננו בבעלות המבקש.

נפסק כי הצמדת הסימנים מעלה חשש להטעיית הציבור המתבטא ביצירת רושם לפיו קיים קשר מסחרי בין היצרנים השונים. יתרה מכך, כאשר סימן הבית המצורף מוכר היטב החשש אף מתגבר כי תשומת לב הצרכנים תופנה דווקא אליו והוא יישאר חקוק בתודעתם, ויתכן ואף ייווצר רושם מתמשך מוטעה כי טובין הנמכרים תחת סימן המוצר מקורם בבעלת הסימן המוכר היטב. הפוסק הדגיש כי שאלת הדמיון המטעה נוגעת לבחינה דו-כיוונית של הסימנים, קרי, הפרת הסימן המבוקש סימן רשום כלשהו ולהפך, שמטרתה להגן על הזכויות הקנייניות של בעלי הסימן הרשום.

הפוסק מעלה חשש נוסף, הנובע מהצמדת הסימנים, הלוא הוא דילול הרכיב המשותף שבסימנים. לדבריו, שימוש זה יוצר רושם לפיו הסימן המוצמד לסימן הבית מתאר את הטובין, רושם המוטעה שיתכן ויאפיל על אופיו המבחן של הסימן הרשום ועם הזמן, יביא לשחיקתו.

באשר להיקף ההגנה לה ראוי הסימן הרשום, מציין הפוסק כי כאשר נוצרת משמעות חדשה או נוספת משילוב הסימנים, ייתכן והצרכנים יתייחסו אל הסימן המשולב כאל יחידה סמנטית בעלת משמעות שונה מזו של סימן המוצר. או אז החשש לדמיון מטעה ודילול הסימן הרשום יפחת. יתרה מכך, כאשר סימן המוצר הוא בעל אופי מבחין מועט, סימן הבית הוא זה שיודגש בפני הצרכנים ואז יתכן ותמנע הטעייה.

במקרה דנן, סימן המוצר PRINCE מרמז לאיכות הטובין ואיננו מרמז למהותם או מתאר את הטובין או את איכותם. מכאן הסיק הפוסק כי מדובר בסוג מילה שניתן לייחד לבעלים אחד בלבד, השילוב לא ימנע דמיון מטעה ולא ייצור משמעות חדשה או נוספת לסימן המוצר.

באשר לטענתה של המבקשת כי בשימושה ארוך השנים בסימן PRINCE יש כדי להעיב על כשרות רישום הסימן, מעיר הפוסק כי ראשית כל, מדובר היה בשימוש שאיננו רציף או עקבי בסימן ואף לא בסימן מוכר היטב, שנית, המתנגדת לא נקטה בהליכי התנגדות נגד הסימן הרשום ושלישית, אפשרה לבעליו ליצור בו מוניטין לעצמו. לאור כל זאת, שימוש המבקשת בסימן PRINCE לא יוכל לסייע לה עבור ביטול רישום הסימן.

לסיום, מציין הפוסק כי לעיתים הרשם מאשר רישומו של סימן תוך הצבת תנאי לפיו תשלח הודעה לבעל זכויות קודם טרם הרישום. פרוצדורה זו תתכן אך ורק כאשר לא מוקם חשש להטעיית הציבור וסביר כי הנפגע היחידי מרישום הסימן הוא בעל הזכויות הקודם. או אז, מוענקת לו האפשרות להגיש התנגדות. עם זאת, במקרה זה, לפי שיקול דעתו של הפוסק, הסימן איננו כשיר לרישום ובכך נחסמה למעשה הדרך לפרוצדורה האמורה.

הוחלט כי הסימן איננו כשר לרישום.